Αποζημιώσεις στους κληρονόμους ΙΔΑΧ

Ερώτηση: Υπάλληλος αόριστου χρόνου απεβίωσε χωρίς να έχει λάβει την κανονική άδεια του έτους 2018. Ποιοι δικαιούνται την αποζημίωση αδείας και την αποζημίωση λόγω θανάτου; Παίρνουν όλοι το ίδιο ποσοστό; Ο συγκεκριμένος υπάλληλος έχει 4 τέκνα ενήλικα και άγαμα. Τα τρία τέκνα είναι θήλεα.

Απάντηση: Ως προς το πρώτο σκέλος του ερωτήματός σας, η αναφερόμενη σε αυτό δυνατότητα καταβολής αποζημίωσης λόγω μη λήψεως της κανονικής αδείας θανόντα  ΙΔΑΧ υπαλλήλου, δεν παρέχεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Ειδικότερα και σύμφωνα με τα σχετικώς οριζόμενα στο άρθρο 56 «Κανονική άδεια» του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α’), οι ρυθμίσεις του οποίου εφαρμόζονται και στους ΙΔΑΧ υπαλλήλους κατά ρητή προς τούτο πρόβλεψη της παρ. 1 του άρθρου 177 του ιδίου Νόμου, η Υπηρεσία στην οποία ανήκει ο υπάλληλος χορηγεί υποχρεωτικά σε αυτόν, μέσα στο δεύτερο εξάμηνο κάθε έτους, την κανονική άδεια που δικαιούται και αν ακόμη δεν τη ζητήσει, ενώ στην εξαιρετική περίπτωση που η άδεια δεν χορηγηθεί, ή περιοριστεί, ή ανακληθεί λόγω εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών, θα χορηγηθεί υποχρεωτικά το επόμενο έτος και δεν παρέχεται η δυνατότητα μετατροπής της σε χρήμα.

Ως προς το δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σας και επί του θέματος της αποζημίωσης λόγω θανάτου ΙΔΑΧ υπαλλήλου, εφαρμογή εν προκειμένω έχουν οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 204 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α’), σύμφωνα με τις οποίες εάν η σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου διήρκεσε πάνω από ένα έτος και λυθεί με το θάνατο του προσληφθέντος, καταβάλλεται στους κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα αναγκαίους κληρονόμους του, με εξαίρεση τα ενήλικα τέκνα, το 60% της οριζόμενης στην παρ. 1 του ιδίου άρθρου, αποζημίωσης. Την αποζημίωση αυτή δικαιούνται και τα ενήλικα τέκνα, εφόσον φοιτούν σε δημόσια ή αναγνωρισμένη σχολή ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα και δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους. Τα θήλεα τέκνα δικαιούνται την παραπάνω αποζημίωση ανεξάρτητα από ηλικία, εφόσον είναι άγαμα και δεν εργάζονται.

Κατόπιν των ανωτέρω, εφόσον δεν υπάρχει διαθήκη και τα τρία θήλεα άγαμα τέκνα του αναφερόμενου στο ερώτημά σας, πρώην υπαλλήλου του Δήμου σας, δεν εργάζονται, το δε τέταρτο τέκνο φοιτεί σε δημόσια ή αναγνωρισμένη σχολή ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα και δεν έχει υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας του, η εκ του Νόμου προβλεπόμενη αποζημίωση λόγω θανάτου θα καταβληθεί και στα τέσσερα τέκνα του θανόντος κατ’ ισομοιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξ΄αδιαθέτου διαδοχής (άρθρα 1813 και επ.) του Αστικού Κώδικα. Στην περίπτωση δε που υπάρχει επιζούσα σύζυγος του θανόντος, θα καταβληθεί σε αυτήν το ¼ του ποσού της αποζημίωσης και τα υπόλοιπα ¾ θα καταβληθούν στα τέσσερα τέκνα κατ’ ισομοιρία (άρθρο 1820 του Αστικού Κώδικα). Τέλος σημειώνεται ότι τα ανωτέρω δεν ισχύουν στην περίπτωση που υπάρχει διαθήκη, οπότε και η κατανομή του ποσού της αποζημίωσης γίνεται υπό τους όρους αυτής (άρθρα 1716 και επ. του Αστικού Κώδικα).