Εξασφάλισης της μόνιμης και σταθερής δουλειά των εργαζομένων στο εργοστάσιο ανακύκλωσης Ηρακλείου

Να τροποποιηθεί η προγραμματική σύμβαση Δήμου Ηρακλείου – Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΔΑΚ) – Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) και να συμπεριλάβει την υποχρεωτική μεταβίβαση του προσωπικού του εργοστασίου Ανακύκλωσης στο σύνολό του στον κάθε επόμενο εργολάβο-διαχειριστή του εργοστασίου ζήτησαν η Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηρακλείου μαζί με εκπροσώπους των εργαζομένων στο Κέντρο Διαλογής Ανακύκλωσης Υλικών (ΚΔΑΥ) Ηρακλείου από το δήμαρχο Ηρακλείου Β. Λαμπρινό.

Οι εργαζόμενοι κατέθεσαν στο δήμαρχο σχετικό εδάφιο για την τροποποίηση της Σύμβασης το οποίο έχει ως εξής:

«Σε περίπτωση αλλαγής στην ανάληψη της εργολαβίας του ΚΔΑΥ Ηρακλείου Κρήτης, είτε πρόκειται για ΝΠΙΔ, είτε για ΝΠΔΔ, είτε για την ΕΕΑΑ και σε κάθε περίπτωση, ο εκάστοτε εργολάβος έχει την υποχρέωση να διατηρήσει στις θέσεις εργασίας τους το σύνολο του προσωπικού που εργαζόταν στο ΚΔΑΥ Ηρακλείου μέχρι και τη λήξη της σύμβασης του προηγούμενου εργολάβου με την ΕΕΑΑ ή με οποιοδήποτε άλλο αρμόδιο φορέα έχει συνάψει σύμβαση για την ανάληψη του ΚΔΑΥ. Σε κάθε τέτοια περίπτωση η μεταβίβαση του προσωπικού γίνεται με τη διατήρηση των έως τότε κεκτημένων εργασιακών δικαιωμάτων (μισθός, άδειες, επιδόματα, ωράριο κ.ά.).

Σε περίπτωση εργασιών εκσυγχρονισμού/ανακαίνισης του ΚΔΑΥ Ηρακλείου τέτοια που να απαιτείται η διακοπή της λειτουργίας του ΚΔΑΥ, με ευθύνη των αρμόδιων αρχών επίβλεψης του έργου, το προσωπικό του ΚΔΑΥ λαμβάνει πλήρη και στο ακέραιο τα μισθολογικά και εργασιακά του δικαιώματα καθ’ όλη τη διάρκεια μη λειτουργίας ή υπολειτουργίας του ΚΔΑΥ και επανέρχεται στις θέσεις εργασίας του, αυτοδικαίως, με το πέρας των εργασιών».

Οι εργαζόμενοι απαιτούν:

  • Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους, κανένας εργαζόμενος κάτω από 751 ευρώ, άμεση επαναφορά του 6ήμερου – 40ωρου για όλους.

  • Καμία σκέψη για προσωρινό κλείσιμο του εργοστασίου με απλήρωτους εργαζόμενους. Να καταβληθούν άμεσα απο τον εργολάβο τα χρωστούμενα από το μισθό και το επίδομα αδείας. Διατήρηση όλων των θέσεων εργασίας, σε περίπτωση συντηρήσεων του εργοστασίου, με πλήρεις αποδοχές μέχρι την επαναφορά στις θέσεις εργασίας μας.

  • Να σταματήσει ο απαράδεκτος μισθολογικός διαχωρισμός ανάμεσα σε παλιούς και νέους εργαζόμενους.

  • Άμεση και αναδρομική καταβολή της απλήρωτης υπερωρίας για όλο το χρονικό διάστημα που δουλεύουμε με την «Waste Solutions» σε όλους τους εργαζόμενους. Ενσωμάτωσή της στον μισθό. Επαναφορά του Βαρέου και Ανθυγιεινού Ενσήμου για όλους τους εργαζόμενους.

  • Ουσιαστικά μέτρα ασφάλειας και υγιεινής μέσα στο εργοστάσιο. Να ολοκληρωθεί η συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού.

  • Να υπογραφεί τώρα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.