Μισθολογική και βαθμολογική επανακατάταξη καθαριστριών σχολικών μονάδων

sxolikes-katharistries2

Ερώτηση: Σύμφωνα με τα άρθρα 87 του ν.4483/17, 24 του ν. 4368/2016 και 28 του ν.4325/2015 σε καθαρίστριες σχολικών μονάδων μερικής απασχόλησης με 0,5 , 1, 2, ώρες ημερησίως, τροποποιείται το ωράριο εργασίας τους και μετατρέπονται σε πλήρους απασχόλησης. Παραμένουν στο ίδιο μισθολογικό κλιμάκιο και βαθμό ή γίνεται επανακατάταξη τους βάσει της πραγματικής τους υπηρεσίας;

Απάντηση: Οι αναφερόμενες στο ερώτημά σας καθαρίστριες σχολικών μονάδων θα καταταγούν εκ νέου, μισθολογικά και βαθμολογικά, από την ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ της Απόφασης του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία αυξήθηκε το ωράριο εργασίας τους στο ανώτατο όριο της πλήρους απασχόλησης. Επίσης σημειώνεται ότι για υπηρεσίες που παρέχονται με μειωμένο ωράριο εργασίας, αναγνωρίζεται για μισθολογική εξέλιξη τόσος χρόνος, όσος προκύπτει από το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των ωρών εργασίας δια του αριθμού των ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης που ισχύει για τον αντίστοιχο κλάδο υπαλλήλων. Για τον υπολογισμό της αναγνωριζόμενης κατά τα προαναφερθέντα υπηρεσίας το έτος λογίζεται για τριακόσιες (300) ημέρες, ο μήνας για είκοσι πέντε (25) ημέρες και η εβδομάδα για έξι (6) ημέρες εργασίας (παρ 4α άρθρο 11 Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α’), όπως αντικαταστάθηκε από τότε που ίσχυσε από την παρ.2 του άρθρου 35 του Ν.4484/2017 (ΦΕΚ 110/Α’)).