ΦΕΚ 5Α/2018: Ο αντεργατικός, ανταπεργιακός, αντιλαϊκός νόμος 4512/2018

«Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις»

Αριθμό φύλλου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως πήρε ο Ν.4512/2018, με τα προαπαιτούμενα της γ’ αξιολόγησης, που ψηφίστηκε με 154 «ναι» από τη Βουλή.

Μεταξύ άλλων δεινών για εργαζομένους και λαό, το εμπόδιο μέχρι του σημείου καταργήσεως στην προκήρυξη απεργίας από τα Πρωτοβάθμια Σωματεία (άρθρο 211: Ποσοστό απαρτίας για συζήτηση και λήψη απόφασης κήρυξης απεργίας «Μετά το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 1264/1982 (Α’ 79) προστίθεται εδάφιο ως εξής: “Ειδικά για τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης κήρυξης απεργίας απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ενός δευτέρου (1/2) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών”» και η Επιτροπή – μελλοντικός κόφτης για το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας (άρθρο 396).

Επίσης, η ιδιωτικοποίηση της δικαιοσύνης, αλλά και ένταξη 14 ΔΕΚΟ με 40.000 εργαζομένους στο Υπερταμείο ξεπουλήματος, καθώς και η γενίκευση των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών (από 28-02-18) και η έναρξη της συγκεκριμένης διαδικασίας και από το Δημόσιο από την Πρωτομαγιά του 2018.

«Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις», αναφέρεται στο ΦΕΚ.


ΕΔΩ το ΦΕΚ 5Α/17-01-18.