Υπολογισμός δεκαετούς υποχρεωτικής παραμονής υπαλλήλου σε προβληματική περιοχή λόγω επιδότησης κατοικίας

ipalliloi-sinie2

Με τις διατάξεις του άρθρου 64 παρ. 4 του ν.1943/1991 (Α’ 50) δόθηκε η δυνατότητα επιδότησης αγοράς ή ανέγερσης κατοικίας του 40% της αξίας, σε υπαλλήλους δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ ΟΤΑ και ΝΠΔΔ των ΟΤΑ που τοποθετήθηκαν ή μετατέθηκαν ή μετατάχθηκαν σε υπηρεσία προβληματικής περιοχής, εφόσον, μετά από πενταετή παραμονή, δηλώσουν ότι επιθυμούν να παραμείνουν στην ίδια περιοχή για μια ακόμα δεκαετία και προβούν σε αγορά ή ανέγερση κατοικίας στην περιοχή αυτή.

Η χορήγηση της ανωτέρω επιδότησης κατοικίας καταργήθηκε με το αρ. 24 παρ. 2 του ν.4002/2011.

Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.4456/2017 (Α’ 24) δόθηκε ερμηνεία των ανωτέρω καταργηθεισών διατάξεων σχετικά με τον υπολογισμό της δεκαετούς υποχρεωτικής παραμονής του υπαλλήλου στην προβληματική περιοχή, για τις περιπτώσεις λήψης άδειας ανατροφής ανήλικων τέκνων και συνταξιοδότησης του δικαιούχου της επιδότησης αλλά και επί του καταλογισμού του ποσού της επιδότησης αν από υπαιτιότητα των υπαλλήλων δεν τηρηθεί η δέσμευση της δεκαετούς υποχρεωτικής παραμονής τους στην προβληματική περιοχή.

Με την εγκύκλιο Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΔΙΔΑΔ/Φ.40 /617/οικ.39684/30.10.2018 διευκρινίζονται επί των ανωτέρω διατάξεων τα εξής:

«Με την ως άνω πράγματι ερμηνευτική διάταξη ερμηνεύεται προγενέστερος νόμος στον οποίο αποδίδεται ένα συγκεκριμένο νόημα (το αληθές) το οποίο δεν προκύπτει αμέσως από αυτόν. Η ουσιαστική ισχύς του πράγματι ερμηνευτικού νόμου ανατρέχει στον χρόνο της ουσιαστικής ισχύος του ερμηνευόμενου.

»Κατόπιν των ανωτέρω, για τον υπολογισμό της δεκαετούς υποχρεωτικής παραμονής του υπαλλήλου στην προβληματική περιοχή, λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός χρόνος από την τοποθέτηση, μετάθεση ή μετάταξη του στην ίδια προβληματική περιοχή».