Άδεια φροντίδας τέκνου υπαλλήλου ΙΔΟΧ

Ερώτηση: Υπάλληλος ΙΔΟΧ δικαιούται άδεια φροντίδας τέκνου μετά τις 9 εβδομάδες άδειας λοχείας ή υπολογίζεται από την ημέρα τοκετού;

Απάντηση: Ειδικά για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εφαρμόζονται οι παρ. 1, 2, 3, 5 του άρθρου 57, η παρ. 6 του άρθρου 60 και το άρθρο 67 του Ν. 3584/2007. (άρθρο 177 παρ. 2 του Ν. 3584/2007, άρθρο 2 παρ. 1 της ΣΣΕ της ΠΟΕ ΟΤΑ 2018 ΠΚ 15/06.08.2018)

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. (άρθρο 177 παρ. 2 τελευταίο εδ. του Ν.3584/2007)

Συνεπώς για την άδεια του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ισχύει εν προκειμένω η εργατική νομοθεσία.

Οι εργαζόμενοι δικαιούνται, για χρονικό διάστημα τριάντα μηνών μετά τον τοκετό, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα από την εργασία τους κατά μία ώρα κάθε ημέρα. Εναλλακτικά, με συμφωνία του εργοδότη, το ημερήσιο ωράριο των μητέρων μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δύο ώρες ημερησίως για τους πρώτους 12 μήνες και κατά μία ώρα για έξι (6) επιπλέον μήνες.

Το μειωμένο ωράριο («άδεια») θηλασμού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δικαιούται ο/η εργαζόμενος/-η με αίτησή του/της να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόμενη ισόχρονη άδεια με αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται μειωμένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού. Η εναλλακτική χορήγηση της άδειας προϋποθέτει συμφωνία του εργοδότη και χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά. (άρθρο 9 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2004-2005) (ΑΠ 10/2010)

Η άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, έχει ως αφετηρία τη λήξη της άδειας λοχείας, δηλαδή 9 εβδομάδες μετά τον τοκετό (άρθρο 8 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2004-2005).