Τρόπος υπολογισμού της Ειδικής Προσαύξησης του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ

ΑΔΑ: ΨΒ30465Θ1Ω-Χ09

Η εγκύκλιος για την ειδική προσαύξηση για τους ασφαλισμένους  του πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ ορίζει ότι η επιπλέον παροχή θα υπολογίζεται για κάθε έτος καταβολής επιπλέον εισφοράς με ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 0,075% για κάθε ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς. Η εγκύκλιος δίνει αναλυτικές οδηγίες για τον προσδιορισμό του συντελεστή αναπλήρωσης καθώς και για τον υπολογισμό του συντάξιμου μισθού για τον καθορισμό του δικαιούμενου ποσού της Ειδικής Προσαύξησης.


ΕΔΩ η εγκύκλιος (ΑΔΑ: ΨΒ30465Θ1Ω-Χ09).