3Κ/2018 ΑΣΕΠ: Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων για 7.949 ΥΕ και ΔΕ στις δημοτικές ανταποδοτικές υπηρεσίες

kathariotita-skoupidia-ergates-apnet

Από το ΑΣΕΠ, εκδόθηκαν το Σάββατο 31 Μάρτη 2018 τα προσωρινά αποτελέσματα (Πίνακες Διοριστέων – Προσληπτέων, Απορριπτέων και Κατάταξης) της Προκήρυξης ΑΣΕΠ 3Κ/2018 (ΦΕΚ 4/2-2-2018, 9/9-2-2018, 10/16-2-2018 & 12/6-3-2018 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων:

  • δύο χιλιάδων επτακοσίων δεκατεσσάρων (2.714) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ  (Υπουργείο Εσωτερικών).

  • πέντε χιλιάδων διακοσίων τριάντα πέντε (5.235) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ (Υπουργείο Εσωτερικών).

Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων ορίζεται από 2 Απριλίου 2018, ημέρα Δευτέρα, έως και την πάροδο της 11ης Απριλίου 2018, ημέρας Τετάρτης.

Περαιτέρω, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

– Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode) σε συνδυασμό με τον αριθμό ταυτότητας.

– Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης καταρτίσθηκαν με βάση τα στοιχεία που υπευθύνως δήλωσαν οι υποψήφιοι στην αίτηση συμμετοχής τους. Τα οριστικά αποτελέσματα για την ανωτέρω κατηγορία εκπαίδευσης θα εκδοθούν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Δ΄ της Προκήρυξης 3Κ/2018, ύστερα από τον αυτεπάγγελτο έλεγχο των αιτήσεων και δικαιολογητικών των φερόμενων διοριστέων/προσληπτέων υποψηφίων και την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕ

Πίνακας Διοριστέων σε μορφή xls.

Πίνακας Απορριπτέων σε μορφή xls.

Συνολικά Αποτελέσματα σε μορφή xls.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΕ

ΕΔΩ τα αποτελέσματα σε αρχείο zip.

Υπενθυμίζεται ότι στις 28 Μαρτίου είχαν εκδοθεί και τα προσωρινά αποτελέσματα για τους 217 ΠΕ και ΤΕ (εδώ και εδώ αντίστοιχα). H προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων ορίζεται από 29 Μαρτίου 2018 έως και την πάροδο της 10ης Απριλίου 2018, ημέρας Τρίτης.

Να σημειωθεί πως το σύνολο των μόνιμων προσλήψεων στους δήμους και στις ανταποδοτικές υπηρεσίες που σχετίζονται με την καθαριότητα ανέρχεται συνολικά στα 8.166 άτομα. Αυτό σημαίνει ότι πολύ από τους υπάρχοντες εργαζομένους ουσιαστικά θα απολυθούν, ενώ οι προσλήψεις που θα γίνουν σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των δήμων, αφού είναι ξεκάθαρο -και μέσα από αυτή τη διαδικασία- ότι κυβέρνηση και δήμαρχοι έχουν επιλέξει το χτύπημα της μόνιμης και σταθερής εργασίας, πράγμα που σημαίνει ότι οι οποιεσδήποτε ανάγκες «προκύψουν» (σ.σ.: τις οποίες είναι βέβαιον πως ξέρει ένας δημοτικός άρχοντας) θα καλυφθούν με ελαστικά εργαζομένους.