Ο Ν.4359/2016 ακυρώνει την εγκύκλιο Βρούτση για την κατάργηση του βάσιμου λόγου απόλυσης

enypekk

«Η κατάργηση της ερμηνευτικής διάταξης του άρθρου 48 του Ν.4611/2019 (ΦΕΚ 73Α/17-5-2019) με το άρθρο 117 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134Α/9-8-2019) είναι αντίθετη με τον υπερνομοθετικής ισχύος Αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη (βλ. και άρθρο 28 του Συντάγματος) και συνεπώς τα Ελληνικά Δικαστήρια θα πρέπει να εξακολουθούν να θεωρούν άκυρη κάθε απόλυση που γίνεται χωρίς βάσιμο λόγο», σημειώνει με ανακοίνωση της η ΕΝΥΠΕΚΚ, και αφορμή την εγκύκλιο Βρούτση για την κατάργηση του βάσιμου λόγου απόλυσης, την οποία χαρακτηρίζει παράνομη.

Και τούτο διότι, όπως σημειώνει, «με το άρθρο 24 του Χάρτη, το οποίο από την κύρωσή του με τον Ν.4359/2016 (ΦΕΚ 5Α/20-1-2016) έχει άμεση οριζόντια εφαρμογή στις εργασιακές σχέσεις στη χώρα μας, κατοχυρώνεται ως θεμελιώδες οικουμενικό κοινωνικό δικαίωμα του ανθρώπου το να μην απολύεται εργαζόμενος χωρίς την ύπαρξη βάσιμου λόγου». Συνεπώς, το άρθρο 24 του Χάρτη είναι ΜΗ συμβατό με ένα σύστημα «αναιτιώδους» καταγγελίας.

Για τον λόγο αυτό, συνεχίζει, «είναι ΜΗ νόμιμη η υπ’ αριθμ. 36542/1007/19-8-2019 εγκύκλιος του Υπουργού Εργασίας, σύμφωνα με την οποία αφενός μεν το κύρος της καταγγελίας ΔΕΝ εξαρτάται από την ύπαρξη νόμιμης αιτίας και αφετέρου η καταγγελία είναι καταχρηστική όταν δεν υπάρχει νόμιμη αιτία». Εξάλλου, καταλήγει, «είναι αντίθετη και στην ίδια την καταργητική διάταξη του άρθρου 117 Ν.4623/2019, στο εδ. β της παρ. 2 της οποίας αναφέρεται ρητώς ότι “δεν θίγονται οι διατάξεις του ν. 2112/1920 όπως ισχύει και του ν. 3198/1955 όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 24 του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4359/2016 (A’ 5)”».

Όπως αναφέρεται στο ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ του Ν.4359/2016 (ΦΕΚ 5Α/2016) «Κύρωση Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη»:

Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ.1 του Συντάγματος, ο Αναθεωρημένος Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης, ο οποίος υπογράφηκε στο Στρασβούργο στις 3 Μαΐου 1996, ως προς τις ακόλουθες διατάξεις του:

Άρθρα 1, 2, άρθρο 3 παράγραφοι 1, 2 και 3, άρθρα 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, άρθρο 19 παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και 11, άρθρα 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

Το κείμενο του Χάρτη στο αγγλικό πρωτότυπο και σε μετάφρασή του στην ελληνική έχει ως εξής:…


Διαβάστε επίσης: