Μετατροπή σύνταξης από αναπηρίας σε γήρατος και αντίστροφα, μετά τη λειτουργία του ΕΦΚΑ

Με το Γενικό Έγγραφο Σ45/2/568494, κοινοποιείται το με αρ. πρωτ. Φ11221/50890/159/20.3.2018 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύμφωνα με το οποίο, για τους συνταξιούχους οι οποίοι ζητούν την μετατροπή της σύνταξής τους από αναπηρίας σε γήρατος και αντίστροφα, λόγω συρροής δικαιώματος, εξακολουθούν να ισχύουν και μετά λειτουργία του ΕΦΚΑ από 1/1/2017, οι διατάξεις του άρθ. 9 του ν. 4476/1965 που εφαρμόζονταν από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Όπως σημειώνεται στο έγγραφο του υπουργείου: «Δεδομένου ότι, έως σήμερα δεν έχουν θεσπιστεί, και μέχρι να θεσπιστούν, νέοι ενιαίοι κανόνες για την συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας, όλων των ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ, τηρουμένων των αναγκαστικού δικαίου διατάξεων για τη προστασία της εν λόγω κατηγορίας και δεν υφίσταται από τις διατάξεις του ν. 4387/2016 ή άλλου μεταγενέστερου νόμου άλλη πρόβλεψη ως προς τη συνταξιοδότηση της συγκεκριμένης κατηγορίας συνταξιούχων, οι οποίοι ζητούν τη μεταβολή της σύνταξής τους από αναπηρίας σε γήρατος και αντίστροφα, λόγω σωρείας δικαιωμάτων, εξακολουθούν να ισχύουν οι προαναφερόμενες διατάξεις του τ. ΙΚΑ — ΕΤΑΜ και μετά την ένταξή τους στον ΕΦΚΑ από 1-1-2017».


ΕΔΩ το Γενικό Έγγραφο Σ45/2/568494 του ΕΦΚΑ.