3 C
Athens
Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου, 2023

Ελεγκτικό: Περί άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή

Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 1 Πράξη 222/2018

Πρόσφατα

Μη νόμιμη η διαδικασία πρόσληψης της εν λόγω υπαλλήλου ως συμβασιούχου, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, από το Δήμο διότι δεν προηγήθηκε της ανανέωσης της σύμβασής της με το Δήμο, άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου, από τη Δευτεροβάθμια Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία η υπάλληλος υπηρετούσε, κατά το χρόνο υπογραφής της σύμβασης με το Δήμο, ως Αναπληρώτρια Εκπαιδευτικός, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους ωραρίου.(άρθρο 31 ν. 3528/07) Μη νόμιμη δαπάνη.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ Ι ΤΜΗΜΑ
ΠΡΑΞΗ 222/2018

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου, Μαρία Αθανασοπούλου, Σύμβουλο, και τα μέλη, Γεωργία Κάνδυλα, Πάρεδρο, και Ελευθερία Πρασιανάκη, Εισηγητή.

Συνήλθε στην αίθουσα διασκέψεων του Καταστήματός του, που βρίσκεται στην Αθήνα, στις 28 Ιουνίου 2018, με την παρουσία της Γραμματέως του Πελαγίας Κρητικού.

Για να αποφανθεί, ύστερα από διαφωνία που ανέκυψε μεταξύ της Αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Υπηρεσία Επιτρόπου στο Νομό ΧΧΧ και του Δήμου ΧΧΧ, σχετικά με τη θεώρηση ή μη του 21, οικονομικού έτους 2018, χρηματικού εντάλματος πληρωμής του Δήμου αυτού.

Άκουσε την εισήγηση της Εισηγητού Ελευθερίας Πρασιανάκη. Και

Αφού μελέτησε τα στοιχεία του φακέλου

Σκέφθηκε κατά το νόμο

1. Η Αναπληρώτρια Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Υπηρεσία Επιτρόπου στο Νομό ΧΧΧ αρνήθηκε, με τη 12/28.3.2018 πράξη της, να θεωρήσει το 21, οικονομικού έτους 2018, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Δήμου ΧΧΧ, ποσού 254,31 ευρώ, που αφορά σε καταβολή πρώτης μισθοδοσίας, μηνός Ιανουαρίου 2018, στη φερόμενο ως δικαιούχο υπάλληλο, ΧΧΧ, που προσλήφθηκε δυνάμει σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης. Η Αναπληρώτρια Επίτροπος αρνήθηκε τη θεώρηση, με την αιτιολογία ότι η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη, διότι η εν λόγω υπάλληλος δεν διαθέτει την απαιτούμενη άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου, δοθέντος ότι απασχολείται, επίσης, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, ως αναπληρώτρια εκπαιδευτικός πλήρους ωραρίου, στη Δευτεροβάθμια Διεύθυνση Εκπαίδευσης ΧΧΧ. Ο Δήμος ΧΧΧ, με το 7580/23.4.2018 έγγραφο της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών, επανυπέβαλε το ως άνω χρηματικό ένταλμα για θεώρηση, υποστηρίζοντας τη νομιμότητα της εντελλόμενης δαπάνης για τους αναφερόμενους σε αυτό λόγους. Ωστόσο, η Αναπληρώτρια Επίτροπος ενέμεινε στην άρνησή της να το θεωρήσει, με αποτέλεσμα να ανακύψει διαφωνία, για την άρση της οποίας νομίμως απευθύνεται, με την από 18.5.2018 έκθεσή της, στο Κλιμάκιο τούτο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 και 33 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α΄ 52), καθώς και τη ΦΓ8/22043/4.4.2012 (ΦΕΚ Β΄ 1213) κανονιστική απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

2. Ο Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3528/07 (ΦΕΚ Α΄ 26), ορίζει, στο άρθρο 31, με τίτλο «Άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή», που εντάσσεται στο Κεφάλαιο Β΄ «Περιορισμοί των υπαλλήλων» του Μέρους Β΄ «Υποχρεώσεις – Περιορισμοί – Κωλύματα Αστική Ευθύνη», ότι: «1. Μετά από άδεια ο υπάλληλος μπορεί να ασκεί ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή, εφόσον συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του και δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του. 2. Η άδεια χορηγείται για συγκεκριμένο έργο ή εργασία μετά από σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου και μπορεί να ανακαλείται με τον ίδιο τρόπο. Η άδεια στους υπαλλήλους του Δημοσίου χορηγείται από τον οικείο υπουργό και στους υπαλλήλους των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου από το ανώτατο μονομελές όργανο διοίκησης και αν δεν υπάρχει τέτοιο όργανο, από τον πρόεδρο του συλλογικού οργάνου διοίκησης». Εξάλλου, το Π.Δ 410/88 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Α΄ 191) ορίζει, στο άρθρο 14, με τίτλο «Καθήκοντα περιορισμοί και αστική ευθύνη», που εντάσσεται στο Τμήμα Γ΄ «Υποχρεώσεις Δικαιώματα» του Κεφαλαίου Β΄ «Προσωπικό για την κάλυψη οργανικών θέσεων», ότι: «1. Οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τα θεμελιώδη καθήκοντα, τους περιορισμούς και την αστική ευθύνη των δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων εφαρμόζονται ανάλογα και για το προσωπικό του Κεφαλαίου αυτού, (…)».

3. Από τις προεκτεθείσες διατάξεις συνάγεται ότι το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, μεταξύ άλλων, του Δημοσίου, στο οποίο εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τους περιορισμούς των δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων, μεταξύ των οποίων και το άρθρο 31 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. για τους περιορισμούς στην άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή, δύναται να ασκεί τέτοιο έργο, ύστερα από σχετική άδεια του αρμόδιου Υπουργού, κατόπιν σύμφωνης αιτιολογημένης γνώμης του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. Για την εφαρμογή δε της προαναφερθείσας διάταξης κρίσιμη είναι η φύση της παρεχόμενης εργασίας ως ιδιωτικού δικαίου και όχι ο ιδιωτικός ή δημόσιος χαρακτήρας του φορέα, στον οποίο αυτή παρέχεται (ΕΣ Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Ι Τμήμα 196/2017, 166/2016, 220/2015). Συνεπώς, αν ο υπάλληλος προχωρήσει στη σύναψη σχετικής συμφωνίας χωρίς την κατά τα ανωτέρω άδεια, η συμφωνία αυτή είναι άκυρη, καθόσον προσκρούει στην προαναφερόμενη απαγορευτική διάταξη. Το υπηρεσιακό συμβούλιο, για τη διατύπωση της ως άνω γνώμης του, κρίνει αν η συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών είναι συμβατή με τα καθήκοντα της θέσης του υπαλλήλου και δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση αυτών, καθώς και αν μπορεί να γίνει σε τόπο και χρόνο που δεν θα επηρεάσουν τη δυνατότητά του να ανταποκριθεί στα κύρια καθήκοντά του (πρβλ. ΕΣ Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Ι Τμήμα 65/2018, 192/2014).

4. Στην κρινόμενη περίπτωση, από τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής προκύπτουν τα εξής: Με την 362/36483/27.12.2017 απόφαση του Δημάρχου ΧΧΧ, που δημοσιεύτηκε στο ΧΧΧ/ΧΧΧ (Τεύχος Γ΄) ΦΕΚ, αποφασίστηκε η ανανέωση των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ένα (1) έτος, με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του προγράμματος, πέντε (5) υπαλλήλων, μεταξύ των οποίων και η φερόμενη ως δικαιούχος του ελεγχόμενου χρηματικού εντάλματος πληρωμής υπάλληλος, ΧΧΧ, ειδικότητας ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών, που απασχολούνται στην υλοποίηση της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου ΧΧΧ με Παράρτημα ΧΧΧ», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΧΧΧ. Κατόπιν τούτου, υπεγράφη, στις 29.12.2017, η 36759/29.12.2017 σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης (20 ώρες εβδομαδιαίως), μεταξύ του Δήμου ΧΧΧ και της ΧΧΧ, διάρκειας από 1.1.2018 έως 31.12.2018, με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του προγράμματος. Ωστόσο, η εν λόγω υπάλληλος, κατά το χρόνο υπογραφής της ως άνω σύμβασης, υπηρετούσε ήδη ως Αναπληρώτρια Εκπαιδευτικός, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους ωραρίου (23 ώρες εβδομαδιαίως, απασχόληση μέχρι το πέρας του σχολικού ωραρίου στις 14:00), στη Δευτεροβάθμια Διεύθυνση Εκπαίδευσης ΧΧΧ, σύμφωνα με την 147362/Ε2/6.6.2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ενώ η 466/18.10.2017 αίτησή της προς τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή απορρίφθηκε από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο. Εξάλλου, στις 6.3.2018, η ίδια υπάλληλος υπέβαλε δήλωση παραίτησης από το Δήμο ΧΧΧ, η οποία έγινε αποδεκτή με την 5526/8.3.2018 απόφαση του Δημάρχου ΧΧΧ και, ακολούθως, με την 16/21.3.2018 απόφαση του ίδιου οργάνου, καταγγέλθηκε η σύμβαση της, κατ’ επίκληση των διατάξεων του άρθρου 207 παράγραφος 2 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ..

5. Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη νομική σκέψη που προηγήθηκε, το Κλιμάκιο κρίνει ότι, όπως βασίμως προβάλλεται από την Αναπληρώτρια Επίτροπο, η διαδικασία πρόσληψης της ανωτέρω υπαλλήλου ως συμβασιούχου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από το Δήμο ΧΧΧ είναι μη νόμιμη, καθώς, κατά παράβαση των διατάξεων που προαναφέρθηκαν, δεν προηγήθηκε της από 1.1.2018 ανανέωσης της σύμβασής της με το Δήμο αυτό άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου.

6. Ως εκ τούτου, η εντελλόμενη δαπάνη είναι μη νόμιμη και το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής δεν πρέπει να θεωρηθεί.

Για τους λόγους αυτούς

Αποφαίνεται ότι το 21, οικονομικού έτους 2018, χρηματικό ένταλμα πληρωμής, ποσού 254,31 ευρώ, του Δήμου ΧΧΧ δεν πρέπει να θεωρηθεί.

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις