Ελεγκτικό: Περί προσωπικής διαφοράς και μετάταξης σε ανώτερη κατηγορία

Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 1 Πράξη 84/2017

elegktiko-sunedrio-ktirio

Οι υπάλληλοι δε δικαιούνται να λαμβάνουν με τις αποδοχές της νέας θέσης τους, κατόπιν μετάταξής τους από κατώτερη σε ανώτερη εκπαιδευτική κατηγορία, τη διαφορά μείωσης αποδοχών που ελάμβαναν στην παλαιά θέση τους. Και τούτο, διότι μετά την κατά τ’ ανωτέρω μετάταξή τους, η ως άνω διαφορά έπαψε να υπάρχει, καθόσον μεταβλήθηκαν τα στοιχεία που τη δημιούργησαν (και συγκεκριμένα η εκπαιδευτική κατηγορία) και, ως εκ τούτου, δεν τίθεται θέμα καταβολής της, ενώ, περαιτέρω, με τις προαναφερόμενες διατάξεις του ν.4024/2011 δεν ορίστηκε η διαφορά αυτή ως ένα είδος πρόσθετης παροχής, η οποία ακολουθεί τον υπάλληλο ανεξαρτήτως μεταγενέστερης αύξησης του μισθού του.

Αβασίμως ο φορέας επικαλείται την άποψη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (όπως αυτή διατυπώνεται στα 2/8711/ΔΕΠ/13.12.2016, 2/73081/ΔΕΠ/30.9.2016, 2/56522/ΔΕΠ/28.7.2016 και 2/2600/022/28.1.2013 έγγραφά του), σύμφωνα με την οποία η αύξηση που προκύπτει σε περίπτωση μετάταξης υπαλλήλου σε ανώτερη κατηγορία, μετά την 1.1.2011, καταβάλλεται χωρίς να προηγηθεί εκ νέου σύγκριση των αποδοχών του και, συνεπώς, δεν επηρεάζεται η προσωπική του διαφορά.

Και τούτο, διότι οι ως άνω διατάξεις του ν. 4024/2011 επιδιώκουν την ομαλή προσαρμογή των αποδοχών του υπαλλήλου στο νέο μισθολογικό καθεστώς αντισταθμίζοντας μεταβατικά και σε βάθος χρόνου το ποσοστό της υπερβάλλουσας μείωσης, που προκύπτει από την εφαρμογή του, στις περιπτώσεις κανονικής εξέλιξης του υπαλλήλου στην αυτή κατηγορία και κλάδο, που τον κατέλαβε κατά το χρόνο ισχύος του (την 1.1.2011) και όχι στις περιπτώσεις όπου, ως εν προκειμένω, η διαμόρφωση της υπηρεσιακής του κατάστασης και, συνακόλουθα, το ύψος των αποδοχών του, καθορίζεται από τη μεταγενέστερη απόκτηση ανώτερων τυπικών προσόντων, αποσυνδεόμενη από τις δυσμενείς ρυθμίσεις του νέου μισθολογίου.