ΦΕΚ 216/2018: Ανέγερση κτηρίων εκπαίδευσης και υγείας, κατόπιν απόφασης των δημοτικών συμβουλίων

Βάσει του άρθρου 14 του Ν.4585/2018, «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Κύρωση της από 20.11.2018 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των εταιρειών ENERGEAN OIL AND GAS – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με την οποία τροποποιείται η από 23.11.1999 Σύμβαση για την εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που κυρώθηκε με τον ν.2779/1999 (Α ́ 296) και άλλες διατάξεις», που ψηφίστηκε στα τέλη της περασμένης χρονιάς, κατόπιν απόφασης των δημοτικών συμβουλίων και χωρίς τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου επιτρέπεται η ανέγερση κτηρίων για την εκπαίδευση και για την υγεία. Όπως αναφερόταν στην Αιτιολογική Έκθεση, «εισάγεται ειδική ρύθμιση που δίνει τη δυνατότητα ανέγερσης κοινωφελών κτιρίων εκπαίδευσης και υγείας, χωρίς προηγούμενη τροποποίηση του αντίστοιχου ρυμοτομικού σχεδίου. Η ρύθμιση υπαγορεύεται από την ανάγκη άμεσης και ταχύτατης ανέγερσης σχετικών υποδομών εκπαίδευσης και υγείας προς εξυπηρέτηση των ολοένα αυξανόμενων αναγκών».


ΕΔΩ το ΦΕΚ 216/2018.