ΣτΠ προς ΑΑΔΕ: Αναγωγή αναδρομικών ποσών σε μηνιαία καταβολή πριν από την κατάσχεση

Ο Συνήγορος έγινε αποδέκτης πλήθους αναφορών με θέμα την κατάσχεση μεγάλων ποσών από τραπεζικούς λογαριασμούς, ακόμη και δηλωμένους ως ακατάσχετους στο TAXIS, επειδή πιστώθηκαν σε αυτούς μεγάλα ποσά προερχόμενα από αναδρομικές καταβολές μισθών, συντάξεων, επιδομάτων ή ετησίων επιδοτήσεων και οι τράπεζες δέσμευσαν τα ποσά χωρίς να κάνουν αναγωγή τους σε μηνιαία καταβολή.

Ο Συνήγορος απευθύνθηκε προς τον ∆ιοικητή της ΑΑ∆Ε και ζήτησε να γίνουν αποδεκτές οι Γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που αφορούν το θέμα αυτό (κυριότερη η 179/2017 της Ολομέλειας) και προέκυψαν κατόπιν ερωτημάτων της πρώην Γενικής Γραμματείας ∆ημοσίων Εσόδων (νυν ΑΑ∆Ε). Σύμφωνα με τις Γνωμοδοτήσεις, στις περιπτώσεις αυτές τα πιστωτικά ιδρύματα, πριν δεσμεύσουν ποσά υπέρ των πιστωτών (φορολογικές αρχές ή ασφαλιστικά ταμεία), οφείλουν να ανάγουν τα συγκεκριμένα ποσά σε μηνιαία καταβολή και να μην τα δεσμεύουν εάν το μηνιαίο ποσό είναι κατώτερο του προστατευόμενου από κατάσχεση μηνιαίου ορίου των 1250 ευρώ, ανεξαρτήτως του συνολικού ύψους του ποσού. Ωστόσο, η ΑΑ∆Ε ακόμη δεν έχει προβεί σε καμία ενέργεια ούτε έχει ενημερώσει τον Συνήγορο για τις απόψεις της.

Αντιθέτως, τόσο η Εθνική Τράπεζα Ελλάδος (ΕΤΕ), την οποία αφορούν οι Γνωμοδοτήσεις, όσο και η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, προς την οποία κοινοποιήθηκαν τα σχετικά έγγραφα, ανταποκρίθηκαν θετικά και διαβεβαίωσαν ότι οι τράπεζες τηρούν την υποχρέωση αναγωγής σε μηνιαία καταβολή, ανεξαρτήτως του ότι η αρμόδια διοικητική αρχή δεν έχει προβεί σε αποδοχή των γνωμοδοτήσεων. Επίσης χορήγησαν στην Αρχή σχετική δικαστική απόφαση, με την οποία η ΕΤΕ δικαιώθηκε σε άσκηση ανακοπής, κατά βεβαιωτικής πράξης του ∆ημοσίου, ποσού που αντιστοιχούσε σε αναδρομικά σύνταξης, καίτοι ο λογαριασμός δεν είχε δηλωθεί ως ακατάσχετος.

Ο Συνήγορος του Πολίτη καλεί εκ νέου την ΑΑ∆Ε να αποδεχθεί τις γνωμοδοτήσεις και να ισχυροποιήσει θεσμικά την προστασία των αναδρομικών ποσών από κατάσχεση, δεδομένου ότι πολύ συχνά ποσά (λ.χ. οι συντάξεις) καταβάλλονται αναδρομικά με μεγάλες καθυστερήσεις.


Συνοδευτικά αρχεία: