ΕΦΚΑ: Προϋποθέσεις καταβολής σύνταξης σε περιπτώσεις ποινικής καταδίκης του δικαιούχου

ΑΔΑ: 6ΛΞΠ465ΧΠΙ-Γ49

Με την εγκύκλιο 18/18 του ΕΦΚΑ κοινοποιείται το άρθρο 27 του ν. 4488/2017 με το οποίο επανακαθορίζονται κατά τρόπο ενιαίο για το σύνολο των συνταξιούχων του ΕΦΚΑ οι προϋποθέσεις καταβολής της σύνταξης σε περίπτωση ποινικής καταδίκης των δικαιούχων, που εκτίουν ποινή στερητική της ελευθερίας μεγαλύτερη του ενός έτους.

Σχετικές διευκρινίσεις για τα επιμέρους ζητήματα εκτίθενται και στο με αριθ. πρωτ. Φ.80000/οικ.44542/1850/2017 έγγραφο του ΥΠΕΚΑΑ.

Η νέα εγκύκλιος του ΕΦΚΑ περιλαμβάνει διευκρινίσεις σχετικά με:

Α. Την έκτιση της στερητικής της ελευθερίας ποινής

Β. Τη μεταβίβαση της ανασταλείσας σύνταξης στους δικαιοδόχους

Γ. Την παραγραφή απαιτήσεων κληρονόμων

Δ. Καταργούμενες διατάξεις και παραδείγματα.


ΕΔΩ η εγκύκλιος με ΑΔΑ: 6ΛΞΠ465ΧΠΙ-Γ49.