3Κ/2018: Περί κωλύματος ή όχι διορισμού εργάτη καθαριότητας, που έχει ποινικό μητρώο

Φωτογραφία αρχείου

Ερώτηση: Διοριστέος της 3Κ/2018 με ειδική μοριοδότηση (ποσοστό αναπηρίας 70% από επιτροπή του ΚΕΠΑ) έχει ποινικό μητρώο που αναγράφει αξιόποινη πράξη: παράβαση νομοθεσίας για ναρκωτικά, απόπειρα αγοράς ουσιών, φυλάκιση 3 έτη, αναστολή. Αυτό εμποδίζει τον διορισμό του σε θέση ΥΕ εργατών καθαριότητας;

Απάντηση: Σύμφωνα με τα δεδομένα του ερωτήματός σας, για τον αναφερόμενο σε αυτό διοριστέο της 3Κ/2018 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ, δεν τίθεται ζήτημα κωλύματος διορισμού κατ’ άρθρο 16 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α’). Και τούτο διότι οι διαπραχθείσες από αυτόν αξιόποινες πράξεις που περιγράφονται στο ερώτημά σας, δεν περιλαμβάνονται στα κωλύματα του ανωτέρω άρθρου του νόμου


Άρθρο 16

Ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση

1. Δεν διορίζονται υπάλληλοι:

α. όσοι καταδικάσθηκαν για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ` υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,

β. οι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α`, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί,

γ. όσοι, λόγω καταδίκης, έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή,

δ. όσοι τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.

2. Η ανικανότητα προς διορισμό αίρεται μόνο με την έκδοση του κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγματος διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής.


Άρθρο 47 – Σύνταγμα της Ελλάδος – Χάρη και αμνηστία

1. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει το δικαίωμα, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης και γνώμη συμβουλίου που συγκροτείται κατά πλειοψηφία από δικαστές, να χαρίζει, μετατρέπει ή μετριάζει τις ποινές που επιβάλλουν τα δικαστήρια, καθώς και να αίρει τις κάθε είδους νόμιμες συνέπειες ποινών που έχουν επιβληθεί και εκτιθεί.