Χορήγηση επιδόματος θέσης ευθύνης σε τμηματάρχη γραφείου δημοτικών παιδικών σταθμών

Ερώτηση: Στον Ο.Ε.Υ. νομικού προσώπου του Δήμου μας υπάρχει Γραφείο παιδικών σταθμών το οποίο περιλαμβάνει 6 παιδικούς σταθμούς. Το 2015 με απόφαση Προέδρου ορίστηκε υπεύθυνη του Γραφείου παιδικών σταθμών και λάμβανε το επίδομα για τη θέση υπευθύνου γραφείου. Η υπάλληλος αυτή σήμερα αιτείται να πάρει επίδομα τμηματάρχη, βασιζόμενη στη απόφαση του Ελ. Συν. 166/2018 όπου η κάθε υπεύθυνη παιδικού σταθμού λαμβάνει το επίδομα ως διακριτή διοικητική ενότητα. Με βάση αυτό θεωρεί ότι εκτελεί καθήκοντα Τμηματάρχη, άρα ότι πρέπει να πάρει επίδομα τμηματάρχη. Σημειωτέον ότι στον ΟΕΥ του Ν.Π. υπάρχει ένα Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, για το οποίο έχει οριστεί τμηματάρχης που λαμβάνει το σχετικό επίδομα. Τι ισχύει;

Απάντηση: Σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφ. ιι) της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στους υπαλλήλους που ορίζονται προϊστάμενοι Παιδικών Σταθμών, οι οποίοι είναι οργανικές μονάδες επιπέδου γραφείου, καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης ποσού 150,00 ευρώ.

Σε περίπτωση που ο παιδικός σταθμός είναι οργανωμένος σε επίπεδο Tμήματος ή Διεύθυνσης τότε λαμβάνεται το επίδομα που αντιστοιχεί σε Τμήμα ή Διεύθυνση, αντίστοιχα (βλ. και παλαιότερη εγκ. Υπ. Οικ. 2/83767/0022/08.10.2013 και

Περαιτέρω, ο ισχύων ΟΕΥ του Νομικού Προσώπου του Δήμου σας, ορίζει στο άρθρο 1 αυτού, υπό τον τίτλο «ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», ότι: «Οι Υπηρεσίες του Νομικού Προσώπου του Δήμου περιλαμβάνουν τις παρακάτω οργανικές μονάδες ομαδοποιημένες σε ενότητες συναφούς σκοπού και αντικειμένου: ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1. Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1. Αυτοτελές Γραφείο Παιδικής Φροντίδας, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών 2. Αυτοτελές Γραφείο Μουσικής Παιδείας 3. Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας Τρίτης Ηλικίας και Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων», ενώ σύμφωνα με το άρθρο 3 του εν λόγω ΟΕΥ, στο Αυτοτελές Γραφείο Παιδικής Φροντίδας (παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί) εντάσσονται διοικητικά έξι (6) Παιδικοί ή και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και δεδομένης της διάρθρωσης της οργανικής μονάδας του Αυτοτελούς Γραφείου Παιδικής Φροντίδας (παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί) του Νομικού Προσώπου του Δήμου σας, στην Προϊσταμένη του εν λόγω Αυτοτελούς Γραφείου θα πρέπει να καταβάλλεται το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του εδαφ. ιι) της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, επίδομα θέσης ευθύνης ποσού 150,00 ευρώ.

Τέλος, σημειώνεται ότι η περίπτωση του Δήμου που αναφέρεται στην υπ’ αρ. 166/2018 Πράξη Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Ι’ Τμήμα είναι διαφορετική από αυτήν του Νομικού σας Προσώπου. Και τούτο διότι ο εν λόγω Δήμος έχει συστήσει σύμφωνα με τον ΟΕΥ του ένα μη αυτοτελές Γραφείο Παιδικών Σταθμών, το οποίο υπάγεται σε Διεύθυνση και απαρτίζεται από 10 (δέκα) Παιδικούς Σταθμούς, οι οποίοι οργανώνονται και λειτουργούν ως ισάριθμες διακριτές, γεωγραφικά αποκεντρωμένες, διοικητικές μονάδες, εν αντιθέσει με το Νομικό Πρόσωπο του φορέα σας, του οποίου οι έξι (6) Παιδικοί ή και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί εντάσσονται διοικητικά στο Αυτοτελές Γραφείο Παιδικής Φροντίδας και δεν οργανώνονται ως διακριτές, κάθετες διοικητικές ενότητες (σ.σ. ως προς τη διάκριση των οργανικών μονάδων βλ. σχετ. την παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143Α’)).