Αναγνώριση προϋπηρεσίας υπαλλήλου ειδικότητας Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, στο Δημόσιο Τομέα

Ερώτηση: Υπάλληλος του Δήμου, με Βαθμό Α΄και Μ.Κ. 9, ειδικότητας Διεκπεραίωση Υποθέσεων Πολιτών, που έχει διοριστεί στις 8/10/2007, της έχει αναγνωριστεί προϋπηρεσία με απόφαση Δημάρχου 5 έτη και 2 ημέρες στο Δημόσιο Τομέα, κατόπιν της αναγνωρίζεται άλλη προϋπηρεσία που έχει διανύσει στο Κ.Ε.Π. με σύμβαση μίσθωσης έργου 4 έτη, 6 μήνες και 8 ημέρες. Ο Δήμος μας της αναγνωρίζει αθροιστικά 7 έτη το ανώτατο όριο. Θα ήθελα να ρωτήσω, έχει αλλάξει αυτός ο νόμος των επτά (7) ετών και τι ενέργειες πρέπει να κάνουμε ώστε να διορθωθεί;

Απάντηση: Το θέμα της αναγνώρισης της προϋπηρεσίας, υπαλλήλων του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), για τη βαθμολογική και μισθολογική τους ένταξη που διανύθηκε στα ΚΕΠ με σύμβαση μίσθωσης έργου, λύθηκε νομοθετικά με το άρθρο 24 του Ν. 4305/2014. (ΦΕΚ 237/Α’).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου του Νόμου και τα σχετικώς οριζόμενα στην υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.46/2089/24536/27-8-2015 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α., για όσους υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών υπηρετούν στα ΚΕΠ και έχει ήδη αναγνωριστεί προϋπηρεσία κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρ. 6 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α’), τυχόν προϋπηρεσία που θα αναγνωριστεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α’) θα πρέπει να μην ξεπερνά το ανώτατο όριο των επτά (7) ετών συνυπολογιζόμενης εν προκειμένω της ήδη αναγνωρισθείσας προϋπηρεσίας. Συνεπεία των ανωτέρω και καθόσον στην αναφερόμενη στο ερώτημά σας υπάλληλο, είχε αρχικώς και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α’), αναγνωριστεί προϋπηρεσία χρονικού διαστήματος 5 ετών και 2 ημερών, δεν θα ήταν δυνατή, εν συνεχεία και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4305/2014. (ΦΕΚ 237/Α’), η αναγνώριση επιπλέον συνολικού χρονικού διαστήματος προϋπηρεσίας 4 ετών, 6 μηνών και 8 ημερών, το οποίο διενύθη στα ΚΕΠ, αλλά μόνο τμήμα αυτής, προκειμένου ο συνολικά αναγνωρισθείς χρόνος υπηρεσίας να  μην ξεπερνά τα επτά (7) έτη.

Τέλος και όσον αφορά στην δυνατότητα αναγνώρισης του υπολοίπου τμήματος της διανυθείσας στα ΚΕΠ προϋπηρεσίας της υπαλλήλου, ήτοι του μέρους αυτής που ξεπερνούσε τα επτά (7) έτη και ως εκ τούτου, κατά τα προεκτεθέντα, δεν αναγνωρίστηκε, αυτή δεν παρέχεται ούτε και υπό το πρίσμα των διατάξεων του ισχύοντος  μσθολογίου (Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α’)), σύμφωνα με το σκεπτικό της υπ’ αρ. 146/2018 Πράξης του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Ι’ Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Αναλυτικότερα, με την εν λόγω Πράξη  κρίθηκε ότι οι διατάξεις του άρθρου 24 του Ν 4305/2014 (ΦΕΚ 176/Α’) που προβλέπουν τη δυνατότητα αναγνώρισης της υπηρεσίας που παρασχέθηκε με συμβάσεις μίσθωσης έργου και για τη μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου, θα πρέπει να θεωρηθούν καταργηθείσες μετά την έναρξη ισχύος του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α’). Και τούτο, διότι ο τελευταίος, παρέχει τη δυνατότητα αναγνώρισης μόνο της προϋπηρεσίας που παρασχέθηκε με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και όχι με σύμβαση μίσθωσης έργου (βλ. σχετ. και την υπ’ αρ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-16 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών), ενώ, εξάλλου, ο νεώτερος Ν.4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α’) προβλέπει τη δυνατότητα αναγνώρισης και κάθε άλλης υπηρεσίας που με βάση ειδικές διατάξεις αναγνωρίζεται ως πραγματική δημόσια υπηρεσία, μόνον, όμως, για τη βαθμολογική, όχι δε και για τη μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου.

Κατόπιν των ανωτέρω και επί του ερωτήματός σας, μη πληρουμένων των προϋποθέσεων της παρ. 4 του άρθρου 11 του ισχύοντος μισθολογίου (Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α’)), δεν παρέχεται η δυνατότητα αναγνώρισης του υπολοίπου (μη αναγνωρισθέντος) τμήματος της προγενεστέρως διανυθείσας στα ΚΕΠ προϋπηρεσίας της υπαλλήλου του φορέα σας.