3Κ/2018: Οδηγίες ΥΠΕΣ για την κατάθεση των δικαιολογητικών των οριστικά επιτυχόντων

Με έγγραφο του το Υπουργείο Εσωτερικών δίνει οδηγίες προς τους επιτυχόντες των οριστικών αποτελεσμάτων της προκήρυξης 3Κ/2018 και τους φορείς. Συγκεκριμένα το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών αναφέρει:

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού και για τη διευκόλυνση των φορέων κατά το στάδιο κατάθεσης σε αυτούς των προβλεπόμενων, από το νόμο δικαιολογητικών, από τους εν θέματι οριστικά διοριστέους / προσληπτέους, σας γνωρίζουμε ότι η υπηρεσία μας έχει αναρτήσει στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου για θέματα προσωπικού Τ.Α. (https//aftodioikisi.ypes.gr/) πίνακες με τους διοριστέους / προσληπτέους κάθε φορέα, στους οποίους αποτυπώνονται πέραν των στοιχείων επικοινωνίας τους και η συνολική, καθώς και ανά κριτήριο, βαθμολογία που έλαβε ο καθένας εξ’ αυτών, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης 3Κ/2018 (βλ. κριτήρια κατάταξης σελίδες 325-328 της προκήρυξης, Τεύχος ΑΣΕΠ 4/02.02.2018), συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών ιδιοτήτων που ελήφθησαν υπόψη για την κατάταξή τους και την ένταξή τους στον πίνακα διοριστέων/προσληπτέων.

Ειδικότερα :

α) Σύμφωνα με την οικεία προκήρυξη (σελ. 329 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε «Διορισμός-Πρόσληψη»), οι διοριζόμενοι/προσλαμβανόμενοι πρέπει να καταθέσουν κατά τον χρόνο του διορισμού/πρόσληψής τους στον οικείο φορέα, τα απαραίτητα κατά νόμο δικαιολογητικά διορισμού/πρόσληψης που βαρύνουν αποκλειστικά τους ίδιους, πλην εκείνων των δικαιολογητικών τα οποία υποχρεούται αυτεπάγγελτα να αναζητήσει ο φορέας από τις αρμόδιες υπηρεσίες (ν.3242/2004, ν.3448/2006 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/20562/19.7.2013).

β) Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από τους υποψήφιους μπορεί να είναι πρόσφατης έκδοσης.

Σε εξαιρετική περίπτωση που οι διοριστέοι κατέθεσαν στο ΑΣΕΠ πρωτότυπα δικαιολογητικά (τίτλος σπουδών, άδεια άσκησης επαγγέλματος), αντίγραφα αυτών θα τα αναζητήσουν από την εκδούσα αρχή.

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι για διορισμό δεν διαθέτουν αντίγραφα των δικαιολογητικών που κατέθεσαν στο ΑΣΕΠ (βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, βεβαίωση ανεργίας, βεβαίωση εμπειρίας κτλ) ομοίως πρέπει να τα αναζητήσουν οι ίδιοι από τους φορείς έκδοσης αυτών και εν συνεχεία να τα καταθέσουν στο φορέα που πρόκειται να διοριστούν.

Σημειώνεται ότι έχει προηγηθεί ο αυτεπάγγελτος και κατ’ ένσταση έλεγχος από το Α.Σ.Ε.Π. και επομένως οι φορείς πρέπει να περιοριστούν στον αυτεπάγγελτο έλεγχο γνησιότητας των δικαιολογητικών που θα υποβάλει ο υποψήφιος και τα οποία είναι απαραίτητα για την πρόσληψή του ή επηρέασαν οπωσδήποτε στην κατάταξή του κατά τη διαδικασία πρόσληψης (άρθρο 28 του Ν.4305/2014, όπως ισχύει) – βλ. σχετικά και κατά περίπτωση Παραρτήματα Α έως Ε, σελ. 331-363 της προκήρυξης και «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ», σελ. 325-328 της προκήρυξης).

Τυχόν υπεύθυνες δηλώσεις που απαιτούνται από την οικεία προκήρυξη για την απόδειξη της συνάφειας της εμπειρίας ή την διασφάλιση της παραίτησης λοιπών δικαιούχων υπέρ του διοριστέου/προσληπτέου που ανήκει στην ειδική κατηγορία Β’ δεν χρειάζεται να υποβληθούν εκ νέου στους φορείς.

Επιπλέον σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το Ν. 4250/2014 (άρθρο 1) αντί πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τις υπηρεσίες και τους φορείς ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.

Παρακαλούμε για τυχόν ερωτήματά σας επί του περιεχομένου των πινάκων
να απευθύνεστε απευθείας στο ΑΣΕΠ (υπεύθυνες: κα Πουλίδου τηλ. 213 1319255 και κα Ξυλούρη τηλ. 213.1319252).


ΕΔΩ, το έγγραφο του υπουργείου Εσωτερικών.