9.9 C
Athens
Κυριακή, 29 Ιανουαρίου, 2023

Καταβολή σε χρήμα σε εργαζομένους ΔΕΥΑ της αξίας των ειδών θερινής ένδυσης και υπόδησης έτους 2017

Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 314/2017

Μη νόμιμη δαπάνη διότι οι παροχές που έχουν στόχο τη διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας των συνθηκών εργασίας χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο σε είδος και επομένως και τα είδη ένδυσης ατομικής προστασίας των εργαζομένων στις ΔΕΥΑ χορηγούνται πλέον αποκλειστικά και μόνο σε είδος, χωρίς να μπορεί να τύχει εφαρμογής η δυνατότητα που έδινε η από 28.5.2009 Κλαδική ΣΣΕ να καταβληθεί εξ ολοκλήρου η αξία των ειδών αυτών σε χρήμα. (άρθρο 43 ν. 4484/2017).


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VIΙ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΑΞΗ 314/2017

Αποτελούμενο από την Πρόεδρό του Ελένη Λυκεσά, Σύμβουλο και τους Ιωάννα Ευθυμιάδου, Πάρεδρο (εισηγήτρια) και, κωλυομένων των λοιπών Παρέδρων, Ανδρέα Σώκο, Εισηγητή.

Γραμματέας: Ιωάννης Αθανασόπουλος, υπάλληλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Συνήλθε στο Κατάστημά του, στις 12 Δεκεμβρίου 2017, για να αποφανθεί αν πρέπει να θεωρηθεί το 21, οικονομικού έτους 2017, χρηματικό ένταλμα πληρωμής της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) ΧΧΧ.

Αφού έλαβε υπόψη

Τη 288/1.12.2017 έγγραφη γνώμη του Επιτρόπου της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο Αντωνίου Νικητάκη, σύμφωνα με την οποία το ως άνω χρηματικό ένταλμα δεν πρέπει να θεωρηθεί.

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο

Ι. Η Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό ΧΧΧ αρνήθηκε, με τη 18/3.11.2017 πράξη της, να θεωρήσει το ανωτέρω χρηματικό ένταλμα πληρωμής, ποσού 21.909,11 ευρώ, για την καταβολή σε χρήμα στους 26 εργαζομένους της Δ.Ε.Υ.Α. ΧΧΧ της αξίας (666,06 ευρώ ανά εργαζόμενο) των ειδών θερινής ένδυσης και υπόδησης έτους 2017. Ως αιτιολογία για την άρνησή της πρόβαλε ότι, μετά την ισχύ της παρ. 4 άρθρου 24 της υποπαρα-γράφου Δ9 του Κεφαλαίου Δ΄ του Άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94), τα ως άνω είδη ένδυσης χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο σε είδος και δεν μπορεί να εφαρμοστεί η δυνατότητα που έδινε η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας να καταβληθεί η αξία τους σε χρήμα. Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΧΧ επανυπέβαλε το χρηματικό ένταλμα προς θεώρηση υποστηρίζοντας τη νομιμότητα της δαπάνης. Η Επίτροπος όμως ενέμεινε στην άρνησή της με αποτέλεσμα να ανακύψει διαφωνία, για την άρση της οποίας νομίμως απευθύνεται, με την από 20.11.2017 έκθεσή της, στο Κλιμάκιο.

II. Α. Ο ν. 4484/2017 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις. (Α΄110/1.8.2017) ορίζει στο άρθρο 43 ότι «1. … 4. Για τις παροχές που έχουν στόχο τη διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας των συνθηκών εργασίας, προβλέπεται η χορήγησή τους αποκλειστικά και μόνο σε είδος. Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρείται, για τα έτη 2016 και 2017, η χορηγούμενη αποζημίωση για την προμήθεια στολής στους διασώστες, πληρώματα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ … Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται επίσης τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και το γάλα προηγούμενων ετών εργαζομένων στους Ο.Τ.Α., τα οποία μπορεί να καταβάλλονται σε χρήμα …» και στο άρθρο 51 ότι «Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται: α) … γ) το άρθρο 24 της Υποπαραγράφου Δ.9 της Παραγράφου Δ` του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 …». Κατά την αιτιολογική έκθεση του ανωτέρω άρθρου 43 «Με την προτεινόμενη ρύθμιση μεταφέρεται για λόγους αποφυγής συγχύσεων και παρερμηνειών σε διακριτό άρθρο ήδη υπάρχουσα ρύθμιση που αφορά τις μη μισθολογικές παροχές η οποία είχε ενσωματωθεί στην υποπαράγραφο Δ.9 της Παραγράφου Δ` του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 με αποτέλεσμα να υπάρχει σε κάποιες περιπτώσεις σύγχυση ως προς το πεδίο εφαρμογής της δεδομένου ότι ο τίτλος της εν λόγω υποπαραγράφου είναι «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός έδρας επικράτειας …». Περαιτέρω, το άρθρο 8 της από 28.5.2009 Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας μεταξύ της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης και της Π.Ο.Ε. – Δ.Ε.Υ.Α. (πράξη κατάθεσης 25/2.6.2009) για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης όλης της χώρας που φέρει τον τίτλο «Παροχές σε είδος» ορίζει ότι «Στους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα σύμβαση χορηγούνται τα ακόλουθα είδη ένδυσης ατομικής προστασίας. Χειμερινή ένδυση, που χορηγείται μέχρι την 1η Οκτωβρίου εκάστου έτους: Δύο (2) παντελόνια τύπου τζιν … Θερινή ένδυση, που χορηγείται μέχρι 1η Ιουνίου εκάστου έτους: Δύο (2) παντελόνια τύπου τζιν … Οι Δ.Ε.Υ.Α. σε συνεργασία με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, σε περίπτωση αδυναμίας χορήγησης των ειδών ένδυσης μέσα στις τακτές προθεσμίες, ή γιατί έτσι το συμφωνήσουν, μπορούν να καταβάλουν εξ ολοκλήρου την αξία τους σε χρήμα. Οι υπηρεσίες οφείλουν να εφοδιάζουν επιπλέον τους εργαζόμενους με τον απαραίτητο εξοπλισμό εργασίας σύμφωνα με το Π.Δ. 395/1994, καθώς και τα προβλεπόμενα από το Π.Δ. 396/1994 είδη ατομικής προστασίας …». Περαιτέρω, στο άρθρο 4 της από 4.4.2012 Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας της Π.Ο.Ε. – Δ.Ε.Υ.Α. (πράξη κατάθεσης 5/24.4.2012) ορίζεται ότι  «Η κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας ισχύει με τους περιορισμούς που θέτουν οι νόμοι, οι υπουργικές αποφάσεις και οι εγκύκλιοι που αφορούν στο μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής πολιτικής το οποίο ψήφισε η Ελληνική Βουλή».

Β. Από τα ανωτέρω προκύπτει σαφώς ότι και μετά την ισχύ του άρθρου 43 του ν. 4484/2017, με το οποίο επαναλαμβάνεται αυτούσια η προηγούμενη ρύθμιση της παρ. 4 του άρθρου 24 της υποπαραγράφου Δ.9 της Παραγράφου Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, η οποία καταργήθηκε για λόγους αποφυγής συγχύσεων λόγω της ένταξής της σε άρθρο που αφορούσε άλλο αντικείμενο (μετακινήσεις υπαλλήλων), οι παροχές που έχουν στόχο τη διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας των συνθηκών εργασίας, δηλαδή τα μέσα ατομικής προστασίας των εργαζομένων, χορηγούνται πλέον αποκλειστικά και μόνο σε είδος. Συνεπώς επιβάλλεται πλέον η χορήγηση αποκλειστικά και μόνο σε είδος τόσο του εξοπλισμού εργασίας που προβλέπεται στο π.δ. 395/1994 και των ειδών ατομικής προστασίας που προβλέπονται στο π.δ. 396/1994 όσο και των προβλεπόμενων στο άρθρο 8 της από 28.5.2009 Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας μεταξύ της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης και της Π.Ο.Ε. – Δ.Ε.Υ.Α. ειδών χειμερινής και θερινής ένδυσης, καθόσον και αυτά, σύμφωνα με τη ρητή πρόβλεψη της εν λόγω Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, αποτελούν είδη ένδυσης ατομικής προστασίας και επομένως χορηγούνται στους εργαζομένους των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης για τη διασφάλιση της υγιεινής και της ατομικής τους προστασίας και την ασφαλή εκπλήρωση των καθηκόντων που τους ανατίθεται. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να τύχει πλέον εφαρμογής η δυνατότητα που έδινε η ως άνω Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στις Δ.Ε.Υ.Α. να καταβάλουν εξ ολοκλήρου την αξία των ειδών ένδυσης σε χρήμα σε περίπτωση αδυναμίας χορήγησής τους μέσα στις τακτές προθεσμίες, ή εάν το συμφωνήσουν με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις (ΕΣ VII Τμ. πράξεις 33/2017 και Κ.Π.Ε.Δ. στο VII Τμ. 95, 194 και 203/2017, 287/2016 κ.α).

III. Στην κρινόμενη υπόθεση προκύπτουν τα εξής: Με την 57/4.9.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. ΧΧΧ εγκρίθηκε η καταβολή της αξίας των χειμερινών και θερινών ειδών ένδυσης και υπόδησης των εργαζομένων της Δ.Ε.Υ.Α. για το έτος 2017, σε χρήμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ως άνω Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, η οποία προσδιορίστηκε στο ποσό των 666,06 ευρώ ανά δικαιούχο εργαζόμενο και συνολικά, για τους 26 εργαζομένους της επιχείρησης, στο ποσό των 17.317,56 ευρώ πλέον εργοδοτικών εισφορών ποσού 4.591,55 ευρώ και συνολικά στο ποσό των 21.909,11 ευρώ. Στη συνέχεια και προκειμένου να χορηγηθεί το ποσό αυτό στους εργαζόμενους της επιχείρησης εκδόθηκε το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα συνολικού ποσού 21.909,11 ευρώ.

IV. Με δεδομένα αυτά η εντελλόμενη δαπάνη είναι μη νόμιμη, διότι σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 4484/2017 οι παροχές που έχουν στόχο τη διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας των συνθηκών εργασίας χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο σε είδος και επομένως και τα είδη ένδυσης ατομικής προστασίας των εργαζομένων στις Δ.Ε.Υ.Α. χορηγούνται πλέον αποκλειστικά και μόνο σε είδος, χωρίς να μπορεί να τύχει εφαρμογής η δυνατότητα που έδινε η από 28.5.2009 Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας να καταβληθεί εξ ολοκλήρου η αξία των ειδών αυτών σε χρήμα. Τέλος, καμία δέσμευση δεν δημιουργείται στην προκειμένη περίπτωση από την 55/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΧΧΧ, την οποία επικαλείται και προσκομίζει η Δ.Ε.Υ.Α ΧΧΧ, καθόσον αυτή αφορά σε διαφορετικό ζήτημα (διαφορές αποδοχών των εργαζομένων της, βλ. και contra Απόφ. Αρείου Πάγου 113/2017).

V. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η εντελλόμενη δαπάνη είναι μη νόμιμη και το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα δεν πρέπει να θεωρηθεί.

Για τους λόγους αυτούς

Αποφαίνεται ότι το 21, οικονομικού έτους 2017, χρηματικό ένταλμα πληρωμής της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης ΧΧΧ, ποσού 21.909,11 ευρώ δεν πρέπει να θεωρηθεί.

Παρόμοια Άρθρα