Κρατήσεις για εφάπαξ παροχή στην αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης

ipalliloi-15

Με το Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. και Κοιν. Αλλ. Φ30102/517/Δ16.10/18.01.2019, το Υπουργείο απάντησε σε ερωτήματα Δήμου σχετικά με την επιβολή εισφορών για εφάπαξ παροχή, στην αποζημίωση από υπερωριακή απασχόληση του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 στους δημοτικούς υπαλλήλους ασφαλισμένους στο πρ. ΤΠΔΚΥ και στους υπαλλήλους που είναι ασφαλισμένοι σε λοιπούς πρώην Τομείς Πρόνοιας που εντάχθηκαν στο Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του νόμου 4578/2018, για τους «παλαιούς ασφαλισμένους» μισθωτούς εξακολουθούν να ισχύουν τα οριζόμενα στις επιμέρους καταστατικές διατάξεις των φορέων προνοίας που εντάχθηκαν στο ΕΤΕΑΕΠ σε ό,τι αφορά στα ποσοστά και στην βάση υπολογισμού τους.

Σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο, για τους ασφαλισμένους του πρώην Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ διενεργείται κράτηση ποσοστού ύψους 4% μόνο επί του βασικού μισθού και του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας και όχι στην αποζημίωση από υπερωριακή απασχόληση του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.

Για όλους τους πριν και μετά την 1.1.1993 ασφαλισμένους, έμμισθους δικηγόρους, μισθωτούς μηχανικούς και ιατρούς, των οικείων τομέων του κλάδου πρόνοιας του πρ. ΕΤΑΑ, το ποσοστό 4% της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς, υπολογίζεται από 1.1.2019 επί του ποσού που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού, όπως εκάστοτε ισχύει. Ειδικά για τους έμμισθους δικηγόρους, το ποσοστό 4%, επιμερίζεται σε 2% για τον ασφαλισμένο και σε 2% για τον εντολέα. Επομένως, και στους έμμισθους δικηγόρους, μισθωτούς μηχανικούς και ιατρούς, που απασχολούνται στον Δήμο, δεν διενεργείται κράτηση στην αποζημίωση από υπερωριακή απασχόληση του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 υπέρ του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ.