Σημαντικότερες διατάξεις του Ν. 4578/18 (ΦΕΚ 201Α/03-12-18): Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 200/03.12.2018 ο Ν. 4578/18: «Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις.» Oι σημαντικότερες διατάξεις του που αφορούν τους ΟΤΑ είναι οι εξής:

Ι. Ασφαλιστικές ρυθμίσεις

Α. Έμμισθοι δικηγόροι – μισθωτοί,μηχανικοί και ιατροί

1. Επικουρική ασφάλιση

Με το άρθρο 4 του νομοσχεδίου αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 97 του ν. 4387/2016 καιγια την επικουρική ασφάλιση των εμμίσθων δικηγόρων προβλέπονται τα εξής:

Από 1.1.2019 και µέχρι 31.5.2019 το ποσό της µηνιαίας εισφοράς για τους έµµισθους δικηγόρους πριν και µετά την 1.1.1993, του οικείου τοµέα του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του τ. ΕΤΑΑ, υπολογίζεται σε ποσοστό 3,5% για τον ασφαλισµένο και σε ποσοστό 3,5% για τον εντολέα, επί του κατώτατου βασικού µισθούάγαµoυ µισθωτού, όπως εκάστοτε ισχύει.

Από 1.6.2019 και µέχρι 31.5.2022, το ποσό της µηνιαίας εισφοράς για τους έµµισθους δικηγόρους πριν και µετά την 1.1.1993, του οικείου τοµέα του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του τ. ΕΤΑΑ, υπολογίζεται σε ποσοστό 3,25% για τον ασφαλισµένο και σε ποσοστό 3,25% για τον εντολέα, επί του κατώτατου βασικού µισθούάγαµου µισθωτού, όπως εκάστοτε ισχύει.

Από 1.6.2022 και εφεξής το ποσό της µηνιαίας εισφοράς για τους έµµισθους δικηγόρους πριν και µετά την 1.1.1993, του οικείου τοµέα του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του τ. ΕΤΑΑ, υπολογίζεται σε ποσοστό 3% για τον ασφαλισµένο και σε ποσοστό 3% για τον εντολέα, επί του κατώτατου βασικού µισθούάγαµου µισθωτού, όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Εφάπαξ ασφάλιση

Με το άρθρο 5 αντικαθίσταται η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016 και προβλέπεται για τους έμμισθους δικηγόρους, μισθωτούς μηχανικούς και ιατρούς τα εξής:

Από 1.1.2019 το ποσό της µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για όλους τους πριν και µετά την 1.1.1993 ασφαλισµένους έµµισθους δικηγόρους, µισθωτούς µηχανικούς και ιατρούς, των οικείων τοµέων του κλάδου πρόνοιας του τ. ΕΤΑΑ, ορίζεται σε ποσοστό 4%, υπολογιζόµενο επί του ποσού που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό µισθόάγαµου µισθωτού, όπως εκάστοτε ισχύει. Ειδικά για τους έµµισθους δικηγόρους, το ποσοστό του προηγούµενου εδαφίου επιµερίζεται σε 2% για τον ασφαλισµένο και σε 2% για τον εντολέα.

Β. Ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι, αγρότες

1.Μείωση ασφαλιστικών εισφορών

Με το άρθρο 1 του ψηφισθέντος νομοσχεδίου αντικαθίσταται το άρθρο 39 του Ν.4387/2016 και προβλέπεται ότι το ποσοστό της µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για τον κλάδο κύριας σύνταξης των ασφαλισµένων που προέρχονται από τον τ. ΟΑΕΕ και τον τ. ΕΤΑΑ (άνω πενταετίας), µειώνεται από την 1.1.2019 έναντι του αρχικώς προβλεφθέντος ποσοστού 20% σε ποσοστό 13,33%. Το ποσοστό αυτό εξακολουθεί να υπολογίζεται επί του µηνιαίουεισοδήµατός τους, όπως αυτό καθορίζεται µε βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσµα από την άσκηση δραστηριότητάς τους κατά το προηγούµενο φορολογικό έτος, πλην όµως τελεί υπό την επιφύλαξη της υποχρεωτικής ελάχιστης µηνιαίας εισφοράς.

2. Ασφάλιση κατά την πρώτη πενταετία

Με το άρθρο 2 προστίθεται άρθρο 39Α μετά το άρθρο 39 του ν. 4387/2016 και συγκεντρώνονται όλες οι ειδικότερες διατάξεις που αφορούν τα ποσοστά µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς που καταβάλλουν οι ασφαλισµένοι που προέρχονται από το τ. ΕΤΑΑ και οι αυτοαπασχολούµενοι απόφοιτοι σχολών ανώτατης εκπαίδευσης, που είναι εγγεγραµµένοι σε επιστηµονικούς συλλόγους ή επιµελητήρια που έχουν τη µορφήνοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου κατά την πρώτη πενταετία από την υπαγωγή τους στην ασφάλιση.

3. Επικουρική και εφάπαξ ασφάλιση

Με το άρθρο 4 του νομοσχεδίου αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 97 του ν. 4387/2016 και τροποποιείται η βάση υπολογισµού της εισφοράς υπέρ επικουρικής ασφάλισης και συγκεκριµένα πλέον όλοι οι αυτοαπασχολούµενοι και ελεύθεροι επαγγελµατίες θα καταβάλλουν τα αναφερόµεναποσοστά ανά περίοδο αναφοράς επί του κατώτατουβασικού µισθούάγαµου µισθωτού άνω των 25 ετών, ανεξαρτήτως δηλαδή εισοδήµατος.

Με το άρθρο 5 αντικαθίσταται η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016 και προβλέπεται ότι για τους αυτοτελώς απασχολούµενους το ποσό της µηνιαίας εισφοράς στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ θα υπολογίζεται αναδροµικά από την 1.1.2017 στην ελάχιστη βάση υπολογισµού, δηλαδή επί του κατώτατου βασικού µισθούάγαµου µισθωτού άνω των 25 ετών, όπως εκάστοτε ισχύει. Ορίζεται ως µηνιαία εισφορά ποσοστό 4%, επί της παραπάνω ελάχιστης βάσης υπολογισµού, ανεξαρτήτως εισοδήµατος.

4. Συντάξιμες αποδοχές

Με το άρθρο 7 τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4387/2016 και προσαρµόζεται ο ορισµός των συντάξιµων αποδοχών στη νέα µεταρρύθµιση, σχετικά µε τις εισφορές αυτοαπασχολούµενων, ελευθέρων επαγγελµατιών και ασφαλισµένων του άρθρου 40. Ορίζεται ότι συντάξιµες αποδοχές αποτελεί το ποσό που αντιστοιχεί στο ασφαλιστέο µηνιαίοεισόδηµα αν εκλαµβανόταν η καταβεβληµένη µηνιαία εισφορά ως εισφορά ύψους 20%. Αντίστοιχα ρυθµίζονται και οι συντάξιµες αποδοχές που προκύπτουν έπειτα από εξαγορά πλασµατικού χρόνου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

5. Εισφορές ασφαλισµένων στον ΟΓΑ

Με το άρθρο 3 αντικαθίσταται το άρθρο 40 του Ν. 4387/2016 επαναπροσδιορίζεται το ύψος της µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για τους ασφαλισµένους που ασφαλίζονταν ως αυτοαπασχολούµενοι στην ασφάλιση του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του πρώην ΟΓΑ από την 1.1.2019 και εντεύθεν. Ειδικότερα, στην παράγραφο 2 της προτεινόµενης διάταξης προβλέπεται πως το ύψος της µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς, όπως διαµορφώνεται τελικά από την 1.1.2022 και εντεύθεν, µειώνεται από ποσοστό 20% σε ποσοστό 13,33% επί του εισοδήµατός τους, όπως αυτό καθορίζεται µε βάση το καθαρό φορολογητέο εισόδηµα από την ασκούµενη αγροτική δραστηριότητα κατά το προηγούµενο φορολογικό έτος.

Γ. Άλλες ασφαλιστικές ρυθμίσεις

1. Παράταση ισχύος της παρ. 7 της υποπαραγράφου ΙΑ.1 της παραγράφου ΙΑ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) (ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών)

Με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Ε1 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) τροποποιήθηκε η υποπαράγραφος ΙΑ.1 του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) που προβλέπει την πάγια ρύθµιση των οφειλοµένων εισφορών στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Ο ν. 4336/2015, λαµβάνοντας υπόψη το εν γένει οικονοµικό περιβάλλον για τους οφειλέτες που επρόκειτο να ενταχθούν στην πάγια ρύθµιση, καθώς αυτή αποτελούσε τότε το µόνο σχήµαρύθµισηςληξιπροθέσµων οφειλών και προκειµένου να διευκολύνει την υπαγωγή τους σε αυτό, προέβλεψε διετή αναστολή για την παροχή εγγυήσεων, διασφαλίσεων ή εµπράγµατων βαρών. Με το άρθρο 19 παρατείνεται η αναστολή των υποπεριπτώσεων ββ΄ και γγ΄ της παραγράφου 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.1 της παραγράφου ΙΑ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013. Η θέσπιση της προτεινόµενης διάταξης κρίνεται απαραίτητη προκειµένου να αρθούν τα εµπόδια υπαγωγής στην πάγια ρύθµιση και να διευκολυνθούν οι οφειλέτες να εξοφλήσουν ή να τακτοποιήσουν µε νόµιµο τρόπο τις οφειλές τους προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

2. Μερισματούχοι ΜΤΠΥ

Με το άρθρο 42 τροποποιείται το άρθρο 48 του ν. 4387/2016 και προβλέπεται ότι ο µερισµατούχος του ΜΤΠΥ, που διορίζεται σε οποιαδήποτε θέση του Δηµοσίου µε οποιαδήποτε σχέση, δεν έχει υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση του ΜΤΠΥ. Στην περίπτωση αυτή το δικαιούµενο µέρισµα δεν διακόπτεται, αλλά εξακολουθεί να καταβάλλεται.

II. Προγράµµατα Κοινωφελούς Χαρακτήρα

Με το άρθρο 47 αντικαθίστανται το πρώτο και δεύτερο εδάφιο του στοιχείου 1.1 της υποπαραγράφου ΙΔ.1. της παρ. ΙΔ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 και ορίζεται ότι ειδικά οι Δήµοι και οι Περιφέρειες µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου τους µπορούν να απασχολούν ωφελούµενους ανέργους και στα εποπτευόµενα από αυτούς Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.., μέσω των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα που καταρτίζονται από Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για προγράµµατα που έχουν ήδη προκηρυχθεί έως την έναρξη ισχύος του νόμου.

III. Ειδικά προγράµµατα απασχόλησης ανέργων

Με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 29 τροποποιείται το άρθρο 64 του Ν. 4430/16 και προβλέπεται η έκδοση κοινής απόφασης στην οποία πλέον υπογράφει ο Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης αντί του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την ένταξη οµάδων ανέργων εγγεγραµµένων στα µητρώα του Ο.Α.Ε.Δ σε ειδικά προγράµµατα απασχόλησης στο δηµόσιο τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101).

Με την παρ. 3 του άρθρου 29 ορίζεται ότι οι διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2 ισχύουν για προγράµµατα που θα προκηρυχθούν µετά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.

IV. Καθήκοντα ιατρού εργασίας

Με το άρθρο 46 αντικαθίσταται η περίπτωση γ΄ της παρ. 2Α του άρθρου 16 του ν. 3850/2010 (Α΄ 84) και καθορίζονται ζητήματα σχετικά με την άσκηση καθηκόντων ιατρών εργασίας που περιλαμβάνονται στο Ειδικό Κατάλογο της περίπτ. α’ της παρ. 2Α.