4.4 C
Athens
Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου, 2023

Πρακτικά Ανοιχτής Συνέλευσης Μηχανικών | 29 Ιούνη 2018

Πρόσφατα

Στην συνάντηση της Ανοιχτής Συνέλευσης Μηχανικών που έγινε την Παρασκευή 29/6/2018, συζητήθηκαν τα εξής:

Αναδρομικές εισφορές

Η επιβεβλημένη από τον ΕΦΚΑ υποχρέωση καταβολής των αναδρομικών, πέρα από κοινωνικά άδικη είναι και παράνομη, σύμφωνα με τηνεπιχειρηματολογία περί αντισυνταγματικότητας τουΝ.3986/2011, στην οποία βασίστηκαν οισυντονισμένες από το ΤΕΕ προσφυγές των μηχανικών στη δικαιοσύνη – που από 17-04-2018 έχουν εισαχθεί στο ΣτΕ όπου και θα διεξαχθεί πρότυπη δίκη. Συνεπώς, η ανακοίνωση επ’ αόριστον παράτασης της καταβολής των αναδρομικών θα ήταν το ελάχιστο αναμενόμενο από τον ΕΦΚΑ…

Από πλευράς της ΑΣΜ αποφασίστηκε η περεταίρω δημοσιοποίηση του θέματος και η συλλογή υπογραφών μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας με Αίτημα την οριστική Κατάργηση των Αναδρομικών εισφορών (που αποτελεί πάγια διεκδίκηση της) και κατ’ επέκταση την επιστροφή των αδίκως καταβληθέντων χρημάτων για τον σκοπό αυτό, στους ασφαλισμένους.

Για την συλλογή υπογραφών θα πρέπει να συνταχθεί το ανάλογο κείμενο.

Απόδοση αρμοδιοτήτων στην Δ.Ε. Μηχανικών ΕΦΚΑ

Συνεχίζει να εκκρεμεί η εγκύκλιος, την οποία επρόκειτο να εκδώσει η διοίκηση του ΕΦΚΑ και αφορά την ενεργοποίηση της Δ.Ε. Μηχανικών. Η καθυστέρηση οφείλεται, κατά τα φαινόμενα, στην διοικητική αναδιάρθρωση που προς το παρόν επιτελείται στον ΕΦΚΑ.

Εκ των πραγμάτων, κρίθηκε αναγκαίος ο προγραμματισμός συνάντησης της ΑΣΜ με τον νέο διοικητή του ΕΦΚΑ – Κο Λ. Σέμπο, για να τεθεί εκ νέου το θέμα καθώς και πολλά από τα φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν τους μηχανικούς.

Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να συνταχθεί επικαιροποιημένος κατάλογος των θεμάτων προς συζήτηση (αντίστοιχος αυτού που χρησιμοποιήθηκε κατά τη συνάντηση με τον Καραμπούλια).

Όσον αφορά το έγγραφο (με Α.Π.:55097/Δ1/16935) που έχει αποσταλεί στο ΤΜΕΔΕ εκ μέρους του υπουργείου εργασίας, με θέμα την «Λειτουργία Διοικουσών Επιτροπών του τ. ΕΤΑΑ ως οργάνων του ΕΦΚΑ», συζητήθηκε η από πλευράς ΑΣΜ διερεύνηση των αναφερόμενων στο κείμενο του εγγράφου άρθρων, προκειμένου να εξακριβωθεί εάν καλύπτεται κατ’ αυτόν τον τρόπο η ζητούμενη ‘απόδοση αρμοδιοτήτων’ στην Δ.Ε. Μηχανικών…

ΚΕΑΟ…

Συζητήθηκε με δικηγόρο το θέμα της πρόσφατης υπουργικής απόφασης – (με Α.Π.: οικ.29715/2410,υπογεγραμμένης από τον υφυπουργό Α. Πετρόπουλο) που αφορά την «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 58039/3275/28.12.2016 (Β 4504) υπουργικής απόφασης σχετικά με τη Διαβίβαση στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) των ληξιπρόθεσμων οφειλών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης», σύμφωνα με την οποία διαβιβάζονται πλέον από τον Ε.Φ.Κ.Α. στο Κ.Ε.Α.Ο. «…όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ανεξαρτήτως ύψους και εισπραξιμότητας, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που βρίσκονται σε καθεστώς ενεργούς ρύθμισης…» – και επισημάνθηκε η ασυμβατότητα της εν λόγω απόφασης (όπως και της υπ’ αριθμ. 58039/3275, κατά της οποίας έχει ήδη γίνει προσφυγή στη δικαιοσύνη από ομάδα μηχανικών) με όσα ρητώς αναφέρονται στις παραγράφους 9.β, 10 και 11, του άρθρου 101, του Ν.4172/13: «…β) Στο Κ.Ε.Α.Ο. διαβιβάζονται: i) οι ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ συνολικής οφειλής, ii) οι οφειλές που κατέστησαν απαιτητές λόγω μη τήρησης των προηγούμενων ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής…»

Σε ό,τι αφορά λοιπόν την νέα υπουργική απόφαση,πέραν της καταφανούς αδικίας τίθεται και το ζήτημα της καταχρηστικότητας και της παρανομίας, καθώς είναι προφανής η αντίφαση της με τον ισχύοντα νόμο(4172/13 – ο οποίος ουδέποτε τροποποιήθηκε…)

Εφόσον η άποψη της ΑΣΜ επιβεβαιωθεί νομικά, το θέμα θα κοινοποιηθεί δημόσια, θα τεθεί στο ΤΕΕ ώστε να αναλάβει την δέουσα προσφυγή στην δικαιοσύνη, θα ζητηθούν ευθύνες από το υπουργείο, θα προσβληθεί ο ΕΦΚΑ για την εφαρμογή παράνομων αποφάσεων, κτλ.

Σημειωτέον ότι το χρονικό περιθώριο για τηνυποβολή αίτησης ακύρωσης της απόφασης είναι 60 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης της (δηλαδή, 8/6/2018).

Προτάθηκε η δημοσιοποίηση του ζητήματος των παράνομων εγκυκλίων μέσω newsletter, σε συνδυασμό με μια γενικότερη ενημέρωση σχετικά με τιςεπιθέσεις του ΚΕΑΟ που καθημερινά πληθαίνουν, πιέζοντας ασφυκτικά και διαμορφώνοντας αφόρητες συνθήκες για πολλούς συναδέλφους μας. Στα πλαίσιατου συνοδευτικού κειμένου, θα τονιστεί το γεγονός ότι ο ΕΦΚΑ επιδίδεται πλέον συστηματικά, αφειδώς και σκανδαλωδώς, στην αποστολή στοιχείων στο ΚΕΑΟ για κάθε είδους οφειλές, βεβαιωμένες και μη, ‘ανεξαρτήτως ύψους και εισπραξιμότητας’, με την επισήμανση ότι αυτό συμβαίνει χωρίς να έχει προηγηθεί ενημέρωση των μητρώων του όσον αφορά τους συναδέλφους με κλειστά βιβλία, χωρίς την απαιτουμένη εκκαθάριση των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών, χωρίς έλεγχο των αιτήσεων αναδρομικής διαγραφής των εγκλωβισμένων πρώην μηχανικών και χωρίς έστω την λειτουργία μιας διοικούσας επιτροπής που θα εξέταζε αυτές τις αιτήσεις. Στο κείμενο θα γίνεται αναλυτική αναφορά στην παράτυπη λειτουργία του ΕΦΚΑ και στακαταχρηστικά μέτρα που λαμβάνονται από το υπουργείο εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθ’ υπέρβαση ακόμα και της ίδιας της μνημονιακής νομοθεσίας, με σκοπό την υφαρπαγή όσο το δυνατόν περισσότερων χρημάτων και περιουσιακών στοιχείων από τους ασφαλισμένους…

Σε αναζήτηση συγκρότησης μιας διαδικασίας αντιμετώπισης της τρέχουσας παράνοιας που στοιχειοθετούν τα ‘απειλητικά ραβασάκια’, η ΑΣΜ ξεκινά μια προσπάθεια εντοπισμού των δυνατοτήτων άμυνας και αντίστασης των ‘οφειλετών’, ούτως ώστε να άρει το αδιέξοδο.

Στόχος είναι η οργάνωση μιας επιχειρηματολογίας με νομική τεκμηρίωση, που αφορά τόσο το ατομικό όσο και το συλλογικό / κινηματικό επίπεδο: Συγκέντρωση και ταξινόμηση επιχειρημάτων που δίνουν νόημα σε συλλογικές διεκδικήσεις ενώ συγχρόνως μπορούν να αποτελέσουν στοιχεία για τη σύνταξη μιας δικογραφίας και να χρησιμοποιηθούν προς όφελος του ασφαλισμένου έναντι του ΚΕΑΟ για τηναμφισβήτηση του οφειλόμενου ποσού. (Για παράδειγμα, ανάλογα με την περίπτωση, θα μπορούσε κάποιος να επικαλεστεί την εγκύκλιο της 26/3/2018 για τις αναδρομικές διαγραφές που δεν έχει εφαρμοστεί, την εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ για το επίδομα ανεργίας που ποτέ δεν δόθηκε, τα χρήματα που καλείται να καταβάλει για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη της οποίας ποτέ δεν έγινε χρήση, κτλ.)

Παράλληλα, η κατάθεση εμπειριών των ασφαλισμένων που έχουν ήδη έρθει αντιμέτωποι με το πρόβλημα και το έχουν διαχειριστεί με σχετική επιτυχία, θα ήταν απαραίτητη για την διαμόρφωση ενός ‘οδηγού επιβίωσης’ μετά την παραλαβή των απειλητικών σημειωμάτων.

Ανακοπή – Αναστολή – Προσφυγή είναι τα τρία βήματα που ενέχονται σε μια νομική διαδικασίαπροσβολής των ισχυρισμών του ΚΕΑΟ

Αποφασίστηκε να ζητηθεί η συνδρομή του ΤΕΕ πουμέσω της νομικής του υπηρεσίας θα μπορούσε να αναλάβει την διαχείριση ενστάσεων / αιτήσεων ανακοπής των άδικα πληττόμενων, αδύναμων μηχανικών – νυν και πρώην μελών του.

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις