Σημαντικότερες διατάξεις του νόμου: Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2258 και άλλες διατάξεις και ΙΙΙ) Λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών

Ψηφίστηκε στη Βουλή στις 04.10.2018 το Σχέδιο Νόμου: «Ι) Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων, ΙΙ) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2258 και άλλες διατάξεις και ΙΙΙ) Λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών.»

Οι σημαντικότερες διατάξεις του που αφορούν τους ΟΤΑ είναι οι εξής:

I. Αναγνώριση προϋπηρεσίας σε περίπτωση μετάταξης σε ανώτερη κατηγορία

Διαβάστε ανάλυση του θέματος, εδώ.

II. Λογιστικό Πλαίσιο Γενικής Κυβέρνησης

Με την παρ. 2 του άρθρου 40 αντικαθίσταται το άρθρο 156 του ν.4270/14 προκειµένου να εναρµονισθεί µε την ορολογία του νέου Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης, που θεσπίσθηκε µε το π.δ. 54/2018 (Α΄ 103), καθώς και για την εξειδίκευση του περιεχοµένου των σχετικών εξουσιοδοτικών διατάξεων προς τον Υπουργό Οικονοµικών.

III. Στελέχωση Αυτοτελών Τμημάτων Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου

Με την παρ. 4 του άρθρου 41 αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 12 του ν.4314/14 και ορίζεται πως υπάλληλοι που αποσπώνται ή μετατάσσονται ή μετακινούνται μεταξύ άλλων και από τους ΟΤΑ δύνανται να στελεχώνουν, πέραν των Διευθύνσεων που συστάθηκαν στο Υπουργείο Οικονομικών – Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής, για την εκτέλεση ελέγχων και τη λειτουργία της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου, πλέον και Αυτοτελή Τμήματα αυτής.

IV. Παροχή στοιχείων φορολογουμένων από υπαλλήλους Φορολογικής Διοίκησης σε επιχειρήσεις ΟΤΑ και συνδέσμους

Mε την παρ. 1 του άρθρου 52 συμπληρώνεται η παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α΄170) και δίνεται η δυνατότητα στα πρόσωπα της παρ. 1 του του άρθρου 17 να αποκαλύπτουν στοιχεία και πληροφορίες φορολογουμένων που τηρούνται στο Υποσύστηµα Μητρώου Φορολογουµένων της Α.Α.Δ.Ε.., πλέον και σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, δηµόσιες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, αµιγείς ή µικτές επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. και των συνδέσµων δήµων, δηµόσιους οργανισµούς, καθώς και νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, στα οποία το κράτος είναι µέτοχος ή τα οποία επιχορηγούνται τακτικώς από κρατικούς πόρους ή τη διοίκηση των οποίων ορίζει άµεσα ή έµµεσα το Δηµόσιο µε διοικητική πράξη ή ως µέτοχος στοιχεία και πληροφορίες µητρώου φορολογουµένων, κατόπιν υποβολής πλήρως αιτιολογηµένου αιτήµατος εφόσον κρίνεται αναγκαίο από τη Φορολογική Διοίκηση για την εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος.