ΣτΠ: Επιστροφή ποσού εξωιδρυματικού επιδόματος ΑμεΑ που είχε κατασχεθεί από Δήμο

Για οφειλές συνδικαιούχου του τραπεζικού λογαριασμού

INTIME NEWS/ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Ο Συνήγορος του Πολίτη, με την ιδιότητά του ως Πλαισίου που εγγυάται την προώθηση, την προαγωγή και την προστασία τήρησης της ∆ιεθνούς Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα ∆ικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, διαμεσολάβησε προς ∆ήμο της Αττικής σε σχέση με κατάσχεση ποσού εξωιδρυματικού επιδόματος ΑμεΑ για οφειλή προς τον ∆ήμο. Οφειλέτης ήταν ο σύζυγος του ΑμεΑ, που ήταν συνδικαιούχος στον τραπεζικό λογαριασμό που κατατίθετο το επίδομα.

Ο Συνήγορος απευθύνθηκε προς τον ∆ήμο και επισήμανε ότι στον δεσμευθέντα λογαριασμό κατατίθεται το αναπηρικό επίδομα που είναι απαραίτητο για την επιβίωση του ΑμεΑ, η οποία δεν είχε η ίδια οφειλές προς τον ∆ήμο.

Ο ∆ήμος ανταποκρίθηκε άμεσα και μετά από θετική γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας και σχετική εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, το ∆ημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την επιστροφή του κατασχεθέντος ποσού στο ΑμεΑ. Όπως ενημερώθηκε η Αρχή, το ποσό έχει ήδη επιστραφεί.

Η διαδικασία αυτή πραγματοποιήθηκε προ της ισχύος της ΚΥΑ ∆12α/Γ.Π.οικ.68856/2202 (ΦΕΚ 5855/Β/28.12.2018) βάσει της οποίας τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται ως προνοιακές παροχές σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία, είναι πλέον ακατάσχετα.


Το έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη.