Μετάταξη μόνιμου υπαλλήλου σε ομοειδή με τον κλάδο του ειδικότητα ΙΔΑΧ και αντιστρόφως

ipallilos-ksanthies-grafei

Ερώτηση: Στην παράγραφο 5 του άρθρου 2 του Ν. 4440/2016, αναφέρεται: «Στο πλαίσιο εφαρμογής του ΕΣΚ, οι προκηρυσσόμενες θέσεις καλύπτονται με ενιαίο τρόπο, ανεξαρτήτως εάν οι υπάλληλοι είναι μόνιμοι ή απασχολούμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Σε κάθε περίπτωση η μετάταξη διενεργείται με την ίδια σχέση εργασίας. Οι μετατασσόμενοι διατηρούν το ίδιο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς, καθώς και τυχόν προσωπική διαφορά στις αποδοχές τους.» Τι εννοεί με την έκφραση «με ενιαίο τρόπο» ; Μπορεί μια μόνιμη θέση να καλυφθεί από υπάλληλο ΙΔΑΧ ή αντιστρόφως και να μετατραπεί αυτή σε ΙΔΑΧ ή μόνιμη, ώστε ο μετατασσόμενος να διατηρεί την αρχική του σχέση εργασίας (ίδιο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς);

Απάντηση: Η αληθής έννοια της διάταξης του άρθρου 2 του Ν.4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α’) είναι ότι στο ΕΣΚ μπορούν να συμμετέχουν τόσο μόνιμοι όσο και ΙΔΑΧ υπάλληλοι, οι οποίοι μέσω του εν λόγω Συστήματος μετατάσσονται σε κενή οργανική θέση κλάδου/ειδικότητας της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας, για την οποία έχουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, ενώ σε κάθε περίπτωση η μετάταξη διενεργείται με την ίδια σχέση εργασίας. Συνεπώς σε καμία περίπτωση μία κενή οργανική θέση μονίμου υπαλλήλου δεν μπορεί να καλυφθεί από ΙΔΑΧ υπάλληλο και αντιστρόφως, όπως ομοίως δεν μπορεί να μετατραπεί σε ΙΔΑΧ και αντιστρόφως.