ΣτΕ: Προβάδισμα κατηγοριών για την επιλογή προϊσταμένων

Κατά την έννοια των συνταγματικών αρχών της ισότητας, της αξιοκρατίας και της κατοχυρούμενης στο άρθρο 103 του Συντάγματος αρχής της ορθολογικής οργανώσεως της Δημόσιας Διοικήσεως καθώς και των αναφερόμενων διατάξεων και ιδίως του άρθρου 97 του κώδικα κατάστασης δημόσιων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων ν.π.δ.δ. και της προμνησθείσας νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως του ν. 3852/2010, το καθοριζόμενο προβάδισμα των κατηγοριών των υπαλλήλων παύει να ισχύει μόνον στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι οργανικές διατάξεις βάσει του αντικειμένου των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων και την ειδικότητα του κλάδου των υπαλλήλων προβλέπουν την τοποθέτηση ως προϊσταμένου οργανικής μονάδας υπαλλήλου που έπεται κατά το προβάδισμα και όχι αδιακρίτως για όλες τις σχετικές οργανικές μονάδες. Ο προσβαλλόμενος οργανισμός της Περιφέρειας παρανόμως προβλέπει την επιλογή διαζευκτικώς υπαλλήλων διαφορετικής κατηγορίας (ΠΕ ή ΤΕ) ως προϊσταμένων σε όλες τις αναφερθείσες οργανικές μονάδες (Διευθύνσεις και Τμήματα), καταργώντας αδιακρίτως το θεσπιζόμενο προβάδισμα με το άρθρο 97 του κώδικα κατάστασης δημόσιων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων ν.π.δ.δ.


Αριθμός 2817/2017
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Γ’

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 24 Νοεμβρίου 2016, με την εξής σύνθεση: Αικ. Συγγούνα, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Γ’ Τμήματος, Γ. Τσιμέκας, Δ. Μακρής, Θ. Τζοβαρίδου, Δ. Εμμανουηλίδης, Σύμβουλοι, Σπ. Καρύδα, Ε. Αργυρός, Πάρεδροι. Γραμματέας η Δ. Τετράδη, Γραμματέας του Γ’ Τμήματος.

Για να δικάσει την από 21 Φεβρουάριου 2011 αίτηση: των: 1) δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «ΧΧΧ (ΧΧΧ)», που εδρεύει στην ΧΧΧ (ΧΧΧ ΧΧΧ), 2) της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «ΧΧΧ (ΧΧΧ) ΧΧΧ», που εδρεύει στο ΧΧΧ (ΧΧΧ ΧΧΧ) και 3) της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «ΧΧΧ (ΧΧΧ) ΧΧΧ, που εδρεύει στα ΧΧΧ (ΧΧΧ ΧΧΧ), οι οποίες παρέστησαν με τη δικηγόρο ΧΧΧ (Α.Μ. ΧΧΧ), που τη διόρισαν με πληρεξούσια, κατά των Υπουργών: 1) Οικονομικών και 2) Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ήδη Εσωτερικών, οι οποίοι παρέστησαν με τη Βασιλική Παπαλόη, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Με την αίτηση αυτή οι αιτούσες συνδικαλιστικές οργανώσεις επιδιώκουν να ακυρωθεί το υπ’ αριθμ. ΧΧΧ Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ Α’ ΧΧΧ/ΧΧΧ) και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του εισηγητή, Συμβούλου Δ. Μακρή.

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε την πληρεξούσια των απουσών συνδικαλιστικών οργανώσεων η οποία ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση και την αντιπρόσωπο των Υπουργών, η οποία ζήτησε την απόρριψή της.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου και

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα
Σκέφθηκε κατά τον Νόμο

1. Επειδή για την άσκηση της κρινόμενης αιτήσεως έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (1108787, 2822113/2011 γραμμάτια παράβολου).

2. Επειδή ζητείται η ακύρωση του π.δ. ΧΧΧ (Α’ ΧΧΧ/ΧΧΧ) «Οργανισμός της Περιφέρειας ΧΧΧ», κατά το μέρος που στις διατάξεις του που αφορούν στον ορισμό προϊσταμένων στις σχετικές οργανικές μονάδες ορίζεται ότι επιλέγονται διαζευκτικά υπάλληλοι διαφορετικής κατηγορίας (ΠΕ ή ΤΕ), χωρίς να ορίζεται ότι η κατηγορία ΠΕ έχει προβάδισμα έναντι της κατηγορίας ΤΕ (άρθρο 39 παράγραφοι 1 έως 5, 13 έως 17 και 21 και άρθρο 40 παράγραφοι 1 έως 8, 10, 12 έως 16, 42 έως 45, 49 έως 51, 55 έως 58, 67 και 70).

3. Επειδή η υπόθεση εισάγεται προς συζήτηση στην επταμελή σύνθεση του Τμήματος με πράξη του Προέδρου του λόγω της σπουδαιότητάς της.

4. Επειδή τα αιτούντα σωματεία ασκούν την κρινόμενη αίτηση με έννομο συμφέρον, έχοντας ως καταστατικό σκοπό την προάσπιση των επαγγελματικών και οικονομικών συμφερόντων των μελών τους που είναι για το μεν πρώτο όλες οι πρωτοβάθμιες ομοιοεπαγγελματικές συνδικαλιστικές οργανώσεις μηχανικών διπλωματούχων ανωτάτων σχολών, μελών του ΤΕΕ, που, μεταξύ άλλων, υπηρετούν ως μόνιμοι πολιτικοί υπάλληλοι ή ως πολιτικοί υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δημόσιο, τα ν.π.δ.δ. και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοικήσεως πρώτου και δεύτερου βαθμού, για το δε δεύτερο και το τρίτο οι υπάλληλοι οι οποίοι κατέχουν πτυχίο μηχανικού ανώτατων σχολών και είναι μέλη του Τ.Ε.Ε. και εργάζονται στις υπηρεσίες του Δημοσίου, των ν.π.δ.δ, και των ο.τ.α. ΧΧΧ και ΧΧΧ, αντιστοίχως και προβάλλοντας ότι με τις προσβαλλόμενες διατάξεις του μνησθέντος Οργανισμού θίγονται τα επαγγελματικά και οικονομικά συμφέροντα των μελών τους, δεδομένου ότι με τις επίδικες ρυθμίσεις του προσβαλλόμενου προεδρικού διατάγματος θίγεται η υπηρεσιακή κατάσταση των αναφερθέντων υπαλλήλων (ΣτΕ 2207/2002).

5. Επειδή με το άρθρο 3 παράγραφος 3 εδάφιο ιγ’ του ν. 3852/2010 (Α’ 87) συνεστήθη η Περιφέρεια ΧΧΧ ως αυτοδιοικούμενο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, η οποία περιλαμβάνει τους Νομούς ΧΧΧ, ΧΧΧ, ΧΧΧ και ΧΧΧ, ενώ στο άρθρο 241 του ιδίου νόμου, όπως ίσχυε κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα, μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 18 του ν. 3870/2010 (Α’ 138), ορίζονται τα εξής: «1. Τα οικεία περιφερειακά συμβούλια καταρτίζουν τον εσωτερικό οργανισμό οργάνωσης και λειτουργίας των περιφερειών. Στον Οργανισμό καθορίζονται:

α) οι υπηρεσιακές τους μονάδες,

β) η διάρθρωση των υπηρεσιακών μονάδων (Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, Αυτοτελείς Διευθύνσεις, αυτοτελή Τμήματα, Τμήματα, αυτοτελή Γραφεία και Γραφεία),

γ) ο τίτλος, οι αρμοδιότητες και η έδρα κάθε μονάδας,

δ) οι οργανικές θέσεις ανά Διεύθυνση, κατά κατηγορίες, κλάδους, ειδικότητες και βαθμούς, του μόνιμου προσωπικού,

ε) οι θέσεις του ειδικού επιστημονικού και του τεχνικού ή βοηθητικού προσωπικού, που μπορεί να προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου,

στ) οι κατηγορίες και οι κλάδοι του προσωπικού, των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων, ανάλογα με την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων και

ζ) η λειτουργία τους. 2. Οι διατάξεις του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις των δημοσίων υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου» (ΦΕΚ 39 Α’), όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, εφαρμόζονται και στο προσωπικό των περιφερειών. 3. α. Οι θέσεις προσωπικού των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) κατατάσσονται σε πέντε συνολικά βαθμούς ως εξής: Βαθμός Α’, Βαθμός Β’, Βαθμός Γ’, Βαθμός Δ- και Βαθμός Ε’. Οι θέσεις των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατατάσσονται στους βαθμούς Δ’, Γ’, Β’ και Α’, από τους οποίους κατώτερος είναι ο Δ’ και ανώτερος ο Α”. Οι θέσεις της κατηγορίας ΥΕ … Εισαγωγικός βαθμός των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ είναι ο βαθμός Δ’ και της κατηγορίας ΥΕ ο βαθμός Ε’. Για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος … β) Για τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.), της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Τ.Α.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) … Οι θέσεις όλων των βαθμών των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ είναι σε κάθε κατηγορία, οργανικά, ενιαίες, γ) Θέσεις κλάδων ή ειδικοτήτων ΠΕ ή ΤΕ καλύπτονται, επίσης και από κατόχους πτυχίων ή τίτλων τριτοβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ε.Ε. … 4. Ο Οργανισμός ψηφίζεται από το περιφερειακό συμβούλιο … 5. … 7. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου με προεδρικό διάταγμα το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών καταρτίζεται πρότυπος εσωτερικός οργανισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας των περιφερειών. Ο ανωτέρω οργανισμός δεν επιτρέπεται να τροττοττοιηθεί πριν παρέλθει έτος από την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων των περιφερειών. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται τροποποίησή του, εντός του ανωτέρω έτους, εφόσον τούτο κριθεί αναγκαίο από το περιφερειακό συμβούλιο, με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του». Περαιτέρω, ο ίδιος νόμος ορίζει στο άρθρο 245 ότι: «1.α. Ως προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Α’, εφόσον … β. Ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διευθύνσεως και Τμήματος) επιπέδου οργανικών μονάδων επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με βαθμό Α’, οι οποίοι έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης ή Προϊσταμένου Τμήματος. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τις προϋποθέσεις αυτές, επιλέγονται υπάλληλοι με βαθμό Α’. γ. Ως προϊστάμενοι Τμήματος και αυτοτελούς γραφείου ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας επιλέγονται υπάλληλοι με βαθμό Α’ που έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου τμήματος ή υπάλληλοι με βαθμό Α’. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι με βαθμό Β’, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει ελάχιστο χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό Β’ τέσσερα (4) έτη. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τις ως άνω προϋποθέσεις για την κάλυψη των θέσεων, επιλέγονται υπάλληλοι με λιγότερο χρόνο στο βαθμό Β’. δ. Τον προϊστάμενο μη αυτοτελούς γραφείου ή αντίστοιχου επιπέδου μη αυτοτελούς οργανικής μονάδας ορίζει, με αιτιολογία, ο προϊστάμενος της αμέσως υπερκείμενης οργανικής μονάδας από τους υπαλλήλους που υπάγονται σε αυτόν και έχουν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο εδάφιο γ’ της παραγράφου αυτής, χωρίς επιλογή από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, ε. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή προϊσταμένου οποιουδήποτε επιπέδου οργανικής μονάδας υπάλληλος στον οποίο έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή για παράπτωμα από αυτά που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 109 του ν. 3528/2007» και στο άρθρο 253 παράγραφος 1 ότι: «Για όσα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των υτταλλήλων των περιφερειών δεν υφίσταται ειδική ρύθμιση στις διατάξεις του παρόντος και μέχρι την κατάρτιση Ενιαίου Κώδικα Υπηρεσιακής Κατάστασης Υπαλλήλων της Αυτοδιοίκησης, εφαρμόζονται, αναλόγως, οι οικείες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύουν, καθώς και οι διατάξεις των ν. 3839/2010, 3801/2009 (ΦΕΚ 163 Α’) και του π.δ. 410/1988 (ΦΕΚ 191 Α’), όπως ισχύουν». Περαιτέρω, ο κώδικας κατάστασης δημόσιων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων ν.π.δ.δ. που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (Α’ 26), στα άρθρα 84 έως 87, όπως ισχύουν μετά το άρθρο πρώτο του ν. 3839/2010 (Α’ 51) και το άρθρο 284 παράγραφος 11 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), καθορίζει την διαδικασία επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων. Ειδικότερα στο άρθρο 84 προβλέπονται οι προϋποθέσεις επιλογής προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων ή αυτοτελών γραφείων ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων. Περαιτέρω, με το άρθρο 85 καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων όλων των επιπέδων. Η επιλογή προϊσταμένων Διεύθυνσης οργανικής μονάδας γίνεται από το Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού βάσει κριτηρίων που παρατίθενται αναλυτικώς και αξιολογούνται με τον τρόπο που ορίζουν οι διατάξεις του εν λόγω άρθρου (επαγγελματικά – τεχνικά προσόντα όπως βαθμός πτυχίου, δεύτερου τίτλου σπουδών, διδακτορικό δίπλωμα, ξένες γλώσσες κ.λπ., εργασιακή – διοικητική εμπειρία, ικανότητες – δεξιότητες: 1) υπηρεσιακή αξιολόγηση, 2) ειδικές δραστηριότητες όπως συγγραφικό έργο, εισηγήσεις σε συνέδρια, διενέργεια ΕΔΕ, εκπροσώπηση σε συμβούλια, όργανα διοίκησης ν.π.δ.δ., 3) ηθική αμοιβή επαίνου, μετάλλιο διακεκριμένων πράξεων, 4) συνέντευξη με ερωτήσεις μέσα από τράπεζα ερωτήσεων, 5) γραπτή εξέταση με μορφή ερωτηματολογίου πολλαπλών επιλογών για τη διακρίβωση των γνώσεων του υποψηφίου σε θέματα αρμοδιότητος του φορέως στον οποίο υπηρετεί, η οποία διενεργείται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού). Ανάλογα κριτήρια ισχύουν και για την επιλογή προϊσταμένων Τμήματος (πλην της συνεντεύξεως) από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του άρθρου 159, ενώ οι συστηματικά επαναλαμβανόμενες αναρρωτικές άδειες και οι πειθαρχικές ποινές λαμβάνονται υποχρεωτικώς υπ’ όψιν και μειώνεται κατά την κρίση των μελών του Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού ή του Υπηρεσιακού Συμβουλίου αναλόγως η βαθμολογία του υποψηφίου. Εξ άλλου, στο άρθρο 86 προβλέπεται η σύσταση Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.), η έκδοση προκηρύξεως για την πλήρωση των εκάστοτε θέσεων προϊσταμένων, η υποβολή αιτήσεως εκ μέρους των ενδιαφερομένων υπαλλήλων, η κατάρτιση ενιαίου πίνακα κατατάξεως για όλες τις θέσεις ανά Γενική Διεύθυνση ή συνολικά για όλο τον φορέα, ανάλογα με την προκήρυξη, κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας και η τοποθέτηση των επιτυχόντων, ενώ ορίζεται ότι αν κατά την διάρκεια της συνεντεύξεως τα μέλη των Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού διαπιστώσουν ότι ο υποψήφιος είναι ακατάλληλος για την άσκηση των καθηκόντων προϊσταμένου οργανικής μονάδας, μπορούν με πλήρως αιτιολογημένη ομόφωνη απόφασή τους να τον αποκλείσουν από την επιλογή, ανεξαρτήτως σειράς κατατάξεώς του βάσει της βαθμολογίας που συγκέντρωσε. Όμοια απόφαση αποκλεισμού από την επιλογή μπορεί να εκδώσουν και τα υπηρεσιακά συμβούλια, αν από προσωπική γνώση και αντίληψη των μελών τους κρίνουν ότι ο υποψήφιος είναι ακατάλληλος για την άσκηση των καθηκόντων προϊσταμένου οργανικής μονάδας. Σύμφωνα, δε, με την οικεία αιτιολογική έκθεση, οι εν λόγω ρυθμίσεις αποσκοπούν στην επιλογή των καλύτερων μεταξύ έμπειρων στελεχών που έχουν ικανό χρόνο ασκήσεως καθηκόντων σε θέση ευθύνης και διαθέτουν άρτια επαγγελματική κατάρτιση, ενώ η πρόβλεψη γραπτής εξέτασης εισάγει αξιοκρατικό σύστημα διακριβώσεως των γνώσεων του υποψηφίου, της ικανότητος διοικήσεως αλλά και της συνθετικής και αναλυτικής του σκέψεως, προσόντων απαραιτήτων για την στελέχωση της Δημόσιας Διοικήσεως. Τέλος, στο άρθρο 97 του ίδιου κώδικα ορίζεται ότι:

«Το Προβάδισμα μεταξύ των υπαλλήλων καθορίζεται ως εξής: α) Μεταξύ υπαλλήλων που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες προηγούνται οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΕΟ και ακολουθούν κατά σειρά οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ, της κατηγορίας ΤΕ, της κατηγορίας ΔΕ και τέλος οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΥΕ. β) Μεταξύ υπαλλήλων που ανήκουν στην ίδια κατηγορία προηγούνται οι υπάλληλοι ανώτερου βαθμού με βάση την ιεραρχική κλίμακα των βαθμών του άρθρου 80.

γ) Μεταξύ υπαλλήλων του ίδιου κλάδου και βαθμού δεν υπάρχει Προβάδισμα,

δ) Όπου από τις οικείες οργανικές διατάξεις επιτρέπεται η τοποθέτηση προϊσταμένου κατηγορίας που έπεται κατά το Προβάδισμα δεν ισχύει το Προβάδισμα των κατηγοριών».

6. Επειδή με την παράγραφο 7 του άρθρου 241 του ν. 3852/2010, η οποία πρέπει να ερμηνευθεί σύμφωνα με τον σκοπό του νόμου και τις πάγιες ρυθμίσεις των παραγράφων 1 έως 6 του ίδιου άρθρου, παρέχεται εξουσιοδότηση για την θέσπιση του αρχικού οργανισμού των περιφερειών, ο οποίος, αν και η εξουσιοδοτική διάταξη αναφέρεται σε «πρότυπο εσωτερικό οργανισμό», μπορεί, κατά την αληθή της έννοια, να θεσπισθεί είτε ως «πρότυπος», δηλαδή κοινός για το σύνολο των περιφερειών είτε αυτοτελώς για κάθε περιφέρεια με την αυτή, κατά βάση, για όλες τις περιφέρειες δομή και διάρθρωση (ΠΕ 265, 264, 261/2010).

Εξ άλλου κατά την έννοια της εξουσιοδοτικής διατάξεως του άρθρου 241 παράγραφοι 1 και 7 του ν. 3852/2010, στον οργανισμό οργάνωσης και λειτουργίας των περιφερειών προσδιορίζεται ανάλογα με το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων και την ειδικότητα του κλάδου από ποιές κατηγορίες και από ποιούς κλάδους κάθε κατηγορίας προέρχονται οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων κάθε υπηρεσίας, χωρίς να είναι υποχρεωτικό να προβλεφθεί ότι οι προϊστάμενοι προέρχονται από όλες τις κατηγορίες ή από όλους τους κλάδους κάθε κατηγορίας (πρβλ. ΣτΕ 2459/2012 6η σκέψη, 102/2010, 2207/2002 5η σκέψη, ΠΕ 265, 264, 261/2010). Περαιτέρω κατά την έννοια των συνταγματικών αρχών της ισότητας, της αξιοκρατίας και της κατοχυρούμενης στο άρθρο 103 του Συντάγματος αρχής της ορθολογικής οργανώσεως της Δημόσιας Διοικήσεως (ΣτΕ 16, 15/2015 Ολομέλεια) καθώς και των προαναφερθεισών διατάξεων και ιδίως του άρθρου 97 του κώδικα κατάστασης δημόσιων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων ν.π.δ.δ. και της προμνησθείσας νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως του ν. 3852/2010, το καθοριζόμενο προβάδισμα των κατηγοριών των υπαλλήλων παύει να ισχύει μόνον στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι οργανικές διατάξεις βάσει του αντικειμένου των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων και την ειδικότητα του κλάδου των υπαλλήλων προβλέπουν την τοποθέτηση ως προϊσταμένου οργανικής μονάδας υπαλλήλου που έπεται κατά το προβάδισμα και όχι αδιακρίτως για όλες τις σχετικές οργανικές μονάδες.

7. Επειδή το προσβαλλόμενο προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε κατ’ επίκληση του άρθρου 241 παράγραφοι 1 και 7 του ν. 3852/2010, ορίζει στο άρθρο 34 ότι: «Οι θέσεις των μονίμων υπαλλήλων της Περιφέρειας ΧΧΧ διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: α) Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) β) Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) γ) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) δ) Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)», στο άρθρο 35 ότι: «Οι θέσεις των μονίμων υπαλλήλων της Περιφέρειας ΧΧΧ διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: α) Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) β) Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) γ) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) δ) Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)», στο άρθρο 36 ότι: «Τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού καθορίζονται κάθε φορά από τις ισχύουσες διατάξεις για τον καθορισμό προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα.», ενώ στο άρθρο 37 διακρίνονται οι θέσεις του προσωπικού της Περιφέρειας ΧΧΧ σε κατηγορίες, κλάδους ή ειδικότητες ως εξής: «Α. Μόνιμο προσωπικό (οργανικές θέσεις) … κλάδος ΠΕ μηχανικών περιλαμβάνει 131 θέσεις … κλάδος ΤΕ μηχανικών περιλαμβάνει 76 θέσεις … Β. Μόνιμο προσωπικό (προσωποπαγείς θέσεις) ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 6 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 1 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 1 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 6 ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ … Γ. Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (οργανικές θέσεις) Κλάδος ΠΕ Μηχανικών περιλαμβάνει 2 θέσεις … Δ. Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (προσωποπαγείς θέσεις) ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 … ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 … ». Εξ άλλου, το ίδιο προεδρικό διάταγμα ορίζει στο άρθρο 39 ότι: «1) Στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (έδρα) προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών όλων των κλάδων, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Περιφερειολόγων, ΠΕ Οικονομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΠΕ Γεωπόνων, ΠΕ Δασολόγων ή ΤΕ Μηχανικών όλων των κλάδων, ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΤΕ Διοικητικού, ΤΕ Λογιστικού. 2) Στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (έδρα) προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Βιολόγων, ΠΕ Μηχανικών όλων των κλάδων, ΠΕ Περιβάλλοντος, ΠΕ Χωροταξίας και Ανάπτυξης, ΠΕ Χωροταξίας – Πολεοδομίας και Περιφερειολόγων, ΠΕ Γεωλόγων, ΠΕ Γεωπόνων, ΠΕ Δασολόγων, ΠΕ Χημικών ή ΤΕ Μηχανικών όλων των κλάδων, ΤΕ Περιβάλλοντος, ΤΕ Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. 3) Στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (έδρα) προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών όλων των κλάδων, ΠΕ Γεωλόγων ή ΤΕ Μηχανικών όλων των κλάδων. 4) Στις Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών όλων των κλάδων, ΠΕ Γεωλόγων ή ΤΕ Μηχανικών όλων των κλάδων. Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας 5) Στη Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (έδρα) προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Μηχανικών Η/Υ, ΠΕ Μηχανικών Πληροφορικής, ΠΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών, ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού ή ΤΕ Πληροφορικής, ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού. … Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης 13) Στη Διεύθυνση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων (έδρα) πρόίσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών όλων των κλάδων, ΠΕ Γεωλόγων, ΠΕ Δασολόγων, ΠΕ Περιβάλλοντος, ΠΕ Χημικών, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Οικονομικού ή ΤΕ Μηχανικών όλων των κλάδων, ΤΕ Περιβάλλοντος. 14) Στη Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Εμπορίου (έδρα) πρόίσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Οικονομικού, ΠΕ Καθηγητών, ΠΕ Κοινωνικής Διοίκησης, ΠΕ Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΤΕ Διοικητικού, ΤΕ Λογιστικού,ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας. 15) Στη Διεύθυνση Τουρισμού (έδρα) πρόίσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Οικονομικού, ΠΕ Μηχανικών Οικο-νομίας και Διοίκησης ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΤΕ Διοικητικού, ΤΕ Λογιστικού, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 16) Στις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων πρόίσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών όλων των κλάδων, ΠΕ Περιβάλλοντος, ΠΕ Γεωλόγων, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Οικονομικού, ΠΕ Γεωπόνων, ΠΕ Δασολόγων ή ΤΕ Μηχανικών όλων των κλάδων, ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΤΕ Διοικητικού, ΤΕ Λογιστικού, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών 17) Στις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων πρόίσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών όλων των κλάδων, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Οικονομικού, ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Μηχανικών όλων των κλάδων, ΤΕ Πληροφορικής, ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΤΕ Διοικητικού, ΤΕ Λογιστικού. … Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας 21) Στην Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας πρόίσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Γεωλόγων, ΠΕ Δασολόγων, ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος, ΠΕ Περιβάλλοντος, ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών, ΠΕ Χημικών Μηχανικών, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΤΕ Διοικητικού, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΤΕ Περιβάλλοντος». Τέλος, το άρθρο 40 του προσβαλλομένου Οργανισμού ορίζει ότι: «1) Στο Τμήμα Περιφερειακής Πολιτικής προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών όλων των κλάδων, ΠΕ Περιφερειολόγων … ή ΤΕ Μηχανικών όλων των κλάδων, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης … ΤΕ Λογιστικού 2) Στο Τμήμα Εφαρμογής Προ-γραμμάτων και Έργων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ Οικονομικού, ΠΕ Μηχανικών όλων των κλάδων, ΠΕ Γεωπόνων, ΠΕ Δασολόγων ή ΤΕ Μηχανικών όλων των κλάδων, ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΤΕ Λογιστικού, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 3) Στο Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ Οικονομικού, ΠΕ Μηχανικών όλων των κλάδων, ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΤΕ Λογιστικού, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΤΕ Μηχανικών όλων των κλάδων, ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας. 4) Στο Τμήμα Τεκμηρίωσης προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΠΕ Περιφερειολόγων, ΠΕ Μηχανικών όλων των κλάδων, ΠΕ Γεωπόνων, ΠΕ Κοινωνικής Διοίκησης ή ΤΕ Μηχανικών όλων των κλάδων, ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΤΕ Διοικητικού, ΤΕ Λογιστικού, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (έδρα) 5) Στο Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Χωροταξίας και Ανάπτυξης, ΠΕ Χωροταξίας – Πολεοδομίας και Περιφερειολόγων, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕ Γεωλόγων ή ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών. 6) Στο Τμήμα Περιβάλλοντος προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Περιβάλλοντος, ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος, ΠΕ Χημικών Μηχανικών, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕ Δασολόγων ή ΤΕ Περιβάλλοντος. 7) Στο Τμήμα Υδροοικονομίας προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος, ΠΕ Βιολόγων, ΠΕ Περιβάλλοντος, ΠΕ Χημικών Μηχανικών, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, ΠΕ Γεωλόγων, ΠΕ Χημικών ή ΤΕ Περιβάλλοντος, ΤΕ Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. 8) Στα Τμήματα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος, ΠΕ Χωροταξίας και Ανάπτυξης, ΠΕ Χωροταξίας – Πολεοδομίας και Περιφερειολόγων, ΠΕ Περιβάλλοντος, ΠΕ Δασολόγων, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών ή ΤΕ Περιβάλλοντος. Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων … 10) Στο Τμήμα Εργαστηρίων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Χημικών Μηχανικών, ΠΕ Χημικών, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕ Περιβάλλοντος, ΠΕ Γεωλόγων, ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος, ή ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, ΤΕ Πολιτικών Έργων Υποδομής, ΤΕ Δομικών Έργων, ΤΕ Περιβάλλοντος. … Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (έδρα) 12) Στο Τμήμα Διαφάνειας προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Μηχανικών Η/Υ, ΠΕ Μηχανικών Πληροφορικής, ΠΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού ή ΤΕ Πληροφορικής, ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού και εν ελλείψει ΔΕ Προσωπικού Η/Υ. 13) Στο Τμήμα Σχεδιασμού και Υποστήριξης Συστημάτων Φορέα προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, ΠΕ Μηχανικών Πληροφορικής, ΠΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού ή ΤΕ Πληροφορικής, ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού και εν ελλείψει ΔΕ Προσωπικού Η/Υ. 14) Στο Τμήμα Υποστήριξης Περιφερειακών Συστημάτων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, ΠΕ Μηχανικών Πληροφορικής, ΠΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού ή ΤΕ Πληροφορικής, ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού και εν ελλείψει ΔΕ Προσωπικού Η/Υ. 15) Στο Τμήμα Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για τον Πολίτη πρόίσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, ΠΕ Μηχανικών Πληροφορικής, ΠΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών ή ΤΕ Πληροφορικής και εν ελλείψει ΔΕ Προσωπικού Η/Υ. 16) Στα Τμήματα Πληροφορικής Περιφερειακών Ενοτήτων πρόίσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, ΠΕ Μηχανικών Πληροφορικής, ΠΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών ή ΤΕ Πληροφορικής και εν ελλείψει ΔΕ Προσωπικού Η/Υ. … Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων … 42) Στο Τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού πρόίσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Οικονομικού, ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΤΕ Διοικητικού, ΤΕ Λογιστικού, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών. Διεύθυνση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων (έδρα) 43) Στο Τμήμα Τεχνικών Εφαρμογών πρόίσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών όλων των κλάδων, ΠΕ Περιβάλλοντος, ΠΕ Γεωλόγων, ΠΕ Δασολόγων, ΠΕ Χημικών, ή ΤΕ Μηχανικών όλων των κλάδο,ιν. … Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Εμπορίου (έδρα) 44) Στο Τμήμα Διοικητικών Διαδικασιών πρόίσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού … ΠΕ Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης ή ΤΕ Διοικητικού … ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 45) Στο Τμήμα Υποστήριξης της Εκπαίδευσης πρόίσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Καθηγητών, ΠΕ Μηχανικών όλων των κλάδων ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΤΕ Διοικητικού, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΤΕ Μηχανικών όλων των κλάδων. … Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων 49) Στα Τμήματα Τουρισμού των Περιφερειακών Ενοτήτων προϊσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού … ΠΕ Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης ή ΤΕ … ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης 50) Στο Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων προϊσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών όλων των κλάδων, ΠΕ Περιβάλλοντος, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Γεωλόγων ή ΤΕ Μηχανικών όλων των κλάδων. 51) Στο Τμήμα Επαγγέλματος προϊσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών όλων των κλάδων, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Οικονομικού ή ΤΕ Μηχανικών όλων των κλάδων. … Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων 55) Στο Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας προϊσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΤΕ Μηχανικών Μηχανολογίας, ΤΕ Μηχανικών Οχημάτων, ΤΕ Ηλεκτρονικών. 56) Στο Τεχνικό Τμήμα προϊσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ή ΤΕ Μηχανικών Μηχανολογίας, ΤΕ Μηχανικών Ηλεκτρολογίας, ΤΕ Μηχανικών Οχημάτων και εν ελλείψει ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων. 57) Στο Τμήμα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης προϊσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Οικονομικού, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΤΕ Μηχανικών Μηχανολογίας, ΤΕ Μηχανικών Οχημάτων, ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΤΕ Διοικητικού. 58) Στο Τμήμα ΚΤΕΟ προϊσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΤΕ Μηχανικών Μηχανολογίας, ΤΕ Μηχανικών Ηλεκτρολογίας, ΤΕ Μηχανικών Οχημάτων. … Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων 67) Στο Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ, ΠΕ Ιατροτν, ΠΕ Χημικών Περιβάλλοντος, ΠΕ Χημικών Μηχανικών, ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος, ΠΕ Βιολόγων ή ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας. Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας 70) Στα Τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Γεωλόγων, ΠΕ Δασολόγων, ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος, ΠΕ Περιβάλλοντος, ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών, ΠΕ Χημικών Μηχανικών, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΤΕ Διοικητικού, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΤΕ Περιβάλλοντος. … ».

8. Επειδή σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, ο προσβαλλόμενος οργανισμός παρανόμως προβλέπει την επιλογή διαζευκτικώς υπαλλήλων διαφορετικής κατηγορίας (ΠΕ ή ΤΕ) ως προϊσταμένων σε όλες τις αναφερθείσες οργανικές μονάδες (Διευθύνσεις και Τμήματα), καταργώντας αδιακρίτως το θεσπιζόμενο προβάδισμα με το άρθρο 97 του κώδικα κατάστασης δημόσιων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων ν.π.δ.δ.

9. Επειδή κατόπιν των προαναφερθέντων, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή και να ακυρωθεί το π.δ. 149/2010 ως προς τις προσβαλλόμενες διατάξεις του (άρθρο 39 παράγραφοι 1 έως 5, 13 έως 17 και 21 και άρθρο 40 παράγραφοι 1 έως 8, 10, 12 έως 16, 42 έως 45, 49 έως 51, 55 έως 58, 67 και 70).

Διά ταύτα

Δέχεται την κρινόμενη αίτηση και ακυρώνει το π.δ. 149/2010 (Α’ 242/27.12.2010) ως προς τις προσβαλλόμενες διατάξεις του (άρθρο 39 παράγραφοι 1 έως 5, 13 έως 17 και 21 και άρθρο 40 παράγραφοι 1 έως 8, 10, 12 έως 16, 42 έως 45, 49 έως 51, 55 έως 58, 67 και 70), σύμφωνα με το σκεπτικό.

Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου.

Επιβάλλει στο Δημόσιο την δικαστική δαπάνη των αιτούντων που ανέρχεται σε εννιακόσια είκοσι (920) ευρώ.

Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα την 14η Δεκεμβρίου 2016 και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 2ας Νοεμβρίου 2017.