Αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΟΧ και ΙΔΑΧ κατά τη λήψη αναρρωτικών αδειών

Ερώτηση: Τι ισχύει με τις παροχές ασθενείας σε χρήμα από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ; Είναι υποχρέωση του Δήμου ή του ασφαλιστικού οργανισμού (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) να χορηγήσει αποδοχές ή παροχές για την προβλεπόμενη αναρρωτική άδεια; Ισχύει η ίδια διαδικασία για ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ;

Απάντηση: Για τους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους των ΟΤΑ ισχύουν τα αναφερόμενα στο υπ’ αρ. Φ.40021/55635/1829/21-01-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ενώ για τους ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 657 και 658 του Αστικού Κώδικα, εργαζόμενος ο οποίος εμποδίζεται να εργαστεί για σπουδαίο λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του, δικαιούται του μισθού του για το μη δυνάμενο να υπερβεί τον ένα μήνα, χρονικό διάστημα, κατά το οποίο διήρκησε η ασθένειά του, αλλά ο εργοδότης δύναται να αφαιρέσει εκ του μισθού, ολόκληρο το καταβληθέν από το ΙΚΑ, ή από άλλο ασφαλιστικό οργανισμό, στον μισθωτό, επίδομα ασθενείας.

Περαιτέρω, ο εργαζόμενος κατά τη διάρκεια ασθενείας του διατηρεί αξίωση στο μισθό του ως εξής: α) Αν έχει συμπληρώσει στον εργοδότη του υπηρεσία μεγαλύτερη των δέκα ημερών, αλλά μικρότερη από έτος, δικαιούται αποδοχές ενός δεκαπενθημέρου, β)Αν έχει συμπληρώσει υπηρεσία ενός έτους δικαιούται αποδοχές ενός μηνός.

Η παραπάνω αξίωση για δικαίωμα στο μισθό (για δεκαπενθήμερο ή μήνα) αναφέρεται σε κάθε εργασιακό (και όχι ημερολογιακό) έτος.

Αν η ασθένεια του εργαζόμενου διαρκέσει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (από δεκαπενθήμερο ή μήνα) ο εργοδότης δεν υποχρεούται για περαιτέρω καταβολή μισθού.

Εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω, και η ασθένεια του εργαζομένου κρατήσει ως και 3 ημέρες, η επιχείρηση υποχρεούται να του καταβάλει το 1/2 του 1/25 του μισθού του ή το μισό του ημερομισθίου του για κάθε μέρα απουσίας από την εργασία του (άρθρο 5 Α.Ν. 178/1967 (ΦΕΚ 190/Α’)).

Στην περίπτωση που ο εργαζόμενος ασθενήσει για διάστημα μεγαλύτερο των τριών ημερών, για πρώτη φορά μέσα στο εργασιακό έτος, τότε για τις 3 πρώτες ημέρες ισχύει ότι και παραπάνω. (Δηλαδή η επιχείρηση οφείλει να του καταβάλει το 1/2 του 1/25 του μισθού ή το μισό ημερομίσθιο για κάθε μέρα απουσίας από την εργασία του). Από την 4η μέρα, ο αρμόδιος ασφαλιστικός φορέας, στον οποίο είναι ασφαλισμένος ο εργαζόμενος, καταβάλει μία ημερήσια επιδότηση για όλες τις υπόλοιπες ημέρες που είναι ασθενής. Η επιδότηση αυτή ορίζεται από την ασφαλιστική κλάση και την οικογενειακή κατάσταση του εργαζόμενου.

Από την πλευρά της η επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλει στον εργαζόμενο, για κάθε μέρα απουσίας του, ολόκληρο το ημερομίσθιο ή το 1/25 του μισθού του, μειωμένο κατά την ημερήσια επιδότηση που χορηγείται από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα.

Όταν ο εργαζόμενος ασθενήσει για διάστημα μεγαλύτερο των 3 ημερών, για παραπάνω από μία φορά μέσα στο ίδιο εργασιακό έτος, η επιχείρηση οφείλει να του καταβάλει ολόκληρο το ημερομίσθιο ή το 1/25 του μισθού του μειωμένο κατά την ημερήσια επιδότηση από την πρώτη μέρα απουσίας από την εργασία του. Αν όμως η ασθένεια του εργαζόμενου διαρκέσει λιγότερο από 4 ημέρες, τότε ο ασφαλιστικός φορέας δεν καταβάλει την ημερήσια επιδότηση και η επιχείρηση καταβάλει μόνο το 1/2 του 1/25 του μισθού ή το μισό ημερομίσθιο.