Καθαρισμός σχολικών μονάδων με συμβάσεις μίσθωσης έργου. Διάρκεια συμβάσεων. Μέσα ατομικής προστασίας

Σύμφωνα με το άρθρο 113 του ν. 1892/1990 (Α’ 101), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 115 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), «μέχρι τη λήξη ισχύος της Π.Υ.Σ. 33/2006, ο καθαρισμός των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όταν οι ανάγκες τους δεν καλύπτονται από το προσωπικό καθαριότητας που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις, μπορεί να ανατίθεται σε καθαριστές – καθαρίστριες με συμβάσεις μίσθωσης έργου, διάρκειας δύο (2) διδακτικών ετών».

Με την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. 36490/13.05.2019 επισημαίνεται ότι η προβλεπόμενη με το άρθρο 113 του ν. 1892/1990 (Α’ 101), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 115 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), διάρκεια των συμβάσεων μίσθωσης έργου για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων, των δύο (2) διδακτικών ετών, δεν είναι δυνητική, δεν παρίσταται δηλαδή ως υπαγόμενη στη διακριτική ευχέρεια του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου ή ως ανώτατο όριο διάρκειας των σχετικών συμβάσεων, αλλά ως υποχρεωτική εκ του νόμου και ως η μόνη επιτρεπτή.

Όπου διαπιστώνεται η μη τήρηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 115 του ν. 4547/2018, τα αρμόδια προς διορισμό όργανα θα πρέπει να προβούν άμεσα στις αναγκαίες νόμιμες ενέργειες για την τροποποίηση των σχετικών συμβάσεων και τον αναπροσδιορισμό των διδακτικών ετών αναφοράς τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του εν λόγω άρθρου. Επισημαίνεται ότι, εφόσον στις εν λόγω, συναφθείσες συμβάσεις γίνεται αναφορά στο σχολικό έτος 2019-2020, θεωρείται ότι αυτές έχουν καταρτιστεί ενιαία και καλύπτουν τα προβλεπόμενα, δύο διδακτικά έτη, ακόμα και εάν μεσολαβεί διακοπή της απασχόλησης λόγω αλλαγής του σχολικού διδακτικού έτους.

Επιπλέον με την ανωτέρω εγκύκλιο υπενθυμίζεται η, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 97 του ν. 4483/2017, υποχρέωση των φορέων που απασχολούν σχολικές καθαρίστριες με συμβάσεις μίσθωσης έργου για τη χορήγηση Μέσων Ατομικής Προστασίας (γάντια ελαστικά μίας χρήσης) συμπεριλαμβανομένης της προβλεπόμενης χορήγησης φρέσκου γάλακτος στους χώρους εργασίας

Προκειμένου να καταστεί εφικτός ο έλεγχος της τήρησης των προεκτεθεισών διατάξεων από τις σχολικές επιτροπές, οι δήμοι της χώρας, καλούνται, αφού συγκεντρώσουν τα απαραίτητα στοιχεία από τις οικείες σχολικές επιτροπές, να αναρτήσουν στον ειδικό διαδικτυακό τόπο που έχει δημιουργηθεί για τη συλλογή των στοιχείων που αφορούν θέματα του Προσωπικού Τ.Α. (https://aftodioikisi.ypes.gr), συμπληρωμένο το πρότυπο αρχείο Πίνακα που επισυνάπτεται σ’ αυτήν και φέρει την ονομασία SXOLKATHARIST_, χωρίς να αλλάξει την ονομασία του αρχείου, σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στην εγκύκλιο και το αργότερο έως 31/5/2019 (αποκλειστική προθεσμία).