19 C
Athens
Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου, 2024

Ανακοίνωση και έγγραφα της ΠΟΕ-ΟΤΑ για την άμεση καταγραφή των εργατικών ατυχημάτων – δυστυχημάτων

2018: Έτος Υγιεινής & Ασφάλειας της εργασίας στους ΟΤΑ Α’ Βαθμού

Πρόσφατα

Συνάδελφοι… Από την μέχρι σήμερα εμπειρία μας έχει διαπιστωθεί η αδυναμία καταγραφής των Εργατικών Ατυχημάτων που συμβαίνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα σε όλες τις υπηρεσίες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α΄ Βαθμού.

Πολλές φορές μάλιστα υπάρχουν και προσπάθειες αποσιώπησης και συγκάλυψης των εργατικών αυτών ατυχημάτων τόσο από συναδέλφους αλλά κυρίως από τους αιρετούς. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι να μεγαλώνει καθημερινά η «μαύρη» λίστα των Εργατικών Ατυχημάτων και η Ομοσπονδία αρκετές φορές να ενημερώνεται από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.) και όχι από τους Συλλόγους-Μέλη της.

Επειδή εν έτη 2018 κανένας μας δεν μπορεί να επικαλείται άγνοια της σχετικής Νομοθεσίας, η Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας στο πλαίσιο και της ανακήρυξης του 2018 ως «ΕΤΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ και ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ της ΕΡΓΑΣΙΑΣ στους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού» σας καλεί όπως προβείτε στα πιο κάτω:

 1. Να προχωρήσει ΑΜΕΣΑ η εκλογή «ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ και ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» σε κάθε Ο.Τ.Α. όπως προβλέπεται από το άρθρα 4, 5, 6 και 7 του Ν.3850/2010 όπως ισχύει.

 2. Να υπάρξει καταγραφή για την υποχρεωτική παρουσία (άρθρο 8 του Ν.3850/2010) σε κάθε Ο.Τ.Α. της χώρας ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ι.Ε.) και ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Τ.Α.) όπως επίσης και για το αν η υπηρεσία τηρεί ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ όπως προβλέπεται από το άρθρο 43, παρ.2β του Ν.3850/2010. Σημειώνεται, ότι η ύπαρξη ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ι.Ε.) και ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Τ.Α.) είναι υποχρεωτική.

 3. Να τηρείται Ειδικό Βιβλίο υποδείξεων του Τεχνικού Ασφαλείας (Τ.Α.) και του Ιατρού Εργασίας (Ι.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.3850/2010.

 4. Να υπάρξει εκπόνηση γραπτής εκτίμησης των υφιστάμενων κατά την εργασία κινδύνων για την Ασφάλεια και την Υγεία, από τον Τεχνικό Ασφαλείας (Τ.Α.) και τον Ιατρό Εργασίας (Ι.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 43, παρ.1α του Ν.3850/2010.

 5. Να τηρείται κατάλογος με τους εργαζόμενους που εκτίθενται σε επικίνδυνους παράγοντες (φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς) σύμφωνα με το άρθρο 38, παρ.3ε του Ν.3850/2010.

 6. Να υπάρχει ενημέρωση, κατάλληλη και επαρκής εκπαίδευση των εργαζομένων για θέματα Ασφάλειας και Υγείας, σύμφωνα με τα άρθρα 47 και 48 του Ν.3850/2010.

 7. Να συντηρείται και να υπάρχει συνεχής παρακολούθηση της ασφαλούς λειτουργίας των Μέσων και των Εγκαταστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 42, παρ.6στ του Ν.3850/2010.

 8. Να τηρείται το Βιβλιάριο Προληπτικού Ελέγχου και Συντήρησης κάθε εξοπλισμού που διαθέτει τέτοιο βιβλιάριο (άρθρο 4α, παρ.Ι, παρ.2.20 του Π.Δ. 395/1994, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 89/1999 και το Π.Δ. 304/2000).

 9. Να ενημερωθούν όλοι οι συνάδελφοι, που κατέχουν θέσεις ευθύνης (Προϊστάμενοι Διεύθυνσης και Τμημάτων αλλά και οι Υπεύθυνοι Συνεργείων) να μην επιτρέπουν την απασχόληση εργαζομένων, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, σε εργασίες που είναι διαφορετικές για αυτές, που έχουν προσληφθεί.

 10. Να συμπληρώνουν ΑΜΕΣΑ και να αποστέλλουν στην Ομοσπονδία το Δελτίο Καταγραφής Εργατικού Ατυχήματος (που συνημμένα σας στέλνουμε) και να ενημερώνουν τον συνάδελφο για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του. Να μην επιτρέψουμε με την στάση και συμπεριφορά μας καμία προσπάθεια της Διοίκησης αποσιώπησης ή συγκάλυψης του ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ.

 11. Να ενημερωθούν οι αρμόδιοι υπάλληλοι για τις απαραίτητες ενέργειες που θα πρέπει να προβούν όπως ενδεικτικά σας αναφέρουμε: Καταγραφή στο Βιβλίο Εργατικών Ατυχημάτων του Δήμου, υποβολή στο Υποκατάστημα του Ε.Φ.Κ.Α. που ελέγχει τους Ο.Τ.Α. των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπως επίσης την αναγγελία του Εργατικού Ατυχήματος στην αρμόδια υπηρεσία του Κ.Ε.Π.Ε.Κ. και στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής της έδρας του Ο.Τ.Α.

 12. Να παρεμβαίνουν καθημερινά για την χορήγηση των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) σε όλους τους δικαιούχους εργαζόμενους και να διασφαλίζουν διαρκώς, ότι αυτά βρίσκονται σε καλή κατάσταση και την πραγματοποίηση υποχρεωτικά κατ΄ έτος όλων των Ιατρικών εξετάσεων για την Προληπτική Ιατρική των εργαζομένων.

Από την δική της μεριά η Ομοσπονδία δεσμεύεται για την ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών και αποφάσεων ώστε το 2018 να μην θρηνήσουμε και άλλα θύματα Εργατικών Ατυχημάτων. Μεταξύ των πρωτοβουλιών αυτών είναι:

Η ανακήρυξη του 2018 ως «ΕΤΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ και ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ της ΕΡΓΑΣΙΑΣ στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού» με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας στην συνεδρίασή του την Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2018.

Η έκδοση του αναγκαίου ενημερωτικού υλικού για την προβολή των διεκδικήσεων αλλά και η ενημέρωση των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού (Αφίσα και Οδηγός Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία).

Η αγωνιστική διεκδίκηση του αιτήματος μας προς τα αρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών και Εργασίας για την αναγνώριση, με νομοθετική ρύθμιση, του Εργατικού Ατυχήματος και της Επαγγελματικής Ασθένειας στους εργαζόμενους με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού.

Η ενεργοποίηση της ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ «ΥΓΙΕΙΝΗΣ και ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» της Ομοσπονδίας, προκειμένου με τις καθημερινές παρεμβάσεις της να ευαισθητοποιήσει το σύνολο των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στην εφαρμογή της σχετικής Νομοθεσίας.

Η αποδοχή της πρότασης της Ομοσπονδίας στο Υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. πρωτ.: 1057/20-11-2017 έγγραφό μας για την χορήγηση ΣΤΟΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο Εργατοτεχνικό Προσωπικό των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού.

Η εντατικοποίηση των παρεμβάσεων μας για μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού ώστε να μπει ένα οριστικό τέλος στην υποστελέχωση των υπηρεσιών αλλά και την εντατικοποίηση της εργασίας.

Συνάδελφοι… Πρέπει να γίνει ξεκάθαρο σε όλους ότι, η προστασία της ΥΓΕΙΑΣ και της ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι υπόθεση ΜΟΝΟ δική μας και εκμεταλλευόμενοι το πλούσιο νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο αλλά και την διεύρυνσή του να απαιτήσουμε αλλά και να βροντοφωνάξουμε:

ΟΧΙ ΑΛΛΟΙ ΝΕΚΡΟΙ  -ΘΥΜΑΤΑ
ΣΤΟ ΒΩΜΟ ΤΗΣ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΤΑ


ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Υποβάλλεται στο Υποκατάστημα του ΕΦΚΑ που ελέγχει τον εργοδότη (ΟΤΑ)

 1. Δήλωση ατυχήματος. Το έντυπο αυτό δίνεται από την υπηρεσία του Ε.Φ.Κ.Α. συμπληρώνεται από τον ασφαλισμένο και σφραγίζεται από τον εργοδότη και υπογράφεται από τους μάρτυρες. Μπορεί να αναζητηθεί από την ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Φ.Κ.Α.

 2. Έντυπο αναγγελίας ατυχήματος. Το έντυπο δίνεται από την υπηρεσία του Ε.Φ.Κ.Α. και συμπληρώνεται από τους Ιατρούς-Ελεγκτές του Νοσοκομείου, στο οποίο πήγε ο ασφαλισμένος ή από συμβεβλημένο Ιατρό του Ε.Ο.Π.Π.Υ.

 3. Φωτοτυπία του εγγράφου αναγγελίας της πρόσληψης για τους εργαζόμενους Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) και Σημείωμα Υπηρεσιακών Μεταβολών για τους εργαζόμενους Δημοσίου Δικαίου (Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.).

 4. Φωτοτυπία κατάστασης Επιθεώρησης Εργασίας και βάρδιες ή πρόγραμμα εργασίας.

 5. Βεβαίωση εργοδότη με υπογραφή-σφραγίδα του, που να αναφέρει: από πότε έγινε η πρόσληψη του ασφαλισμένου, το ωράριο εργασίας την ημέρα του ατυχήματος του ασφαλισμένου, την ακριβή ώρα του ατυχήματος, συνοπτική περιγραφή του ατυχήματος και που προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ότι την ημέρα του ατυχήματος ο ασφαλισμένος δεν είχε άδεια ασθενείας, κανονική άδεια ή ρεπό· σε περίπτωση που το ατύχημα συνέβη εκτός του χώρου απασχόλησης, να βεβαιώνεται και να αποδεικνύεται (Δελτίο Κίνησης ή Εντολή Εργασίας κ.λπ.) ότι βρισκόταν σε εντεταλμένη υπηρεσία.

 6. Φωτοτυπία παρουσιολογίου ή κάρτας εργασίας.

 7. Μαρτυρικές καταθέσεις σε δήλωση του Νόμου με γνήσιο υπογραφής από Κ.Ε.Π. ή Αστυνομία. Ο μάρτυρας περιγράφει τι είδε ή άκουσε για το ατύχημα, αναφέροντας την ημέρα και ώρα του ατυχήματος. Ο μάρτυρας, αν είναι συνάδελφος, πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην κατάσταση Επιθεώρησης Εργασίας και στο πρόγραμμα ή τις βάρδιες.

 8. Σε τροχαίο ατύχημα ζητείται φωτοτυπία δελτίου συμβάντων από ΤΟΤΑ (Τροχαία).

 9. Αν η μεταφορά του ασφαλισμένου στο Νοσοκομείο έγινε με ασθενοφόρο ζητείται η βεβαίωση του Ε.Κ.Α.Β.

 10. Σε περίπτωση νοσηλείας σε Νοσοκομείο ζητείται φωτοτυπία εξιτηρίου.

 11. Σε περίπτωση θανατηφόρου ατυχήματος ζητείται Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου και ιατροδικαστική έκθεση.

 12. Σε περίπτωση ατυχήματος υπαιτιότητας τρίτου ατόμου ζητούνται στοιχεία υπαιτίου και υπεύθυνη δήλωση ότι έχει ή δεν έχει ασκήσει αγωγή αποζημίωσης ή συμβιβασμού κατά του υπαιτίου. Αν ασκήσει αγωγή στην υπεύθυνη δήλωση αναγράφεται ότι υποχρεούται ο ασφαλισμένος να ενημερώσει τον ΕΦΚΑ καταθέτοντας αντίγραφο αγωγής.

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις