Σημαντικότερες διατάξεις του νόμου για την ενδυνάμωση του ΑΣΕΠ

Όπως είναι γνωστό, ψηφίστηκε στη Βουλή στις 30 Γενάρη 2019 το νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με τίτλο «Ενδυνάµωση Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), ενίσχυση και αναβάθµιση Δηµόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις» (ΕΔΩ το ψηφισθέν νομοσχέδιο, έτσι όπως έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Βουλής). Παρακάτω, μπορείτε να διαβάσετε τις σημαντικότερες διατάξεις του.

Ι. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

A. Στρατηγικός προγραμματισμός διενέργειας προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού

Με το άρθρο 1 ορίζεται ότι για τις προσλήψεις του πάσης φύσεως τακτικού και εποχικού προσωπικού φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, που διενεργούνται από την έναρξη ισχύος του νόμου, θα διενεργείται πολυετής και ετήσιος στρατηγικός προγραµµατισµός.

B. Ένταξη στο Ψηφιακό Οργανόγραµµα του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας

Με το άρθρο 2 ορίζεται ότι από 1.1.2020, για την έγκριση οποιουδήποτε αιτήµατος πρόσληψης τακτικού προσωπικού από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 16 του ν. 4440/2016, απαιτείται η προηγούµενη ανάρτηση της οικείας κενής θέσης στο Ψηφιακό Οργανόγραµµα του άρθρου αυτού.

Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση που είναι αντικειµενικά αδύνατο να πληρωθούν οι προϋποθέσεις της προηγούµενης παραγράφου, είναι δυνατή η έγκριση του αιτήµατος από την επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280), µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού.

Γ. Πολυετής προγραµµατισµός προσλήψεων τακτικού προσωπικού

Με την παρ.1 του άρθρου 3 ορίζεται ότι μέχρι το πέρας του µηνός Ιανουαρίου κάθε έτους, τα αρµόδια Υπουργεία αποστέλλουν στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης επικαιροποιηµένα τετραετή σχέδια προγραµµατισµού ανθρώπινων πόρων.

Με την παρ.2 του άρθρου 3 ορίζεται ότι εποπτευόµενοι φορείς των Υπουργείων και Ανεξάρτητες Αρχές υποβάλλουν τα τετραετή σχέδια της προηγούµενης παραγράφου στα οικεία Υπουργεία µέχρι τις 30 Δεκεµβρίου κάθε έτους.

Για τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού και τους εποπτευόµενους φορείς αυτών (Υποτοµέαs S1313 του Μητρώου Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής) συντάσσεται χωριστό πολυετές σχέδιο, το οποίο υποβάλλεται από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 7, για τον πρώτο, µετά την έναρξη ισχύος του νόμου, πολυετή προγραµµατισµό προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού των ετών 2020-2023, τα τετραετή σχέδια προγραµµατισµού ανθρώπινου δυναµικού του άρθρου 3, υποβάλλονται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης µέχρι την 29η Μαρτίου 2019.

Δ. Ετήσιο σχέδιο προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού

Με το άρθρο 4 ορίζεται ότι μέχρι το τέλος του µηνός Σεπτεµβρίου κάθε έτους, τα αρµόδια Υπουργεία καταρτίζουν, µε βάση τον πολυετή προγραµµατισµό του άρθρου 3, καταστάσεις µε το τακτικό και εποχικό προσωπικό που αιτούνται να εγκριθεί προς πρόσληψη για το επόµενο έτος, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα. Στις καταστάσεις του προηγούµενου εδαφίου συµπεριλαµβάνεται και το προσωπικό για τους εποπτευόµενους από αυτά φορείς, καθώς και τις οικείες ανεξάρτητες αρχές. Για τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού και τους εποπτευόµενους φορείς αυτών (Υποτοµέαs S1313 του Μητρώου Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής) συντάσσεται χωριστό ετήσιο αίτηµα, το οποίο υποβάλλεται από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, λαµβάνοντας υπόψη τα αιτήµατα των φορέων, σε συνδυασµό µε τις στρατηγικές προτεραιότητες για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού, διαµορφώνει τον ετήσιο προγραµµατισµό για τις προσλήψεις του επόµενου έτους, ο οποίος κοινοποιείται στο Υπουργείο Οικονοµικών. Κατόπιν, το σχέδιο αυτό εγκρίνεται το αργότερο µέχρι τέλος Οκτωβρίου από την επιτροπή της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006.

Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 7, το ετήσιο σχέδιο προγραµµατισµού προσλήψεων του άρθρου 4 για το έτος 2020, εγκρίνεται εντός του δευτέρου δεκαπενθηµέρου του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2019.

Ε. Υλοποίηση προσλήψεων από το Α.Σ.Ε.Π.

Με το άρθρο 5 ορίζεται ότι ο εγκεκριµένος ετήσιος προγραµµατισµός αποστέλλεται αµελλητί στο Α.Σ.Ε.Π., προκειµένου να διαµορφώσει τον προγραµµατισµό του για τις προσλήψεις τακτικού και εποχικού προσωπικού που εµπίπτουν στην αρµοδιότητά του, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

ΣΤ. Ειδικές εγκρίσεις διετούς διάρκειας

Στο άρθρο 6 προβλέπεται η δυνατότητα παροχής έγκρισης θέσεων τακτικού προσωπικού που περιλαµβάνονται στα δύο (2) πρώτα έτη του πολυετούς σχεδίου προγραµµατισµού προσλήψεων του άρθρου 3, εφόσον η διαδικασία πρόσληψης διενεργείται βάσει προτεραιότητας, σύµφωνα µε το άρθρο 18 του ν. 2190/1994.

Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 7, τα αιτήµατα που υποβάλλονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 6 για τα έτη 2020 και 2021, εγκρίνονται εντός του δευτέρου δεκαπενθηµέρου του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2019.

Ζ. Πεδίο Εφαρμογής εκτός από φορείς Γενικής Κυβέρνησης

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 7, Φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίοι υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006, εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των ανωτέρω άρθρων.

Διαδικασίες πρόσληψης τακτικού και εποχικού προσωπικού, οι οποίες εξαιρούνται από την υποχρέωση έγκρισης της επιτροπής του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006, δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των ανωτέρω άρθρων.

Η. Εγκρίσεις ΠΥΣ 33/2006 έτους 2019

Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 7, εγκρίσεις της ΠΥΣ 33/2006 που εκδίδονται για την πρόσληψη τακτικού και εποχικού προσωπικού του έτους 2019, δεν θίγονται από την εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων.

ΙI. ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΣΕΠ

Α. Δικαιολογητικά διαδικασιών πλήρωσης θέσεων προσωπικού µε σειρά προτεραιότητας

Με την παρ.1 του άρθρου 8 ορίζεται ότι σε κάθε διαδικασία πλήρωσης θέσεων προσωπικού µε σειρά προτεραιότητας σε φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, η οποία διενεργείται από το Α.Σ.Ε.Π., η αίτηση συµµετοχής του υποψηφίου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, χωρίς να απαιτείται η υποβολή δικαιολογητικών για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν.

Με την παρ.2 ορίζεται ότι η κατάταξη των υποψηφίων στους πίνακες προτεραιότητας γίνεται βάσει των στοιχείων που δηλώνουν στην αίτησή τους, ενώ ορίζεται σε ποια περίπτωση οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά.

Β. Διαδικασίες προσλήψεων ΑΣΕΠ

Με την παρ. 1 του άρθρου 11 αντικαθίστανται το τρίτο, τέταρτο, πέµπτο και έκτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 15 του ν. 2190/1994 σχετικά με τη διαδικασία επιλογής των διοριστέων στις νέες θέσεις από τους επιλαχόντες.

Περαιτέρω, µε την παράγραφο 2 αντικαθίσταται το δ΄ εδάφιο της παρ. 14 του άρθρου 17 ν. 2190/1994 και προβλέπεται ότι ο επιτυχών υποψήφιος καλείται από το Α.Σ.Ε.Π. να δηλώσει, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, αν αποδέχεται την κενή θέση. Σε περίπτωση µη αποδοχής της θέσης, ορίζεται ότι πρέπει να υποβάλει στο Α.Σ.Ε.Π. υπεύθυνη δήλωση.

Γ. Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης

Με το άρθρο 71 αντικαθίσταται το άρθρο 11 του Ν.2190/94 και ρυθμίζεται η καταβολή των δαπανών διαδικασιών πρόσληψης.

Ειδικότερα, οι δαπάνες καταβάλλονται από τον προϋπολογισµό του Α.Σ.Ε.Π. και ακολούθως βαρύνουν τους φορείς υπέρ των οποίων εκδίδονται οι προκηρύξεις.

Οι φορείς αναλαµβάνουν ρητά την κάλυψη των σχετικών δαπανών κατά τη διαδικασία έκδοσης των προκηρύξεων.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων των συµµετεχόντων της οικείας προκήρυξης, και µετά από αίτηµα του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π., οι φορείς µεταφέρουν τουλάχιστον το τριάντα τοις εκατό (30%) των αναγκαίων πιστώσεων για τη διεξαγωγή των διαδικασιών του κάθε διαγωνισµού. Η οριστικοποίηση του ποσού που βαρύνει τον εκάστοτε φορέα πραγµατοποιείται µε την έκδοση των οριστικών αποτελεσµάτων και το υπολειπόµενο ποσό µεταφέρεται, µετά από αίτηµα του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π. που απευθύνεται στον οικείο φορέα.

Δ. Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών για συμμετοχή σε διαγωνισμούς Α.Σ.Ε.Π.

Με το άρθρο 72 προστίθεται παράγραφος 8 στο άρθρο 14Α του ν. 2190/1994 στην οποία προβλέπεται, από 1.1.2020, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών, για τη συµµετοχή των υποψηφίων σε όλες τις διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού που υλοποιούνται από το Α.Σ.Ε.Π.

Με αιτιολογηµένη απόφαση της µείζονος Ολοµέλειας του Α.Σ.Ε.Π., µπορεί να προβλέπονται εξαιρέσεις για συγκεκριµένες διαδικασίες πλήρωσης θέσεων.

III. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Στο άρθρο 26 περιγράφεται η διαδικασία ένταξης φορέων σε προγράµµατα υποστήριξης και αναβάθµισης διοικητικής ικανότητας.

Ειδικότερα, μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που εκδίδεται µετά από γνώµη του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., Υπουργεία, Αποκεντρωµένες Διοικήσεις, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού και φορείς που εποπτεύονται από τα παραπάνω, καθώς και Ανεξάρτητες Αρχές, µπορούν να εντάσσονται σε πρόγραµµα υποστήριξης και αναβάθµισης διοικητικής ικανότητας που παρέχεται από τον Τοµέα Β΄ Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης της Ειδικής Γραµµατείας Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Παρατηρητηρίου Δηµόσιας Διοίκησης, µε αίτησή τους που υποβάλλεται στην υπηρεσία αυτή.

Ο Ειδικός Τοµεακός Γραµµατέας παραλαµβάνει τα αιτήµατα των φορέων, τα αξιολογεί, καθορίζει τη σειρά προτεραιότητάς τους και προβαίνει σε σχετικές διαβουλεύσεις και συζητήσεις µε τους αιτούντες φορείς.

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών, εισηγείται στον Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης τη λήψη απόφασης για ένταξη των ενδιαφεροµένων φορέων σε πρόγραµµα υποστήριξης και αναβάθµισης διοικητικής ικανότητας.

Εν συνεχεία, σε περίπτωση που το αίτηµα αφορά Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, ή εποπτευόµενους φορείς αυτών, εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εσωτερικών.

Στο άρθρο 27 ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τα μέσα υλοποίησης και χρηµατοδότησης των προγραµµάτων.

Με το άρθρο 28 συνιστάται Συντονιστική Επιτροπή µε σκοπό την παρακολούθηση της πορείας εφαρµογής, την αξιολόγηση, την επικαιροποίηση και την εισήγηση σχετικών µέτρων και δράσεων κάθε προγράµµατος.

Με το άρθρο 29 ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την παρακολούθηση και αξιολόγηση των προγραµµάτων τεχνικής βοήθειας.

IV. ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Α. Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας

Με την παρ.1 του άρθρου 44 αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4440/2016 και ορίζεται ότι ο αιτών υπάλληλος θα πρέπει να µην είναι ο µοναδικός που υπηρετεί στον οικείο κλάδο για τη διενέργεια μετάταξης ή απόσπασης, απαλείφοντας την εξαίρεση της περίπτωσης κατά την οποία στο οργανόγραμμα του φορέα προβλέπεται μόνο μία θέση του εν λόγω κλάδου.

Με την παρ.2 του άρθρου 44 προστίθεται εδάφιο στην παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4440/2016 και ορίζεται ότι τα αιτήµατα που αποστέλλουν οι φορείς στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας, για την κάλυψη θέσεων µε µετάταξη ή απόσπαση, θα πρέπει να αναφέρουν το σύνολο των οργανικών θέσεων για τον κλάδο/ειδικότητα που αφορά το αίτηµα, καθώς και το σύνολο των κενών θέσεων στον αιτούµενο κλάδο/ειδικότητα.

Με την παρ.3 του άρθρου 44 αντικαθίσταται η παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016 και προβλέπεται ρητά η δυνατότητα απόσπασης ή µετάταξης του υπαλλήλου για λόγους υγείας, που αφορούν είτε τον ίδιο τον υπάλληλο, είτε µέλη της οικογένειας του, και συγκεκριµένα τον σύζυγο ή συµβιούντα ή πρόσωπο µε α΄ βαθµό συγγένειας προς τον αιτούντα. Ειδικά, στην περίπτωση που οι λόγοι υγείας αφορούν γονέα υπαλλήλου, απαιτείται βεβαίωση από το αρµόδιο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας να πιστοποιεί ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Με την παρ.4 του άρθρου 44 συμπληρώνεται η παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016 και ρυθµίζεται ειδικά η σύνθεση του αρµόδιου τριµελούς οργάνου αξιολόγησης των υποψηφίων για κάλυψη θέσης µε µετάταξη ή απόσπαση σε περιπτώσεις που η προς κάλυψη θέση ανήκει σε Αυτοτελές Τµήµα ή Δ/νση.

Με την παρ.5 του άρθρου 44 αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4440/2016 σχετικά με την απόσπαση για συνυπηρέτηση.

Β. Συμμετοχή υπαλλήλων ΙΔΑΧ στη διαδικασία κάλυψης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ)

Με το άρθρο 74 προστίθεται παράγραφος 6 στο άρθρο 7 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224), στην οποία προβλέπεται ότι στη διαδικασία κάλυψης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού που προκηρύσσονται μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) μπορούν να μετέχουν, παράλληλα με μόνιμους υπάλληλους, υπάλληλοι που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) σε φορείς του άρθρου 3 παρ. 1 του ν. 4440/2016 και έχουν τα απαιτούμενα από τις οικείες οργανικές διατάξεις τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

Οι υπάλληλοι αυτοί δύναται να επιλεγούν μόνο εφόσον: α) για την προκηρυσσόμενη θέση δεν υποβληθούν αιτήσεις από μονίμους υπαλλήλους ή οι μόνιμοι υπάλληλοι που υπέβαλαν αιτήσεις δεν έχουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, β) κριθούν κατάλληλοι για την άσκηση των καθηκόντων της προκηρυσσόμενης θέσης από το αρμόδιο τριμελές όργανο αξιολόγησης σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016.

Ο επιλεγείς υπάλληλος μετατάσσεται, τηρουμένης της γενικής αρχής του εδαφίου β’ της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 4440/2016, με την ίδια σχέση εργασίας ήτοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση και με παράλληλη δέσμευση της προκηρυσσόμενης κενής οργανικής θέσης μόνιμου προσωπικού για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής θέση.

Γ. Αποσπάσεις υπαλλήλων στο ΑΣΕΠ

Με την παρ.1 του άρθρου 9 προστίθεται παράγραφος 8 στο τέλος του άρθρου 7 του ν. 2190/1994, με την οποία επιτρέπεται η διενέργεια αποσπάσεων µόνιµων ή µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, όπως ορίζεται στην περίπτωση στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143 ), κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων, στη Γραμματεία του ΑΣΕΠ. Ειδικά για τις αποσπάσεις υπαλλήλων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού απαιτείται η προηγούµενη σύµφωνη γνώµη των αρµοδίων, για τον διορισµό, οργάνων των φορέων αυτών.

Δ. Αποσπάσεις προσωπικού στην Ειδική Γραμματεία του Υπ. Διοικ. Ανασυγκρότησης

Με την παρ.1 του άρθρου 32 ορίζεται ότι με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, µετά από σύµφωνη γνώµη της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης του Υπουργείου, και µέχρι την πλήρωση των οργανικών θέσεων του µόνιµου προσωπικού της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 21 για τις ανάγκες της Ειδικής Γραμματείας του Υπ.Διοικ.Ανασυγκρότησης, είναι δυνατή η απόσπαση µέχρι δέκα (10) µονίµων, ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, υπαλλήλων των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994.

V. ΑΔΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Α. Άδεια υιοθεσίας ή αναδοχής παιδιού και άδεια για απόκτηση τέκνου μέσω παρένθετης μητέρας

Με την παρ.3 του άρθρου 34 προστίθεται νέα παρ.9 στο άρθρο 60 του Ν.3584/07 και επεκτείνεται η χορήγηση άδειας τριών (3) µηνών µε πλήρεις αποδοχές και στους πατέρες υπαλλήλους που υιοθετούν τέκνο, καθώς και σε πατέρες υπαλλήλους που γίνονται ανάδοχοι γονείς, πέραν των διευκολύνσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 60, εντός του πρώτου εξαµήνου µετά την περαίωση της διαδικασίας της υιοθεσίας ή της αναδοχής αντίστοιχα, εφόσον το υιοθετηµένο ή το αναδεχόµενο τέκνο είναι ηλικίας έως έξι (6) ετών.

Επιπλέον, ορίζεται ότι στους γονείς που αποκτούν τέκνο µε τη διαδικασία της παρένθετης µητρότητας, πέραν των διευκολύνσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 60, χορηγείται άδεια τριών (3) µηνών µε πλήρεις αποδοχές αµέσως µετά τη γέννηση του τέκνου.

Με την παρ.4 του άρθρου 34 αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 60 του ν. 3584/2007 έτσι ώστε να ενταχθούν στην χρήση των αδειών από των γονέα αν και οι 2 είναι υπάλληλοι, ή στη διαδοχική χρήση και οι ανωτέρω άδειες εκτός από τη διευκόλυνση του μειωμένου ωραρίου και της άδειας ανατροφής.

Β. Άδεια εξετάσεων

Με την παρ.2 του άρθρου 35 αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 67 του ν. 3584/2007 και αυξάνεται η διάρκεια της άδειας εξετάσεων από τις 10 στις 14 εργάσιμες ημέρες κάθε έτος.

Επιπλέον, προβλέπεται ότι για κάθε ηµέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια έως δύο (2) ηµερών αντί 1 ημέρας που ίσχυε μέχρι τώρα.

Γ. Άδεια λόγω ασθενείας τέκνων

Με το άρθρο 76 αντικαθίσταται η παρ. 8 του άρθρου 60 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143) και αυξάνονται οι ημέρες άδειας υπαλλήλων-γονέων, λόγω ασθενείας  τέκνων.

Ειδικότερα, για τους τρίτεκνους ανέρχονται σε επτά (7) εργάσιµες ηµέρες (αντί των 5), για τους  πολύτεκνους σε δέκα (10) (αντί των 5), ενώ για υπαλλήλους που είναι μονογονείς η ως άνω άδεια ανέρχεται σε οκτώ (8) εργάσιµες ηµέρες (αντί των 6) για κάθε ηµερολογιακό έτος.

VI. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Α. Κώλυμα διορισμού λόγω απόλυσης από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους

Με την παρ.2 του άρθρου 33 συμπληρώνεται το άρθρο 17 του Ν.3584/07 και ορίζεται ότι, για τη διαπίστωση του κωλύµατος διορισµού όσων απολύθηκαν από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα για πειθαρχικούς λόγους, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόµενο, το αληθές περιεχόµενο της οποίας ελέγχεται αυτεπαγγέλτως από την αρµόδια υπηρεσία διορισµού µε βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο Απογραφής Ελληνικού Δηµοσίου.

Β. Ανώτατο όριο ηλικίας συμμετοχής υπαλλήλων σε μεταπτυχιακά προγράμματα

Με το άρθρο 37 καταργούνται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 1943/1991 και η παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 57/2007 με τα οποία προβλεπόταν η συμμετοχή υπαλλήλων σε προγράμματα μεταπτυχιακής εκπαίδευσης μέχρι την ηλικία των 45 ετών.

Επιπλέον, ορίζεται ότι η συµµετοχή υπαλλήλων άνω των 45 ετών σε προγράµµατα µεταπτυχιακής εκπαίδευσης πριν την έναρξη ισχύος του νόμου θεωρείται νόµιµη για κάθε συνέπεια.

Γ. Ειδικό πρόγραµµα διοικητικής επάρκειας υπαλλήλων- Προαγωγή- Επιλογή προϊσταμένων

Με την παρ.1 του άρθρου 39 συμπληρώνεται η παρ. 4 του άρθρου 85 του ν. 3584/2007 και ορίζεται ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης οργανώνεται στο Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης ειδικό πρόγραµµα διοικητικής επάρκειας για τους µόνιµους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατηγορίας ΔΕ.

Για τους κατόχους του παραπάνω πιστοποιητικού ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθµολογική εξέλιξη µειώνεται συνολικά κατά ένα (1) έτος.

Με την παρ.2 του άρθρου 39 συμπληρώνεται η περίπτ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 88 του ν. 3584/2007 και προστίθεται στα κριτήρια αξιολόγησης των προϊσταμένων η κατοχή του πιστοποιητικού διοικητικής επάρκειας της παραγράφου 4 του άρθρου 85 η οποία µοριοδοτείται µε 30 µόρια.

Δ. Αξιολόγηση υπαλλήλων

Με την παρ.1 του άρθρου 43 αντικαθίσταται η παρ. 8 του άρθρου 15 του ν. 4369/2016 και αυξάνεται από πέντε (5) σε έξι (6) µήνες το χρονικό διάστηµα, που πρέπει να υφίσταται η ιεραρχική σχέση αξιολογούµενου και αξιολογητή, προκειµένου να είναι δυνατή η σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης.

Με την παρ.2 του άρθρου 43 αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4369/2016 και αυξάνεται κατά ένα µήνα η προθεσµία για την υποβολή των εκθέσεων αξιολόγησης των υπαλλήλων από τους ρητά προβλεπόµενους αξιολογητές. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι η έκθεση αξιολόγησης πρέπει να υποβάλλεται υποχρεωτικά εντός του πρώτου τετραµήνου κάθε έτους που ακολουθεί την αξιολογική περίοδο, αντί του µέχρι σήµερα προβλεπόµενου τριµήνου.

Ειδικά για την αξιολογική περίοδο του έτους 2018, η αξιολόγηση διενεργείται από 1 Μαρτίου έως 30 Ιουνίου 2019.

Με την παρ.3 του άρθρου 43 αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4369/2016 και ορίζεται ότι η ανωτέρω προθεσμία ισχύει και για τους αξιολογητές που απέβαλαν την ιδιότητά τους αυτή πριν από τις 30 Ιουνίου, λόγω τοποθέτησης, µετάθεσης, µετακίνησης, απόσπασης, µετάταξης ή διορισµού σε άλλη υπηρεσία.

Με την παρ.4 του άρθρου 43 αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4369/2016 και ορίζεται ότι αν ο προϊστάµενος άσκησε καθήκοντα για έξι (6) τουλάχιστον µήνες (αντί των 5 μηνών που ίσχυαν μέχρι τώρα) αλλά η υπαλληλική σχέση λύθηκε, λόγω παραίτησης ή αυτοδίκαιης απόλυσης από την υπηρεσία, οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται και υποβάλλονται µε µέριµνα της αρµόδιας µονάδας προσωπικού, πριν από την αποχώρησή του.

Με την παρ.5 του άρθρου 43 αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4369/2016 και ορίζεται ότι σε καµία περίπτωση δεν συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης για χρονικό διάστηµα µικρότερο των έξι (6) µηνών. (αντί των 5 μηνών που ίσχυαν μέχρι τώρα).

Ε. Υπόχρεοι δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και δήλωσης οικονομικών συμφερόντων

Με την παρ.1 του άρθρου 69 αντικαθίσταται η περίπτ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 και προστίθενται στους υπόχρεους υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και δήλωσης οικονομικών συμφερόντων οι διοικητικοί, αναπληρωτές διοικητικοί, τοµεακοί και ειδικοί τοµεακοί γραµµατείς του άρθρου 6 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33), καθώς και οι υπάλληλοι που αποσπώνται, βάσει των διατάξεων των άρθρων 6 του ν. 1878/ 1990 (Α΄ 33) και 2 και 3 του ν. 1895/1990 (Α΄116), στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και διατίθενται σε βουλευτές και κόµµατα της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στο γραφείο του Έλληνα Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η δήλωση υποβάλλεται από τους διοικητικούς, αναπληρωτές διοικητικούς, τοµεακούς και ειδικούς τοµεακούς γραµµατείς του άρθρου 6 του ν. 4369/2016 µέσα σε ενενήντα (90) ηµέρες από την απόκτηση της ιδιότητάς τους (αρχική δήλωση).

Οι υπάλληλοι του άρθρου 6 του ν. 1878/1990 και των άρθρων 2 και 3 του ν. 1895/1990, για τους οποίους επιβάλλεται για πρώτη φορά η υποχρέωση υποβολής δήλωσης µε το παρόν άρθρο, υποβάλλουν τη δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 µέσα σε ενενήντα (90) ηµέρες από τη δηµοσίευση του νόμου.

ΣΤ. Βεβαίωση εισαγωγής υπαλλήλων στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναµικού Ελληνικού Δηµοσίου

Με το άρθρο 60 αντικαθίσταται η παρ. 9 του άρθρου 49 του ν. 3943/2011 (Α΄74) και προβλέπεται η έκδοση βεβαίωσης εισαγωγής υπαλλήλων στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναµικού Ελληνικού Δηµοσίου µόνο στις περιπτώσεις πρόσληψης/διορισµού καθώς και αποχώρησης υπαλλήλων και όχι στις περιπτώσεις µεταφοράς υπαλλήλων από τους φορείς των περιπτώσεων στ΄ έως θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009, δηλαδή από Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και ΔΕΚΟ, καθώς και από Δηµοτικές Επιχειρήσεις προς τους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009.

Ζ. Αναγνώριση υπηρεσίας για βαθµολογική και µισθολογική εξέλιξη υπαλλήλων επιτυχόντων διαγωνισμού ΑΣΕΠ 8/1997

Με την παρ. 1 του άρθρου 77 εισάγεται ρύθμιση,  προκειμένου να αναγνωριστεί διάστημα έξι (6) ετών για τη βαθµολογική και µισθολογική εξέλιξη υπαλλήλων, επιτυχόντων του γραπτού διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από το Α.Σ.Ε.Π. με την υπ’ αριθ. 8/1997 προκήρυξη, που διορίστηκαν σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 38 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33), των οποίων ο διορισμός καθυστέρησε για λόγους που δεν ανάγονται σε δική τους υπαιτιότητα.

Με την παρ. 2 του άρθρου ορίζεται, ότι όσοι από τους ανωτέρω υπαλλήλους κατείχαν, πριν το διορισμό τους τίτλο σπουδών που αντιστοιχεί σε ανώτερη κατηγορία, αποκτούν τη δυνατότητα να αιτηθούν μετάταξη μειωμένου του χρονικού διαστήματος των οκτώ (8) ετών, που απαιτείται για τη μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία, κατά έξι (6) έτη.

Η. Απόδειξη ξένης γλώσσας κωφών

Με το άρθρο 62 ορίζεται ότι τα άτοµα µε κώφωση ή βαρηκοΐα µε ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, τα οποία κατέχουν τη Βεβαίωση Επάρκειας της Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3699/2008 (Α΄199), διορίζονται ή προσλαµβάνονται στις προκηρυσσόµενες θέσεις της περίπτωσης γ΄ της παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄28), χωρίς να απαιτείται η απόδειξη γνώσης ξένης γλώσσας, εκτός εάν η γνώση ξένης γλώσσας καθορίζεται ως απαιτούµενο τυπικό προσόν για την οικεία θέση από τον οργανισµό του φορέα.

Θ. Ορισμοί τρίτεκνων για εφαρμογή του Ν.2190/94

Με το άρθρο 64 εισάγονται ορισµοί του τρίτεκνου γονέα και του τέκνου τρίτεκνης οικογένειας ειδικά και µόνο για την εφαρµογή των διατάξεων του ν. 2190/1994 που αφορούν τις προσλήψεις προστατευόµενων ατόµων στο δηµόσιο τοµέα.

VII. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Α. Κατάργηση ελέγχου περικοπής αποδοχών αργίας και διαθεσιμότητας από το Υπ. Διοικ. Ανασυγκρότησης και την Ε.Α.Π.

Με το άρθρο 59 καταργείται ρητά η διάταξη της παρ. 1γ του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010 µε την οποία προβλέπεται ο έλεγχος, από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και την Ενιαία Αρχή Πληρωµών, της περικοπής των αποδοχών των υπαλλήλων που τελούν σε καθεστώς αργίας και διαθεσιµότητας κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), δεδοµένου ότι πλέον δεν υφίσταται η ανάγκη ελέγχου εφαρµογής της διαθεσιµότητας του ν. 4093/2012 και επίσης, ο έλεγχος της περικοπής των αποδοχών αργίας διενεργείται στο πλαίσιο των γενικότερων ελέγχων καταβολής αποδοχών από τις αρµόδιες υπηρεσίες.

Επιπλέον, καταργείται η υπ’αριθµ. ΕΑΠ2002440ΕΞ2012/24.12.2012 (Β΄ 3429) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών «Διασταύρωση µισθολογικών στοιχείων Μητρώου Ανθρώπινου Δυναµικού Ελληνικού Δηµοσίου, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 3845/2010 και η οποία περιγράφει τις λεπτοµέρειες εφαρµογής της µε την προηγούµενη παράγραφο καταργούµενης διάταξης.

Β. Αποδοχές και αποζηµίωση πρόσθετης κατά χρόνο απασχόλησης για αποσπασµένους σε γραφεία βουλευτών κλπ, υπαλλήλων Ο.Τ.Α

Με το άρθρο 61 ορίζεται ότι οι δαπάνες για τη µισθοδοσία και την πρόσθετη κατά χρόνο απασχόληση υπαλλήλων που αποσπώνται από Ο.Τ.Α. ή νοµικά πρόσωπα αυτών στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για να διατεθούν σε γραφεία βουλευτών και Ελλήνων βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κοµµάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και στο γραφείο του εκάστοτε Έλληνα Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βαρύνουν το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

VIII. ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Α. Σύνταξη, περιεχόµενο και αποστολή κειµένων προς δηµοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο

Με το άρθρο 52 αντικαθίσταται το άρθρο 9 του Ν.3469/06 και ρυθµίζεται ο τρόπος σύνταξης και οργάνωσης του περιεχοµένου των προς δηµοσίευση στο Φ.Ε.Κ. κειµένων.

Το Εθνικό Τυπογραφείο υποχρεούται να επιστρέφει αδηµοσίευτες πράξεις στους φορείς αποστολής, εφόσον τα προς δηµοσίευση κείµενα είναι δυσανάγνωστα ή εµφανώς ελλιπή, ήτοι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 9 του ν. 3469/2006 ή τίθεται ζήτηµα νόµιµης υπόστασης του οργάνου που εκδίδει την υπό δηµοσίευση πράξη.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι η αποστολή κειµένων προς δηµοσίευση σε έγχαρτη µορφή, αντί της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής αποστολής, είναι δυνατή, εφόσον εξαιρετικοί τεχνικοί λόγοι δεν επιτρέπουν στον φορέα να αποστείλει ψηφιακά υπογεγραµµένο το κείµενο ή στο Εθνικό Τυπογραφείο να το παραλάβει. Κατά τα λοιπά, όλα τα προς δηµοσίευση στο Φ.Ε.Κ. κείµενα αποστέλλονται από τους φορείς µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε χρονοσήµανση και ψηφιακή υπογραφή.

Με το άρθρο 55 αντικαθίσταται η παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 3469/2006 και ορίζεται ότι έννοµες συνέπειες επέρχονται από την καταχώριση των φύλλων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον δεν είναι δυνατή η καταχώριση στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, για λόγους τεχνικούς ή ανωτέρας βίας, οι έννοµες συνέπειες επέρχονται από τη δηµοσίευση των φύλλων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως σε έντυπη µορφή.

Με το άρθρο 56 αντικαθίσταται το άρθρο 15 του ν. 3469/2006 σχετικά με θέματα διάθεσης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προβλέπεται εκτός από την ηλεκτρονική μορφή η οποία είναι δωρεάν, η διάθεση σε έντυπη µορφή από το Εθνικό Τυπογραφείο και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) έναντι ανταλλάγµατος, το οποίο καθορίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 18 του Ν.3469/06.

Β. Προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων δασικών χαρτών

Με το άρθρο 65 ορίζεται ότι στις περιπτώσεις που η προθεσµία της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (Α΄ 182), για την υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου δασικού χάρτη, λήγει από τις 15.1.2019 έως και τις 6.3.2019, η προθεσµία αυτή παρατείνεται από την ηµεροµηνία λήξης της µέχρι τις 29 Μαρτίου 2019.

Η δωδεκάµηνη προθεσµία για την ολοκλήρωση της εξέτασης των αντιρρήσεων της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4546/2018 (Α΄ 101), παρατείνεται για έξι (6) µήνες από τη λήξη της.