ΕΔΜΥΔΑΣ Αττικής: Δυσλειτουργίες στην εφαρμογή του ΜηΜΕΔ

Επιστολή προς τον υπουργό Υποδομών, Χρήστο Σπίρτζη

ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

Κύριε Υπουργέ… Κατόπιν πολλαπλών οχλήσεων των μελών μας που αφορούν στην στελέχωση και τη λειτουργία του ΜηΜΕΔ σύμφωνα με την ΔΣΝ/61034/ΦΝ466 Υπουργική Απόφασή σας, ως ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής και σε συνέχεια των υπ’αρ. 7335/29-3-18 και 7312/6-3-18 σχετικών εγγράφων της Ομοσπονδίας μας επιθυμούμε να σας επισημάνουμε τα εξής:

1. Η πλειοψηφία των συναδέλφων μας ΔΕΝ έχει την απαιτούμενη ειδική επιμόρφωση στο χειρισμό της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και σε πολλές περιπτώσεις διαπιστώνεται αδυναμία και των Αναθετουσών Αρχών και του ΙΝΕΠ να προχωρήσουν σε σχετικά προγράμματα επιμόρφωσης, με αποτέλεσμα να στελεχώνουν και να κληρώνονται οι συνάδελφοι ΧΩΡΙΣ να πληρούνται οι όροι εγγραφής τους στο Μητρώο.

2. Χρήζει άμεσης και σαφούς αποσαφήνισης η προϋπόθεση εγγραφής στο ΜηΜΕΔ που αναφέρεται στη «διετή εργασιακή εμπειρία σε καθήκοντα αναθέτουσας αρχής», καθόσον υπάλληλοι Αναθέτουσας Αρχής είναι, εν δυνάμει, όλοι οι τεχνικοί υπάλληλοι χωρίς καμία εξαίρεση. Αν πρόθεσή σας ήταν η στελέχωση του ΜηΜΕΔ από έμπειρους τεχνικούς υπαλλήλους τεχνικών υπηρεσιών που ασχολούνται με τις συμβάσεις έργων, μελετών, διακηρύξεων μειοδοτικών διαγωνισμών, κλπ, σας ενημερώνουμε πως ουδόλως έχει επιτευχθεί αυτό.

3. Θα πρέπει να γίνει μνεία ότι απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής σε επιτροπή που έχει κληρωθεί τεχνικός υπάλληλος για να παρέχει τις υπηρεσίες του σε άλλο φορέα, θα είναι η καταβολή των εξόδων μετακίνησής του στον υπάλληλο, η οποία θα συνοδεύει την αναγκαία εντολή μετακίνησης του.

Είναι σαφές από τα παραπάνω ότι η συγκρότηση επιτροπών με υπαλλήλους που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής τους στο ΜηΜΕΔ ενέχει κινδύνους εγκυρότητας των αποτελεσμάτων των επιτροπών αυτών και ενδεχομένως νομικής επισφάλειας για τα μέλη μας.

Θεωρούμε άνιση και άδικη τη μεταχείριση των μελών μας από τις Αναθέτουσες Αρχές, διότι οι εκάστοτε αποφάσεις στελέχωσης του Μητρώου έχουν εκδοθεί κατά το δοκούν, χωρίς να λαμβάνονται ισόνομα υπόψη οι παράμετροι που θέτει η ΔΣΝ/61034/ΦΝ466 Υπουργική Απόφασή σας.

Ζητούμε τις άμεσες σχετικές ενέργειές σας για την αποκατάσταση των δυσλειτουργιών που προαναφέραμε και είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις.