Πληρωμές μέσω Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ)

misthos2

Με την εγκύκλιο Υπ. Οικ. ΕΑΠ2005980ΕΞ2018/16.11.2018 τροποποιήθηκε από 01.01.2019 η εγκύκλιος Υπ.Οικ. 2/57873/24.08.2010, με την οποία παρασχέθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των άρθρων 5 έως 20 της αριθμ. 2/37345/0004/4-6-2010 κυα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά με την καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών, αμοιβών, αποζημιώσεων και απολαβών μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής.

Στην ενδεικτική παράθεση των δαπανών οι οποίες πληρώνονται από την Ενιαία Αρχή Πληρωμής (ΕΑΠ) μέσω τραπεζικού λογαριασμού, έπειτα από την ανωτέρω τροποποίηση της εγκυκλίου από 01.01.2019, διαγράφηκε το εδάφιο της παραγράφου 1.δ. της εγκυκλίου επί του άρθρου 5 το οποίο αναφερόταν στις δαπάνες μετακίνησης του ν. 2685/1999 ή έξοδα κίνησης, βάσει άλλων διατάξεων νόμου, προεδρικών διαταγμάτων (όπως του π.δ. 200/1993) ή κοινών υπουργικών αποφάσεων.

Με την εγκύκλιο Υπ. Οικ. οικ.9235 ΕΞ 2019/11.02.2019, τροποποιείται εκ νέου η εγκύκλιος Υπ.Οικ. 2/57873/24.08.2010 και διευκρινίζεται ότι η κατάργηση επί του άρθρου 5 του εδαφίου της παραγράφου 1.δ., «δαπάνες μετακίνησης του ν. 2685/1999 ή έξοδα κίνησης, βάσει άλλων διατάξεων νόμου, προεδρικών διαταγμάτων (όπως του π.δ. 200/1993) ή κοινών υπουργικών αποφάσεων», ισχύει μόνο για δαπάνες σε βάρος του Προϋπολογισμού του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Επιπλέον, αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της Υπ. Οικ. ΕΑΠ2005980ΕΞ2018 /16.11.2018 με το οποίο τέθηκε ως ημερομηνία έναρξης ισχύος των τροποποιήσεων που επήλθαν με αυτήν στην Υπ.Οικ. 2/57873/24.08.2010 η 1/1/2019 και πλέον διευκρινίζεται ότι η συμμόρφωση στα διαλαμβανόμενα της Υπ. Οικ. ΕΑΠ2005980ΕΞ2018/16.11.2018 δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31/3/2019.