Περί μειωμένου ωραρίου υπαλλήλου λόγω αναπηρίας τέκνων

Ερώτηση: Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε εάν υπάλληλος ΟΤΑ που έχει δύο παιδιά το ένα με ποσοστό αναπηρίας 90% και το άλλο 67%, δικαιούται να κάνει χρήση μειωμένου ωραρίου δύο (2) ώρες αθροιστικά εφόσον ο/η σύζυγος δεν κάνει χρήση σύμφωνα με την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/100/10431/3-4-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ ΨΙ2Ι465ΧΘΨ-ΝΝΝ).

Απάντηση: Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 16 του Ν.2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α’), όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 27 του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α’), τακτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, οι οποίοι, μεταξύ άλλων, έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, δικαιούνται χρήση μειωμένου ωραρίου εργασίας του άρθρου 5 του Π.Δ. 193/1988 (Α’ 84), κατά μία (1) ώρα την ημέρα, χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους.

Ειδικότερα και επί του θέματος της αυτοτέλειας ή μη, καθώς και της σωρευτικότητας ή μη, της χορήγησης του προβλεπόμενου από τις ανωτέρω νομοθετικές διατάξεις, δικαιώματος, το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης έχει εκφράσει την άποψη ότι καθόσον από τις προεκτεθείσες διατάξεις δεν προκύπτει ρητά περιορισμός για τη μη σωρευτική μείωση του ωραρίου εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα, η εν λόγω μείωση αποτελεί αυτοτελές δικαίωμα του γονέα – υπαλλήλου για κάθε μέλος της οικογένειας που πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις (βλ. σχετ. υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69 /100/10431/3-4-2019 (ΑΔΑ: ΨΙ2Ι465ΧΘΨ-ΝΝΝ) Εγκύκλιο του ΥΠ.ΔΑ.).

Κατόπιν των ανωτέρω, στο ερώτημά σας προσήκει καταφατική απάντηση, η δε μείωση του ωραρίου εργασίας του/της υπαλλήλου του φορέα σας κατά δύο (2) ώρες ημερησίως, δεν συναρτάται με την ισόχρονη μείωση ωραρίου που δικαιούται και τυχόν κάνει χρήση ο/η σύζογος αυτού/ης.