Μετάταξη λόγω εμπειρίας

ipalliloi-gin-2-meta

Ερώτηση: Μετάταξη υπαλλήλου σε ανώτερη κατηγορία από ΥΕ Προσωπικό καθαριότητος σε ΔΕ Μαγείρων λόγω εμπειρίας. Το αίτημα του υπαλλήλου υποβλήθηκε στις 16/05/2017, η απόφαση του Υ.Σ. λήφθηκε την 23/08/2017 και η απόφαση μετάταξης εστάλη προς δημοσίευση στις 21/02/2018. Τα οικονομικά αποτελέσματα της κατηγορίας έχουν ισχύ άμεσα από την ημερομηνία αίτησης υπαλλήλου ή από την ημερομηνία δημοσίευσης μετάταξης στο ΦΕΚ;

Απάντηση: Η μετάταξη συνιστά υπηρεσιακή μεταβολή που ενεργείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου μετά από σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου υπηρεσιακού συμβουλίου και ολοκληρώνεται οπότε μπορεί και να εκτελεσθεί, παράγοντας τα έννομα αποτελέσματά της (αποδοχές κ.λπ.), από τη δημοσίευση περίληψης της πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (βλ. ΕΣ Ι Τμ. πράξη 96/2008, πρβλ. Ι Τμ. πράξη 203/2013, Κλιμ. Προλ Ελ. Δαπ. στο Ι Τμ. πράξεις 279/2015, 259, 32/2014 & 48/2017).