Περίπου στα 35 δισ. ευρώ, το συνολικό χρέος στο ΚΕΑΟ

Οι συνολικές εισπράξεις του ΚΕΑΟ εντός του τριμήνου (Απρίλιος – Ιούνιος 2019) ανέρχονται σε 316.610.884 € ευρώ. Από την έναρξη της λειτουργίας του ΚΕΑΟ έχουν εισπραχθεί συνολικά 4.867.195.024 € ευρώ.

Στην παρούσα έκθεση προόδου αποτυπώνονται στοιχεία για το χρονικό διάστημα από την ίδρυσή του KEAO έως και τον Ιούνιο 2019 και αφορούν τους ακόλουθους τομείς:

  • Ανάλυση των Οφειλών που έχουν ενταχθεί στο ΚΕΑΟ.

  • Ενέργειες Είσπραξης

  • Στοιχεία Εισπράξεων.

Επιπρόσθετα, σε ξεχωριστή ενότητα παρουσιάζονται τα στοιχεία εισπράξεων για το χρονικό διάστημα από 01/04/2019 έως 30/06/2019.

Τα στοιχεία της προόδου εργασιών του ΚΕΑΟ αντλούνται από το Ενιαίο Ηλεκτρονικό Μητρώο Οφειλετών που τηρείται στο ΚΕΑΟ και παρουσιάζονται αναλυτικά σε τριμηνιαία βάση, στο ειδικό τεύχος «ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ».

Εντός του δεύτερου τριμήνου του 2019 στο ΚΕΑΟ εντάχθηκαν 23.932 οφειλέτες από το τ. ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, 294 οφειλέτες από τον τ.ΟΑΕΕ, 1.324 οφειλέτες από το τ.ΕΤΑΑ, 64 οφειλέτες από το τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και 334 οφειλέτες από Φορείς εκτός ΕΦΚΑ. Συνολικά στο δεύτερο τρίμηνο του 2019 εντάχθηκαν 25.948 οφειλέτες με συνολικές οφειλές ύψους 59.211.921 ευρώ.

Από την αρχή λειτουργίας του ΚΕΑΟ μέχρι 30/06/2019 έχουν ενταχθεί συνολικά 757.767 οφειλέτες του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, 587.094 οφειλέτες του τ. ΟΑΕΕ, 378.415 οφειλέτες του τ. ΟΓΑ, 24.448 οφειλέτες του τ. ΕΤΑΑ, 281 οφειλέτες του τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και 1.377 οφειλέτες από Φορείς εκτός ΕΦΚΑ.

Τα συγκεντρωτικά στοιχεία της ένταξης οφειλετών στο ΚΕΑΟ ανά Φορέα και κατά χρονολογική σειρά δίνονται στους πίνακες που ακολουθούν:

Στο τέλος του Ιουνίου 2019 το συνολικό ποσό των 28.390.636.175 ευρώ σε οφειλές που έχουν ενταχθεί στο ΚΕΑΟ, διαμορφώθηκε στα 35.110.125.981 ευρώ (τρέχον υπόλοιπο).

Το τρέχον υπόλοιπο μεταβάλλεται καθημερινά καθώς αφενός εντάσσονται νέοι οφειλέτες (με όλες τις προηγούμενες οφειλές τους) και αφετέρου οι οφειλές των ενταγμένων οφειλετών είτε αυξάνονται λόγω των μηνιαίων πρόσθετων τελών καθυστέρησης και από νέες οφειλές που δημιουργούν οι οφειλέτες αυτοί, είτε μειώνονται με τις καταβολές ποσών (δόσεις ρύθμισης, έναντι καταβολή, εξόφληση).

Το συνολικό χρέος στο ΚΕΑΟ, το οποίο στις 31/03/2019 ήταν 35.358.484.925, στις 30/06/2019 διαμορφώθηκε στο ποσό των 35.110.125.981 €. Το ποσό της μείωσης του τρέχοντος υπολοίπου κατά το τελευταίο τρίμηνο ανέρχεται σε 248.358.944 €. Η διαφορά οφείλεται σε καταβολές, διαγραφές, μειώσεις, συμψηφισμούς οφειλών, εκπτώσεις προσαυξήσεων λόγω ρυθμίσεων, στην αύξηση των πρόσθετων τελών, καθώς και στις διαγραφές οφειλών μη μισθωτών βάσει του επανυπολογισμού που προβλέπει ο ν. 4611/2019. Ειδικά οι διαγραφές λόγω του επανυπολογισμού των εισφορών για τους μη μισθωτούς οδήγησαν σε μείωση του τρέχοντος υπολοίπου των οφειλών που προέρχονται από το τ. ΟΑΕΕ και τ. ΕΤΑΑ.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το τρέχον υπόλοιπο οφειλών ανά ΦΚΑ, όπως έχει διαμορφωθεί στο τέλος Ιουνίου 2019.

Από τον παραπάνω πίνακα διακρίνεται ότι:

  • υπάρχει συγκέντρωση πλήθους οφειλετών στις χαμηλότερες κλίμακες οφειλών με 997.430 οφειλέτες (70,89% των οφειλετών) να έχουν οφειλή έως 15.000 ευρώ ο καθένας

  • το 82,78% των οφειλετών (1.164.672 οφειλέτες) έχουν οφειλή έως 30.000 ευρώ ο καθένας

  • μεγάλο μέρος του υπολοίπου οφειλών αφορά 94.843 οφειλέτες που έχουν οφειλή από 50.000 – 100.000 ευρώ (18,55% του τρέχοντος υπολοίπου)

  • το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών αφορά λίγους μεγαλο-οφειλέτες με οφειλές άνω του 1εκ. ευρώ (1.874 οφειλέτες συγκεντρώνουν το 23,14% του υπόλοιπου οφειλών).


Διαβάστε ή κατεβάστε ολόκληρη την έκθεση προόδου, εδώ.