ΝΣΚ: Ασφαλιστικές εισφορές για μεταφραστές με μπλοκάκι στη Μεταφραστική Υπηρεσία του ΥΠΕΞ

Όπως γνωρίζετε μετά την εφαρμογή του Ν.4387/2016 προέκυψαν πολλά ερωτήματα σχετικά με τους απασχολούμενους με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (μπλοκάκι) και το κατά πόσο εμπίπτουν ή όχι στη διάταξη του άρθρου 39 παρ.9 του Ν..4387/2016. Με την υπ’ αριθ. 109/2018 Γνωμοδότησή του, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους γνωμοδοτεί σχετικά με τους ιδιώτες μεταφραστές που συνεργάζονται με τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών και καταλήγει στα παρακάτω συμπεράσματα:

Οι ιδιώτες μεταφραστές που συνεργάζονται με την Μ.Υ. του ΥΠΕΞ και αμείβονται με ΔΠΥ για την μετάφραση εγγράφων που προσκομίζονται σε αυτήν είτε από ιδιώτες είτε από Υπουργεία ή δημόσιες υπηρεσίες και το εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόλησή τους σε ένα ή δύο φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκ των οποίων το ένα είναι το Ελληνικό Δημόσιο, κατ’ αρχήν, υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ.9 του ν.4387/2016, με συνέπεια από 1.1.2017 για την ασφάλισή τους, το συνολικό ποσοστό εισφοράς αλλά και την κατανομή του να εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 38 του ίδιου νόμου που αφορά τις εισφορές των μισθωτών. Υπόχρεος δε για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα καταβολή της εργοδοτικής εισφοράς είναι το Ελληνικό Δημόσιο και όχι οι επί μέρους Υπηρεσίες του Δημοσίου, όταν προσκομίζουν έγγραφα στη Μ.Υ. του ΥΠΕΞ για μετάφραση, ανεξαρτήτως του τεχνικού θέματος της τελικής επιβάρυνσης του προϋπολογισμού κάθε Υπουργείου, που υποβάλλει έγγραφα προς μετάφραση, για την ασφαλιστική κάλυψη των εν λόγω μεταφραστών, που θα πρέπει να ρυθμισθεί κανονιστικώς.

Οι ίδιοι μεταφραστές εάν επιθυμούν να υπαχθούν στη διάταξη του άρθρου 39 παρ.9 του ν.4387/2016, δύνανται να συνεργασθούν για το διάστημα αυτό, μόνο με ένα ακόμη φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Η δε υποχρέωση για την υποβολή σχετικής ΑΠΔ που να τους περιλαμβάνει και την καταβολή εργοδοτικών εισφορών για την ασφάλισή τους σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, δύναται να γεννηθεί μόνο από τη λήψη σχετικού ΔΠΥ στο οποίο ο ιδιώτης μεταφραστής θα δηλώνει ότι υπάγεται στη διάταξη αυτή και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα αμφισβητηθεί από την Υπηρεσία η συνδρομή των προϋποθέσεων αυτών στο πρόσωπο του μεταφραστή με την μορφή αντιρρήσεων ενώπιον του ΕΦΚΑ.