ΝΣΚ: Αρμόδιο όργανο για την εξέταση ενστάσεων ασφαλισμένων του π. ΕΤΑΑ, επί αποφάσεων των οργάνων του ΕΦΚΑ για θέματα ασφάλισης και παροχών

Αριθμός Ατομικής Γνωμοδότησης 4/2019

Περίληψη ερωτήματος: Ερωτάται: Σε ποιο όργανο ανήκει η αρμοδιότητα να εξετάζει ενστάσεις ασφαλισμένων του πρώην Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ) επί αποφάσεων των οργάνων του ΕΦΚΑ για θέματα ασφάλισης και παροχών, λαμβανομένου υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 52, παρ.2β του ν.4387/2016, από την έναρξη ισχύος του οργανισμού του ΕΦΚΑ και μέχρι τη σύσταση των Διοικητικών Επιτροπών με αρμοδιότητα την εξέταση ενδικοφανών και εν γένει διοικητικών προσφυγών, συνεχίζουν να λειτουργούν οι Διοικούσες Επιτροπές του ΕΤΑΑ, μόνο όσον αφορά στην εξέταση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων θεραπείας.

Απάντηση: Κατόπιν των ανωτέρω, και μέχρι τη σύσταση των νέων Διοικητικών Επιτροπών του ΕΦΚΑ συνεχίζουν να λειτουργούν οι Διοικούσες Επιτροπές του ΕΤΑΑ και να εξετάζουν και να λαμβάνουν αποφάσεις επί αιτήσεων θεραπείας των ασφαλισμένων του πρώην ΕΤΑΑ για θέματα ασφάλισης και παροχών.


Για να διαβάσετε αναλυτικά τη Γνωμοδότηση και το σκεπτικό της, πατήστε εδώ.