Απαλλαγή ΑμεΑ από το υποχρεωτικό παράβολο στην πιλοτική διαδικασία απονομής προνοιακών παροχών

Παράταση της διάρκειας του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη»

Ακόμη δύο τροπολογίες κατατέθηκαν στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τίτλο «Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις». Σύμφωνα με τις τροπολογίες:

1. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής παραβόλου 46 ευρώ για εξέταση από Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕΠΑ, για όλους όσοι εντάσσονται στην πιλοτική διαδικασία απονομής προνοιακών παροχών σε χρήμα για άτομα με αναπηρία στην Περιφέρεια Αττικής. Αυτή η τροπολογία ικανοποιεί το πάγιο αίτημα του αναπηρικού κινήματος για κατάργηση του παραβόλου.

Επιπλέον, χορηγείται, η ειδική αποζημίωση ποσού επτά (7) ευρώ, που προβλέπεται για τα μέλη των Υγειονομικών Επιτροπών της περίπτωσης α’ της παραγράφου 5α του άρθρου 6 του ν. 3863/2010, και στον ιατρό, ο οποίος συνεπικουρεί την Υγειονομική Επιτροπή Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) κατά την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος απονομής προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας αξιολόγησης της αναπηρίας, (ισχύει από Φεβρουάριο έως Ιούνιο ενεστώτος έτους).

2. Παρατείνεται το πρόγραμμα «Στέγαση κι Επανένταξη» από 31/03/2018 μέχρι 28/02/2019, για περίπου 1.000 ωφελούμενους. Το Πρόγραμμα αποτελείται από δύο πυλώνες: τον πυλώνα της στέγασης, μέσω της κάλυψης του ενοικίου για την αυτόνομη διαμονή σε κατάλληλα καταλύματα, καθώς και των δαπανών οικοσκευής, εξυπηρετώντας τις ανάγκες του ωφελουμένου και των μελών της οικογένειάς του και τον πυλώνα της επανένταξης στον κοινωνικό ιστό, μέσω της επιχορηγούμενης απασχόλησης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας.

Επιπροσθέτως, στους ωφελουμένους παρέχονται υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, εργασιακής συμβουλευτικής, νομικής συμβουλευτικής, χρηματοοικονομικής διαχείρισης και διασύνδεσης με αρμόδιες υπηρεσίες και δομές κοινωνικής φροντίδας.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου σε τριάντα ένα (31) Δήμους της Ελληνικής Επικράτειας.


ΕΔΩ η τροπολογία.