15.2 C
Athens
Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου, 2023

Λήψη αποφάσεων των ΝΠΔΔ και εκλογές

Πρόσφατα

Όσον αφορά τα ΝΠΔΔ, στην ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. 56846/10.11.2010 επισημαίνεται ότι οι αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων των δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, κατά το διάστημα του ενός μήνα που προηγείται των δημοτικών εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, θα πρέπει να λαμβάνονται με γνώμονα τους περιορισμούς που θέτει η νομοθεσία για το δημοτικό συμβούλιο, το οποίο αποτελεί το κυρίαρχο αποφασιστικό όργανο των δήμων. Στο πλαίσιο αυτό, τα διοικητικά συμβούλια των δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις εφόσον πρόκειται για τα τρέχοντα ζητήματα που άπτονται της καθημερινής και εύρυθμης λειτουργίας των νομικών αυτών προσώπων, την κάλυψη υποχρεώσεων και την ανταπόκριση σε προθεσμίες που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και τα θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.

Για τα δημοτικά συμβούλια ορίζονται τα εξής: Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων. (άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014)

Ο ανωτέρω περιορισμός αφορά μόνο το Δημοτικό Συμβούλιο και όχι το Δήμαρχο και την Οικονομική Επιτροπή, τα οποία, σύμφωνα και με τα όσα αναφέρονται παρακάτω, είναι διακριτά όργανα από το Δημοτικό Συμβούλιο και συνεπώς, μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις, χωρίς κάποιο περιορισμό.

Όσον αφορά ειδικότερα τις δημόσιες συμβάσεις, με το ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ.57960/7.10.2010 είχε διευκρινιστεί ότι ο Δήμαρχος και η Δημαρχιακή Επιτροπή, ως διακριτά όργανα διοίκησης των Δήμων από το Δημοτικό Συμβούλιο, κατά το άρθρο 19, παρ. 1 του ΚΔΚ , ασκούν για όλο το εναπομείναν διάστημα της διανυόμενης δημοτικής περιόδου αρμοδιότητες που συμπλέκονται με τη διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων έργων, υπηρεσιών και προμηθειών, την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων, υπηρεσιών και προμηθειών, για τα οποία έχει εκδοθεί απόφαση κατακύρωσης ή έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία διαπραγμάτευσης και αφορούν πράξεις που έχουν ενταχθεί για συγχρηματοδότηση στο πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και πράξεις που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, καθώς και αρμοδιότητες που συμπλέκονται με κάθε άλλη πράξη που προβλέπεται στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του ΕΣΠΑ.

Τα ανωτέρω ισχύουν για όλες τις διαγωνιστικές διαδικασίες (όχι μόνο για όσες είναι συγχρηματοδοτούμενες).

Δηλαδή το Δημοτικό Συμβούλιο ένα μήνα πριν τις εκλογές και μέχρι την ανάληψη καθηκόντων της νέας διοίκησης, θα αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης και όχι π.χ. για τον προγραμματισμό μίας ανάπλασης πλατείας, ή για την προμήθεια ενός απορριμματοφόρου. Εάν πρόκειται για μία απρόβλεπτη ανάγκη (π.χ. θεομηνία ή κάποιο θέμα που αν δεν ληφθεί απόφαση θα υπάρξει πρόβλημα στη λειτουργία του δήμου κλπ), τότε το ΔΣ μπορεί να λαμβάνει σχετικές αποφάσεις.

Η Οικονομική Επιτροπή μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις χωρίς κανέναν περιορισμό, εκτός βέβαια από τις περιπτώσεις όπου προαπαιτείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αυτή δεν έχει ληφθεί. Για παράδειγμα, εφόσον το ΔΣ έχει λάβει πριν τις 26 Απριλίου απόφαση για την αγορά ενός απορριμματοφόρου, τότε η οικονομική επιτροπή μπορεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή (και μέσα στις εκλογές), να καταρτίσει τους όρους του διαγωνισμού και να προχωρήσει η διαγωνιστική διαδικασία κανονικά ή και να προβεί στην κατακύρωση διαγωνισμού κλπ.

Επίσης ο Δήμαρχος μπορεί να συνεχίσει να λαμβάνει κανονικά αποφάσεις, όπως για παράδειγμα οι απευθείας αναθέσεις για προμήθειες και υπηρεσίες, όπου αυτό προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

ΝΠΔΔ και δημόσιες συμβάσεις

Από την ανωτέρω ανάλυση συνάγονται τα εξής:

  1. Δεν υπάρχει ρητή πρόβλεψη στο νόμο σχετικά με τη λειτουργία του ΔΣ των ΝΠΔΔ πριν τις εκλογές και έως την ανάληψη των καθηκόντων της δημοτικής αρχής.

  2. Οι περιορισμοί επέρχονται με αναλογική εφαρμογή όσων ισχύουν για τα Δημοτικά Συμβούλια. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι λειτουργίες εκείνες του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τις απαγορεύσεις που ισχύουν και όχι συλλήβδην όλες οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Για παράδειγμα το ΔΣ στα νομικά πρόσωπα έχει την αρμοδιότητα της έγκρισης διενέργειας των όρων για την ανάθεση μίας δημόσιας σύμβασης, ενώ στους δήμους την αντίστοιχη αρμοδιότητα έχει η οικονομική επιτροπή. Δεν μπορεί να γίνει δεκτό ότι ενώ η οικονομική επιτροπή μπορεί για το επίμαχο χρονικό διάστημα να λαμβάνει κανονικά αποφάσεις για έγκριση όρων του διαγωνισμού, το ίδιο να μην ισχύει για τις αποφάσεις του ΔΣ του ΝΠΔΔ που αφορούν τις ίδιες περιπτώσεις.

Εν κατακλείδι, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να λαμβάνει, χωρίς περιορισμούς ή προϋποθέσεις, αποφάσεις, όταν εκείνες αφορούν αντικείμενο για το οποίο στο δήμο το όργανο που είναι αρμόδιο δεν είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά διαφορετικά όργανα, για τα οποία δεν υπάρχουν περιορισμοί.

Αντίθετα, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το διάστημα του ενός μήνα που προηγείται των δημοτικών εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, θα πρέπει να λαμβάνονται με γνώμονα τους περιορισμούς που θέτει η νομοθεσία για το δημοτικό συμβούλιο. Για παράδειγμα δεν μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο να λαμβάνει αποφάσεις για τροποποίηση του προϋπολογισμού για λόγους που δεν αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.

Το ίδιο φυσικά ισχύει και με τις αποφάσεις του Προέδρου του ΔΣ οι οποίες λαμβάνονται χωρίς περιορισμό, με τους ίδιους όρους που ισχύουν και για το Δήμαρχο. Τυχόν επιπλέον διαδικασίες που ενδεχομένως τηρούν ορισμένα ΝΠΔΔ εκ του περισσού και δίχως να ορίζονται στο νόμο, όπως περιπτώσεις εγκρίσεων από το ΔΣ ως μέρος της διαδικασίας, χωρίς όμως να προβλέπονται σε κάποιον ψηφισμένο και εγκεκριμένο κανονισμό από το ΔΣ, αλλά ως μία πάγια τακτική (επειδή για παράδειγμα έτσι μας το είπαν σε ένα σεμινάριο) δεν ασκούν επιρροή.

Χρόνος ισχύος και λήξης

Για τις δημοτικές εκλογές του Μαΐου 2019 η ανωτέρω απαγόρευση αρχίζει από τις 25 Απριλίου 2019 και ισχύει μέχρι την 31η Αυγούστου 2019. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.12/24344/03.04.2019)

Μετά το ανωτέρω χρονικό διάστημα δεν υπάρχει αντίθετη πρόβλεψη στο νόμο, συνεπώς το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να λαμβάνει κανονικά αποφάσεις, έστω και αν ο ορισμός του νέου Δ.Σ. μετά την εγκατάσταση της νέας δημοτική αρχής, δεν έχει γίνει. (πχ για τα ιδρύματα και τους Συνδέσμους ο ορισμός του νέου ΔΣ πρέπει να γίνει εντός μηνός. Σε αυτό το διάστημα οι αποφάσεις λαμβάνονται κανονικά).

Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου ορίζεται με την απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με απόφαση δημοτικού συμβουλίου για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους. (παρ.1 άρθρο 240 Ν.3463/06) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 52/ οικ. 39155/10.10.2014).

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις