Διακρίσεις στην εργασία: Με παρέμβαση του ΣτΠ, αλλαγή Προκήρυξης από ΟΚΑΝΑ

INTIME NEWS/ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Σε τροποποίηση της πρόσφατης Προκήρυξης του προχώρησε ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) για τη θέση του γενικού διευθυντή (με αρχική προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 17 Ιουνίου 2019), η οποία απέκλειε αρχικά μια ομάδα ελλήνων πολιτών, θέτοντας την προϋπόθεση της παρέλευσης ενός έτους από την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση.

Η συγκεκριμένη Προκήρυξη γνωστοποιήθηκε στο Generation 2.0 RED από πολίτη και έπειτα από αναφορά του οργανισμού στο Συνήγορο του Πολίτη και τη διαμεσολάβηση που ακολούθησε, ο συγκεκριμένος περιορισμός διαγράφεται από τα γενικά προσόντα που απαιτούνται για τη θέση αυτή. Επιπλέον, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΚΑΝΑ, θα αποδεχθούν εκπρόθεσμα έως και τις 26/07/2019, τις αιτήσεις των υποψηφίων που είχαν αποκλειστεί λόγω αυτού του περιορισμού.

Όπως υπενθυμίζει το Generation 2.0 RED:

Με την πρόσφατη νομοθετική τροποποίηση (άρθρο 47 του ν.4604/2019), το συγκεκριμένο κριτήριο του ενός έτους αναμονής από την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας στις προσλήψεις στο δημόσιο δεν υφίσταται διότι έχουν καταργηθεί οι συγκεκριμένες διατάξεις.

Επιπλέον, με τις διατάξεις του νόμου για την αρχή της ίσης μεταχείρισης (Ν. 4443/2016), στον τομέα της εργασίας και της απασχόλησης απαγορεύεται ρητά κάθε μορφή άμεσης ή έμμεσης διάκρισης λόγω φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου (όπως ορίζεται στο άρθρο 3, παρ. 1 του Ν. 4443/2016). Η συγκεκριμένη αρχή, εφαρμόζεται σε όλα τα πρόσωπα, στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, και ειδικότερα όσον αφορά: α) τους όρους πρόσβασης στην εργασία και την απασχόληση εν γένει, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων επιλογής και των όρων πρόσληψης, ανεξάρτητα από τον κλάδο δραστηριότητας και σε όλα τα επίπεδα της επαγγελματικής ιεραρχίας, καθώς και τους όρους υπηρεσιακής και επαγγελματικής εξέλιξης.