Έκδοση πράξεων βεβαίωσης παράβασης και επιβολή προστίμων ΚΟΚ από το ∆ήμο Καστοριάς, χωρίς νόμιμη αρμοδιότητα

sinigoros

Ο Συνήγορος εξέτασε αίτημα πολίτη, ο οποίος έλαβε από τον ∆ήμο Καστοριάς ειδοποίηση περί βεβαιωμένης οφειλής ποσού προστίμου για παράβαση διάταξης του Κ.Ο.Κ. (περί παράβασης ελεγχόμενης στάθμευσης).

Η Ανεξάρτητη Αρχή διαπίστωσε ότι κατά την περίοδο έκδοσης των Πράξεων Βεβαίωσης Παράβασης (κλήσεων) σε βάρος του ενδιαφερόμενου, ήτοι από 23.09.2013 έως και 31.03.2014, οι υπάλληλοι του ∆ήμου Καστοριάς δεν είχαν τη νόμιμη αρμοδιότητα άσκησης ελέγχου της τήρησης των διατάξεων της κυκλοφορίας, της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων καθώς και της έκδοσης και επιβολής κλήσεων.

Συγκεκριμένα, μετά την κατάργηση της ∆ημοτικής Αστυνομίας από τις 23.09.2013 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 81 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/23.07.2013), ο ∆ήμος Καστοριάς, για τον έλεγχο της τήρησης του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης και την επιβολή κλήσεων λόγω μη τήρησής του, εξακολούθησε να εφαρμόζει απόφαση του ∆ημάρχου Καστοριάς του έτους 2011 σύμφωνα με την οποία η εν λόγω αρμοδιότητα είχε ανατεθεί σε συγκεκριμένους υπαλλήλους του ∆ήμου.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ανωτέρω θεσμικό πλαίσιο, ο ∆ήμος μετά τις 23.09.2013 όφειλε να προβεί στην έκδοση απόφασης ∆ημοτικού Συμβουλίου με την οποία θα καθόριζε την παράλληλη (με την ΕΛ.ΑΣ.) άσκηση μίας ή περισσοτέρων εκ των αρμοδιοτήτων της καταργηθείσας ∆ημοτικής Αστυνομίας από υπαλλήλους του δήμου, κατόπιν ορισμού αυτών με απόφαση του ∆ημάρχου. Παρόλα αυτά η απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου εκδόθηκε και αναρτήθηκε μόλις στις 01.04.2014.

Κατόπιν της ανωτέρω διαπίστωσης, ο Συνήγορος ζήτησε από την Οικονομική Υπηρεσία του ∆ήμου Καστοριάς:

• να προβεί στην επιστροφή ποσού προστίμου που είχε καταβληθεί από τον ενδιαφερόμενο, ως αχρεωστήτως καταβληθέν

• να διαγράψει τα ποσά των προστίμων που είχαν βεβαιωθεί στο ΑΦΜ του ιδίου, τα οποία προέρχονταν από κλήσεις τις προαναφερόμενης περιόδου

να μην προβεί στη βεβαίωση ποσών προστίμων που αφορούν σε κλήσεις που εκδόθηκαν σε βάρος άλλων πολιτών για παραβάσεις που τελέστηκαν την προαναφερόμενη περίοδο (23.09.2013 έως 31.03.2014).

Ο ∆ήμος Καστοριάς αποδέχτηκε τις απόψεις του Συνηγόρου και προχώρησε στις σχετικές ενέργειες.


Έγγραφο Συνηγόρου 1

Έγγραφο Συνηγόρου 2

Ανταπόκριση Διοίκησης