3.6 C
Athens
Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου, 2023

ΣΕΠΕ «Η Αθηνά»: Αποχή από τη συγκρότηση των τριμελών ομάδων εκπαιδευτικών των σχολείων

Γιατί δεν εντάσσουν τους μαθητές με ειδικές ανάγκες, αλλά συρρικνώνουν τις δομές ειδικής αγωγής και τις ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό

Πρόσφατα

Με ημερομηνία 21/12/2018 (μέσα στις διακοπές των Χριστουγέννων) το Υπουργείο με έγγραφό του ενεργοποιεί τις Ομάδες Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (άρθρ. 11, του ν. 4547/2018).

Ο Υπ. Παιδείας καλεί τους εκπαιδευτικούς να εφαρμόσουν βραχύχρονα προγράμματα παρέμβασης σε μαθητές που χρήζουν ειδικής εκπαιδευτικής υποστήριξης, απουσία εκπαιδευτικών ΕΑΕ ή και ΕΔΕΑΥ, προτού παραπεμφθούν για αξιολόγηση στα ΚΕΣΥ και εν συνεχεία να κριθούν για την αποτελεσματικότητά τους ή μη. Και το σημαντικότερο, για αυτή τη δράση οι εκπαιδευτικοί μέσω της «Αυτοαξιολόγησης – Αποτίμησης του έργου της Σχολικής Μονάδας» (η σχετική Υπουργική απόφαση δημοσιεύθηκε στις 11/1, εν μέσω κινητοποιήσεων ενάντια στο προσοντολόγιο) θα αξιολογηθούν!!! Κατά αυτόν τον τρόπο η συγκρότηση και λειτουργία των Ομάδων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης αποτελούν μια σημαντική πλευρά της Αυτοαξιολόγησης-Αξιολόγησης της Σχολικής Μονάδας και των Εκπαιδευτικών και από το Κ.Ε.Σ.Υ. και από τους Συντονιστές.

Συγκεκριμένα:

Με τον Ν. 4547/2018 και ειδικότερα με τα άρθρα 10 και 11 προβλέπεται η σύσταση (σε κάθε σχολείο) είτε της Επιτροπή Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.) είτε η Ομάδα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης. Στα άρθρα 10 και 11 αναφέρεται ότι: «Στις συνεδριάσεις των Ε.Δ.Ε.Α.Υ. καλούνται οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών, αν οι Ε.Δ.Ε.Α.Υ. συνεδριάζουν για το σχεδιασμό Ε.Π.Ε., καθώς και για την παροχή απόψεων σε κάθε άλλη περίπτωση που κρίνεται σκόπιμο». Το ίδιο ισχύει και για τις ομάδες εκπαιδευτικής υποστήριξης καθώς: «Στις συνεδριάσεις των ομάδων εκπαιδευτικής υποστήριξης καλούνται οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών, καθώς και οι ίδιοι οι μαθητές, όπου αυτό καθίσταται εφικτό, για την παροχή απόψεων για το σχεδιασμό Ε.Π.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση που κρίνεται σκόπιμο».Ειδικότερα για το έργο των ΕΔΕΑΥ προβλέπεται ότι: «…εξειδικεύουν τους βασικούς άξονες των Ε.Π.Ε., όπως αυτοί καθορίζονται από τα Κ.Ε.Σ.Υ., σε συγκεκριμένους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους και έχουν την ευθύνη παρακολούθησης της εφαρμογής τους, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς του τμήματος φοίτησης του μαθητή». Το Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης(Ε.Π.Ε.) που αναφέρεται παραπάνω, είναι ένα γραπτό σχέδιο δράσης με διαδοχικούς μετρήσιμους στόχους και αφορά κυρίως στους μαθητές με ειδικές ανάγκες, χωρίς όμως να αποκλείονται και οι υπόλοιποι μαθητές.

Στα άρθρα 10 και 11 του Ν. 4547/2018 αναφέρεται επίσης ότι: «Σε κάθε περίπτωση, για την αξιολόγηση και την έκδοση σχετικών αξιολογικών εκθέσεων – γνωματεύσεων από τα Κ.Ε.Σ.Υ., σύμφωνα με την παράγραφο 3, απαιτείται η: α) προηγούμενη της διενέργειας της αξιολόγησης υποβολή σχετικού αιτήματος των γονέων ή κηδεμόνων προς το Κ.Ε.Σ.Υ., β) αιτιολογημένη εισήγηση του συλλόγου διδασκόντων προς το Κ.Ε.Σ.Υ., από την οποία να προκύπτει ότι έγιναν όλες οι αναγκαίες υποστηρικτικές παρεμβάσεις από τη σχολική μονάδα του μαθητή, τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων αυτών, καθώς και το βραχυχρόνιο πρόγραμμα παρέμβασης, το οποίο έχει συνταχθεί και υλοποιηθεί από την Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ή την ομάδα εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών της παραγράφου 2.».

Η Κυβέρνηση υιοθετεί την αντίληψη περί «λειτουργικότητας της αναπηρίας» και της «συμπερίληψης» που υποστηρίζει η Ε.Ε, ο ΟΟΣΑ και η Παγκόσμια Τράπεζα, ακυρώνοντας με αυτό τον τρόπο τις ανάγκες που προκύπτουν από τη φύση και τη βαρύτητα της αναπηρίας. Το Υπουργείο, με βάση τις οδηγίες ΟΟΣΑ-ΕΕ για πλήρη ένταξη δομών, εκπαιδευτικών και μαθητών ειδικής αγωγής στα γενικά σχολεία, χρησιμοποιεί και τα αντίστοιχα εκπαιδευτικά μοντέλα με εκπτωτικές λογικές στο οικονομικό, παιδαγωγικό και επιστημονικό πεδίο. Με αυτόν τον τρόπο «απελευθερώνεται» από τις ευθύνες του απέναντι στους αναπήρους και η ιδιωτική πρωτοβουλία αναλαμβάνει να επεκτείνει την κερδοφορία της και στην ειδική εκπαίδευση. Το Υπουργείο μεταφέρει την αναγκαιότητα διεπιστημονικής διάγνωσης αλλά και ειδικής εκπαιδευτικής υποστήριξης των μαθητών στους εκπαιδευτικούς των γενικών τάξεων επιβάλλοντας την αντίληψη ότι «μπορούμε με λίγα και απλά πράγματα να βοηθήσουμε μαθητή που χρειάζεται ειδική εκπ/κή υποστήριξη (και) μόνοι μας», και καταργεί την ανάγκη για ειδική εκπαίδευση ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ. Μεταφέρει την ευθύνη του στον εκπαιδευτικό της γενικής τάξης, ιδιαίτερα στα σχολεία που δεν λειτουργούν ΕΔΕΑΥ, καλώντας τον είτε να «αξιολογήσει» τους παραπάνω μαθητές με άτυπα εργαλεία και να κάνει «μπαλώματα» στην καθημερινή του διδασκαλία με «εύκολες» και έτοιμες λύσεις, είτε να πειραματιστεί σε πεδία που δεν έχει εκπαιδευτεί.

Επιπλέον ο εκπαιδευτικός της τάξης χρεώνεται με ένα έργο πολύ επιβαρυντικό σε χρόνο και κόπο, που δεν του αντιστοιχεί αφενός εξ αιτίας του ρόλου του ως εκπ/κού της τάξης και όχι εκπ/κού ειδικής αγωγής και, αφετέρου, ως τυπικά αναρμόδιου να υλοποιεί εκπαιδευτική και παιδαγωγική διάγνωση μαθητών με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι εκπαιδευτικοί ούτε έχουν επιμορφωθεί ούτε έχουν δικαίωμα να υλοποιούν διαγνώσεις μαθητών. Ούτε λίγο ούτε πολύ το ΥΠΕΠΘ τους ζητά να παρανομήσουν και μάλιστα σε ένα τόσο σοβαρό θέμα. Η όποια άτυπη παιδαγωγική διάγνωση που κάνει ο εκπαιδευτικός προς όφελος δικό του και του μαθητή, δεν μπορεί και δεν πρέπει να αντικαταστήσει τη διεπιστημονική διάγνωση αλλά και την πλήρη εκπαιδευτική υποστήριξη στην οποία πρέπει να έχει δικαίωμα πρόσβασης κάθε μαθητής.

Τα ελάχιστα σχολεία με τις ΕΔΕΑΥ της μιας μόνο μέρας της εβδομάδας!!!, καθώς και το νέο πλαίσιο λειτουργίας τους, μεταφέρει τις ευθύνες και υποχρεώσεις ενός πλήρους στελεχωμένου ΚΕΔΔΥ σε κάθε σχολείο. Έτσι κάθε σχολείο πρέπει να τα «καταφέρει» με ό,τι έχει, χωρίς την απαραίτητη εκπαίδευση και τεχνογνωσία (ως προς την εκπαίδευση σε φάσμα εκπαιδευτικών αναγκών και χρήση εργαλείων διάγνωσής τους), αλλά και ως προς την ύπαρξη υλικοτεχνικών υποδομών. Το Υπουργείο παραπέρα αγνοεί στοχευμένα και επιδεικτικά ένα από τα βασικά προαπαιτούμενα για την υποστήριξη των μαθητών του κάθε σχολείου: τη στελέχωση διεπιστημονικών ομάδων σε ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΚΕΣΥ) με το σύνολο του αναγκαίου μόνιμου εκπαιδευτικού και επιστημονικού προσωπικού, προκειμένου αυτές να ανταποκριθούν στις ανάγκες των μαθητών σε σύντομο χρόνο.

Η συρρίκνωση των δομών της Ειδικής Αγωγής ξεκινάει άμεσα με την υλοποίηση αυτής της απόφασης. Δεν είναι τυχαίο ότι η απόφαση αυτή εκδόθηκε ταυτόχρονα με την κατάθεση στη Βουλή του Προσοντολογίου μέσω του οποίου χιλιάδες αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που καλύπτουν πάγιες ανάγκες της εκπαίδευσης θα βρεθούν αντιμέτωποι με το φάσμα της απόλυσης και της ανεργίας.

Δηλώνουμε ότι κόντρα στις επιδιώξεις του Υπουργείου θα εξακολουθήσουμε να υποστηρίζουμε εμπράκτως τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας και ειδικότερα των μαθητών με αναπηρίες ή και με ειδικές ανάγκες, κάνοντας πολύ περισσότερα από όσα το επίσημο κράτος μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε. Ωστόσο δεν θα μπούμε σε λογικές και πρακτικές εκπτώσεων των μορφωτικών τους δικαιωμάτων. Δεν θα κινηθούμε με βάση τη μέθοδο της «δοκιμής και πλάνης» για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες τους. Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές της ΕΕ του ΟΟΣΑ και της Παγκόσμιας Τράπεζας που προωθεί η κυβέρνηση δεν θα περάσουν!

Στο πλαίσιο αυτό και για όλους τους παραπάνω λόγους:

Κηρύσσουμε ΑΠΟΧΗ από τη συγκρότηση των 3/μελών Επιτροπών και καλούμε τους συναδέλφους να μη συγκροτήσουν με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων καμιά ομάδα εκπαιδευτικών του σχολείου.

Καλούμε τη ΔΟΕ να πάρει απόφαση απεργίας-αποχής από τη συγκεκριμένη διαδικασία, θεωρώντας ότι αυτή η εκπαιδευτική πολιτική που στη βάση της αντιστρατεύεται τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών, δημιουργεί προϋποθέσεις αξιολόγησης σχολείου και εκπαιδευτικών, αξιολογώντας την «αποτελεσματικότητα» ενός «βραχύχρονου» εκπαιδευτικού προγράμματος παρέμβασης, που είναι καταδικασμένο να αποτύχει, αφού στερείται όλων των προαπαιτούμενων για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών με αναπηρίες ή και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

  • Κατάργηση του ν.4547/2018 για τις νέες δομές.

  • Να εξασφαλιστούν όλες οι προϋποθέσεις δημόσιας και δωρεάν ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, εντός των εκπαιδευτικών δομών του Υπ. Παιδείας. Να μην πληρώνουν οι γονείς ούτε ένα € για τη διάγνωση και εκπαίδευση των παιδιών τους.

  • Απρόσκοπτη πρόσβαση της οικογένειας, χωρίς προαπαιτούμενα που ορίζει ο νέος νόμος για τις δομές, στις διεπιστημονικές ομάδες των ΚΕΣΥ σε σύντομο χρόνο που να μην υπερβαίνει τις 30 μέρες.

  • Μόνιμους- μαζικούς διορισμούς όλου του απαραίτητου προσωπικού γενικής-ειδικής αγωγής. Πλήρη παράλληλη στήριξη για κάθε μαθητή που την χρειάζεται με βάση τη διάγνωσή του. Ικανοποίηση όλων των αιτημάτων για ΕΒΠ και σχολικό νοσηλευτή. Ίδρυση και λειτουργία 2ου Τ.Ε. σε όσες σχολικές μονάδες υπάρχει ανάγκη.

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις