Συσπείρωση Εργαζομένων: Ενεργοποίηση του άρθρου 2 παρ. 3 της ΣΣΕ «Κατάρτιση προγραμμάτων επιμόρφωσης»

Με την από 20-06-2018 ΕΣΣΕ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2358Β/2018 και αφορά τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Β’ Βαθμού και των ΝΠΔΔ αυτών (καθώς και στην αντίστοιχη ΣΣΕ για τους συναδέλφους ΙΔΑΧ). Στο άρθρο 2 παρ. 3 της ΣΣΕ αναφέρει:

«Οι Περιφέρειες σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) ή άλλους δημόσιους φορείς και τους οικείους Συλλόγους Υπαλλήλων δημιουργούν μηχανισμό διάγνωσης και παρακολούθησης εκπαιδευτικών αναγκών και μηχανισμό παρακολούθησης της πιστοποίησης της επιμόρφωσης των υπαλλήλων. Καταρτίζουν προγράμματα επιμόρφωσης των υπαλλήλων, σύμφωνα με τις προκύπτουσες εκπαιδευτικές ανάγκες, με στόχο να διασφαλίζεται η συμμετοχή κάθε υπαλλήλου σε τουλάχιστον δύο επιμορφωτικές δραστηριότητες κατ’ έτος».

Με δεδομένο αφενός ότι οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας αποτελούν κατάκτηση για τους εργαζομένους, που τα συνδικαλιστικά όργανα υποχρεούνται να διαφυλάξουν στο σύνολο των όρων τους και αφετέρου η επιτακτική ανάγκη για επιμόρφωση των συναδέλφων στην περιοχή που διαμένουν και εργάζονται, καλούμε το ΔΣ της ΟΣΥΑΠΕ να αναλάβει άμεσα συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την ενεργοποίηση του συγκεκριμένου όρου της ΕΣΣΕ & ΣΣΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των νησιωτικών περιοχών (περιορισμένος αριθμός υπαλλήλων, προβλήματα μετακίνησης από και προς την έδρα κ.λπ.).