Οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 103 του Ν. 4483/17 σε υπαλλήλους ΟΤΑ

mousiki

Ερώτηση: Στο Δήμο μας υπηρετεί με πρόσληψη από 1-7-1997 υπάλληλος ΙΔΑΧ με την ειδικότητα Αρχιμουσικός (Π.Δ. 476/1981 (ΦΕΚ 132/Α’)) ο οποίος έχει ενταχθεί στον κλάδο ΤΕ Αρχιμουσικών και εκτελεί τα καθήκοντα του Μαέστρου της μπάντας και της χορωδίας Δημοτικής Ενότητας. Τα μουσικά σχήματα που λειτουργούν στο Δήμο είναι οι δύο Δημοτικές Φιλαρμονικές και η Δημοτική χορωδία οι οποίες δεν αποτελούν συμφωνικά ορχηστρικά σύνολα.

α) Ο εν λόγω υπάλληλος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 4483/ 2017 και εάν εμπίπτει επί ποίου βασικού μισθού θα πολλαπλασιαστεί ο συντελεστής 1,45 Αρχιμουσικός; Στον βασικό μισθό της κατηγορίας ΔΕ ή στον βασικό μισθό της κατηγορίας ΤΕ;

β) Η εξέλιξη του μισθολογικού κλιμακίου του εν λόγω υπαλλήλου θα ακολουθήσει την εξέλιξη της κατηγορίας ΔΕ ή της κατηγορίας ΤΕ (άρθρο 11 του Ν. 4354/2015);

Απάντηση: Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α’), με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθορίζεται η προθεσμία κατάρτισης και το αναγκαίο περιεχόμενο των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας, μεταξύ άλλων, των Φιλαρμονικών μουσικών συνόλων των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και νομικών προσώπων αυτών και ιδίως οι οργανικές θέσεις και οι υπηρεσιακές υποχρεώσεις βάσει των οποίων καθορίζεται το ωράριο των υπαγομένων στους Οργανισμούς αυτούς υπαλλήλων. Μέχρι την έκδοση του εν λόγω προεδρικού διατάγματος του προηγούμενου εδαφίου, οι μουσικοί των Φιλαρμονικών μουσικών συνόλων κατατάσσονται, με πράξη του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου, στις ειδικές κατηγορίες του Αρχιμουσικού ή Διευθυντή Χορωδίας (μέχρι δύο, ανά μουσικό σύνολο), του Κορυφαίου και του Μουσικού.

Περαιτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του ανωτέρω άρθρου του Νόμου, ο μηνιαίας βασικός μισθός της ειδικής κατηγορίας Αρχιμουσικού καθορίζεται, σύμφωνα με το βασικό μισθό του ενιαίου μισθολογίου, κατά τα προβλεπόμενα στο Κεφάλαιο Β΄ του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α’) όπως ισχύει, πολλαπλασιαζόμενος επί του συντελεστή 1,45 και στρογγυλοποιούμενος στην πλησιέστερη μονάδα του ευρώ.

Τέλος, σύμφωνα την περ.στ’ του άρθρου 33 του Κεφαλαίου Β’ του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α’), για την κατάταξη των μουσικών στα μισθολογικά κλιμάκια του εν λόγω Νόμου, διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 26 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α’), σύμφωνα με τις οποίες προσόντα διορισμού του κλάδου Μουσικών ΤΕ, στον οποίο κατατάσσονται αυτοδικαίως οι μουσικοί των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, με πράξη του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου, είναι πτυχίο ή δίπλωμα μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου μη ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή πτυχίο μουσικής ειδικότητας του άρθρου 8 παρ. 5 του Ν.2158/1993 (ΦΕΚ 109/Α’) ή πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής και απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής (βλ. σχετ. και Υπ. Οικ. 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ)).

Συναφώς επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Ν.4325/15 (ΦΕΚ 176/Α’) και όπως αναφέρεται στην υπ’ αρ. 27/27404/31.07.2015 (ΑΔΑ: 7ΙΔΡ465ΦΘΕ-Ι9Γ) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α., με τη ρύθμιση της παραγράφου 8 του άρθρου 26 και για λόγους ισονομίας εξομοιώνονται οι μουσικοί των ΟΤΑ α΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών με τους μουσικούς αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την κοινή υπαγωγή τους σε κλάδο ΤΕ Μουσικών.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο προβλεπόμενος από τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α’), συντελεστής 1,45, θα πολλαπλασιαστεί επί του βασικού μισθού της κατηγορίας ΤΕ, στην οποία ο αναφερόμενος στο ερώτημά σας μουσικός κατετάγει αυτοδικαίως με ειδική διάταξη Νόμου (άρθρο 26 παρ. 8 Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α’)), δεδομένου ότι η εν λόγω διάταξη διατηρείται σε ισχύ όσον αφορά στην κατάταξη σε Μ.Κ. και μετά τη δημοσίευση του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α’), κατά ρητή προς τούτο πρόβλεψη της περ.στ’ του άρθρου 33 του Κεφαλαίου Β’ του εν λόγω Νόμου.