ΥΠΕΣ: Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων προκήρυξης 3Κ/2018. Διορισμός επιτυχόντων

Εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών

Σας γνωρίζουμε ότι στα ΦΕΚ 1051/τ.Γ ́/10-06-2019, 1052/τ.Γ ́/10-06-2019 και 1054/τ.Γ ́/10-06-2019 δημοσιεύτηκαν οι πίνακες διοριστέων / προσληπτέων, κατηγοριών ΠΕ-ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ αντίστοιχα, για την κάλυψη θέσεων τακτικού προσωπικού σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ α ́ βαθμού (Δήμους, Συνδέσμους ΟΤΑ) καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ.

Στους ανωτέρω πίνακες περιλαμβάνονται:

Α. Εκατόν τριάντα τρεις (133) διοριστέοι κατηγορίας ΠΕ και ογδόντα τέσσερις (84) διοριστέοι κατηγορίας ΤΕ, των οποίων η διαδικασία διορισμού / πρόσληψης θα ολοκληρωθεί αφού προηγουμένως εκδοθεί η απόφαση κατανομής της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 παρ. 5 του ν. 3833/2010, όπως ισχύει, καθώς και στην 3Κ/2018 προκήρυξη του ΑΣΕΠ (σελ. 329).

Β. Δύο χιλιάδες εξακόσιοι ενενήντα (2.690) διοριστέοι κατηγορίας ΔΕ και πέντε χιλιάδες διακόσιοι τριάντα πέντε (5.235) διοριστέοι κατηγορίας ΥΕ, για τους οποίους δεν απαιτείται έκδοση απόφασης κατανομής, βάσει του άρθρου 7 του ν. 4368/2016 και συνεπώς η διαδικασία διορισμού τους μπορεί να ολοκληρωθεί άμεσα από τα αρμόδια για το διορισμό όργανα.

Σύμφωνα με την ειδική διάταξη του άρθρου 21 παρ. 4 του ν. 3584/2007, και όσον αφορά στους ΟΤΑ α ́ Βαθμού (Δήμους και Συνδέσμους ΟΤΑ), η πράξη διορισμού των περιλαμβανομένων στον πίνακα διοριστέων, οι οποίοι είχαν προσληφθεί με βάση τον προσωρινό πίνακα κατάταξης, θα έχει αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία της αρχικής τους πρόσληψης.

Τονίζεται ότι οι διοριζόμενοι (προσλαμβανόμενοι) πρέπει να καταθέσουν κατά το χρόνο του διορισμού / πρόσληψής τους στον οικείο φορέα, τα απαραίτητα από το νόμο δικαιολογητικά τα οποία βαρύνουν αποκλειστικά τους ιδίους, πλην εκείνων των δικαιολογητικών τα οποία υποχρεούται αυτεπάγγελτα να αναζητήσει ο φορέας από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι υπάρχουν διοριστέοι οι οποίοι δηλώνουν αδυναμία κατάθεσης δικαιολογητικών στο φορέα διορισμού τους, λόγω υποβολής των πρωτοτύπων στο ΑΣΕΠ, οφείλουν οι ίδιοι να ζητήσουν τη χορήγηση αυτών με αίτησή τους προς το ΑΣΕΠ και όχι ο φορέας διορισμού.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 περ. β και παρ. 3 του άρθρου 82 του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50 τ. Α ́) οι ανωτέρω διορισμοί εξαιρούνται της αναστολής προσλήψεων και διορισμών λόγω εκλογών (αυτοδιοικητικών και βουλευτικών).


Για τη συνέχεια της εγκυκλίου, πατήστε ΕΔΩ.