22 C
Athens
Τρίτη, 6 Ιουνίου, 2023

Η ρύθμιση των 120 δόσεων και οι αυτοαπασχολούμενοι

ΦΕΚ 4640Β/29-12-17

Πρόσφατα

Έπειτα από μακρά αναμονή (η πρώτη αναφορά στα ΜΜΕ έγινε το Μάιο του 2017), δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄4640/29.12.2017 η Υπουργική Απόφαση με τίτλο: «Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης έως 50.000 ευρώ κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017, καθορισμός της μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό του ύψους και του αριθμού των δόσεων βάσει αυτών, εξαίρεση οφειλών από τις λύσεις ρύθμισης και ρύθμιση κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή αυτής».

Ήδη και μόνον από τον τίτλο ξεκινούν τα προβλήματα, αλλά δε θα σταθούμε σ’αυτόν.

Από την πρώτη ανάγνωση, διαπιστώνουμε πως το Υπουργείο χρησιμοποιεί διαφορετικούς όρους από αυτούς των προηγουμένων ρυθμίσεων. Ενδεικτικά η προηγούμενη ρύθμιση των 100 δόσεων (άρθρο 28 Ν.4321/2015) είχε τον απλό τίτλο «Ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών» ενώ η αναφορά στην διαδικασία είχε τις απλές διατυπώσεις «υπαγωγή σε ρύθμιση, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη». Αντίθετα η νέα ρύθμιση αναφέρει πως το ΚΕΑΟ προτείνει λύσεις ρύθμισης, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη.

Εν αναμονή των σχετικών εγκυκλίων και της έναρξης λειτουργίας της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, θα επιχειρήσουμε μια πρώτη αξιολόγηση της ρύθμισης.

Ι. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Υποβολή αίτησης στο ΚΕΑΟ (με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω ειδικής πλατφόρμας, την οποία δεν έχουμε δει ακόμη σε χρήση).

2. Προθεσμία υποβολής: έως 31.12.2018

3. Η ρύθμιση χορηγείται μόνο μια φορά ανά οφειλέτη

4. Οι συνολικές οφειλές δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ.

*** Σημείωση: Εκ της διατυπώσεως προκύπτει ότι στο συνολικό ποσόν συμπεριλαμβάνονται τα πρόσθετα τέλη και οι τόκοι.

5. Ο οφειλέτης θα πρέπει να έχει κάνει έναρξη εργασιών και να έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα.

*** Σημείωση: Από την αδικαιολόγητη αυτή ρύθμιση φαίνεται πως αποκλείονται χιλιάδες ασφαλισμένοι που αναγκάστηκαν να διακόψουν τη δραστηριότητά τους. Σ’αυτούς περιλαμβάνεται η μεγάλη μάζα των αποκαλούμενων εργαζομένων με μπλοκάκι (111.212 εξ αυτών έκλεισαν τα βιβλία τους-Καθημερινή 3.12.2017) καθώς και χιλιάδες κυρίως νέοι ασφαλισμένοι που έχουν αποχωρήσει από τη Χώρα και εργάζονται πια στο εξωτερικό (πάνω από μισό εκατομμύριο υπολογίζονται, οι περισσότεροι εκ των οποίων μάλλον έχουν οφειλές που θα μπορούσαν να ρυθμίσουν).

6. Ο οφειλέτης θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας του άρθρου 3 του Ν.4469/2017, δηλαδή θα πρέπει να έχει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης.

*** Σημείωση: Με την επίσης αδικαιολόγητη αυτή ρύθμιση αποκλείονται από τη ρύθμιση χιλιάδες ασφαλισμένοι που εμφανίζουν τρεις συνεχόμενες χρήσεις με ζημία, ενώ φαίνεται πως με «νύχια και με δόντια» προσπαθούν να διατηρήσουν τα γραφεία και την εργασία τους.

7. Δεν πρέπει να συντρέχουν οι εξαιρέσεις της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 και των περιπτώσεων γ και δ της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Ν.4469/2017 δηλαδή:

Α) Ο οφειλέτης δεν έχει διακόψει την επιχειρηματική του δραστηριότητα ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου, βρίσκεται σε διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης, εκτός εάν υποβληθεί δήλωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου ή αποφασισθεί από το αρμόδιο όργανο του νομικού προσώπου η αναβίωσή του, πριν από την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών ή

Β) έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση το ίδιο το φυσικό πρόσωπο ή στην περίπτωση των νομικών προσώπων οι πρόεδροι ή οι διευθύνοντες σύμβουλοι ή οι διαχειριστές ή οι εταίροι ή και κάθε πρόσωπο εντεταλμένο είτε από το νόμο, είτε από ιδιωτική βούληση, είτε με δικαστική απόφαση στη διαχείριση αυτών για ένα από τα ακόλουθα αδικήματα:

αα) φοροδιαφυγή, εκτός αν αφορά μη απόδοση φόρου προστιθέμενης αξίας, φόρου κύκλου εργασιών, φόρου ασφαλίστρων, παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων τελών ή εισφορών ή φόρου πλοίων,

ββ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, δωροληψία, λαθρεμπορία, καταδολίευση δανειστών, χρεοκοπία, ή απάτη, σε βαθμό κακουργήματος. Στην περίπτωση της απάτης, αν ο παθών είναι το Δημόσιο ή Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης, αρκεί η καταδίκη σε βαθμό πλημμελήματος.

Επί νομικών προσώπων, η κατά τα ανωτέρω ποινική καταδίκη των παραπάνω προσώπων πρέπει να αφορά αξιόποινη πράξη που σχετίζεται με την επιχειρηματική δραστηριότητα του νομικού προσώπου το οποίο ζητεί την ένταξή του στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών.

8. Οι οφειλές πρέπει να έχουν γεννηθεί μέχρι 31.12.2016 και να είναι βεβαιωμένες σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

*** Σημείωση: Εκ της διατυπώσεως αυτής προκύπτει ότι οι εισφορές προς το τ.ΤΑΝ-ΤΕΑΔ και λοιπούς Τομείς του ΕΤΑΑ για το 2016 υπάγονται στη ρύθμιση, παρότι η προθεσμία πληρωμής τους έχει παραταθεί μέχρι 31.1.2018. Προβληματική είναι η διατύπωση περί βεβαιωμένων οφειλών κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ. Τούτο δε καθόσον για την πλειονότητα των ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ που οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές δεν έχουν εκδοθεί Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλής (ΠΒΟ) κατά τις διατάξεις του άρθρου 101 του Ν.4172/2013 και τις σχετικές περί ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ αντίστοιχες, ούτε φυσικά αυτές έχουν διαβιβαστεί στο ΚΕΑΟ. Η ορθή διατύπωση που χρησιμοποιούσαν οι προηγούμενες ρυθμίσεις ήταν ληξιπρόθεσμες οφειλές.

ΙΙ. ΑΙΤΗΣΗ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά και πρέπει να περιέχει τα πλήρη στοιχεία του οφειλέτη και πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Πιστοποιητικό από το Ειρηνοδικείο Αθηνών (Γενικό Αρχείο Αιτήσεων άρθρου 13 του ν. 3869/2010) ότι δεν έχει εκδοθεί γι’ αυτόν οριστική δικαστική απόφαση ρύθμισης οφειλών ή επικύρωσης δικαστικού συμβιβασμού κατά τις διατάξεις του νόμου 3869/2010. Σε περίπτωση έκδοσης δικαστικής απόφασης του προηγούμενου εδαφίου, πρέπει να προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του οφειλέτη του ν. 1599/1986 ότι οι οφειλές που έχουν περιληφθεί σε αυτήν δεν εμπίπτουν στην εξαίρεση της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης, καθώς και επικυρωμένο αντίγραφο της αίτησης και της απόφασης.

2. Αντίγραφο της τελευταίας εκδοθείσας δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. πράξης προσδιορισμού φόρου του έτους υποβολής της αίτησης και των πέντε (5) προηγούμενων ετών, εφόσον έχουν εκδοθεί.

3. Εφόσον υπάρχουν εμπράγματα δικαιώματα επί γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης και οικισμού, συμπληρωμένο έντυπο υπολογισμού αξίας του γηπέδου.

4. Εφόσον οφειλέτης είναι νομικό πρόσωπο, πιστοποιητικό περί μη λύσης της εταιρείας από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

*** Σημείωση: Προφανώς για τις δικηγορικές εταιρείες θα απαιτείται αντίστοιχο πιστοποιητικό από τον οικείο Σύλλογο.

5. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του οφειλέτη

Στην περίπτωση που οι προς ρύθμιση οφειλές προς τους ΦΚΑ υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ, επιπροσθέτως, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

6. Πρόσφατα πιστοποιητικά βαρών όλων των ακινήτων και

7. Υπεύθυνη δήλωση ε αναλυτική παράθεση των ανεξόφλητων υποχρεώσεων για τις οποίες υπάρχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις επί αυτών.

Το Κ.Ε.Α.Ο. δύναται να ζητήσει την υποβολή επιπλέον δικαιολογητικών, τα οποία κρίνει απαραίτητα για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του οφειλέτη και για τη διαμόρφωση της πρότασης ρύθμισης από αυτό, σύμφωνα με τα επόμενα άρθρα.

Σε περίπτωση που το Κ.Ε.Α.Ο. διαπιστώσει ελλείψεις ή ανακρίβειες στην υποβληθείσα αίτηση, τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά, δύναται να τάξει εύλογη προθεσμία, η οποία δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, για τη συμπλήρωση ή διόρθωση αυτών και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης να απορρίψει την αίτηση.

ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Α) Για οφειλέτες με συνολικό ποσό βασικής οφειλής προς τους Φ.Κ.Α. έως 3.000 ευρώ:

(α) τμηματική καταβολή του συνολικώς οφειλόμενου ποσού χωρίς δυνατότητα διαγραφής κανενός ποσού

(β) καθορισμό του πλήθους και του ύψους των μηνιαίων δόσεων, βάσει των κάτωθι κανόνων:

(ι) ελάχιστο ποσό εκάστης δόσης 50 ευρώ

(ιι) μέγιστος αριθμός δόσεων 36

(ιιι) ανάλογη μείωση του αριθμού των δόσεων βάσει του υπολογισμού της παρ. 4 του άρθρου 4 της παρούσας.

Β) Για οφειλέτες με συνολικό ποσό βασικής οφειλής προς τους Φ.Κ.Α. από 3.000,01 έως 20.000 ευρώ:

(α) διαγραφή του 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής

(β) καθορισμό του πλήθους και του ύψους των μηνιαίων δόσεων, βάσει των κάτωθι κανόνων:

(ι) ελάχιστο ποσό εκάστης δόσης 50 ευρώ (ιι) μέγιστος αριθμός δόσεων 120.

Γ) Για οφειλέτες με συνολικό ποσό βασικής οφειλής προς τους ΦΚΑ από 20.000,01 έως 50.000 ευρώ:

α) Το Κ.Ε.Α.Ο. χορηγεί ρυθμίσεις μόνο εφόσον ο οφειλέτης πληροί το εξής κριτήριο:

Ο λόγος του χρέους, απομειούμενου κατά το ποσό του υπό διαγραφή μέρους του κατά τα κατωτέρω, προς το εισόδημα, όπως αυτό καθορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 4 της παρούσας, είναι μικρότερος ή ίσος του 8.

(β) Το Κ.Ε.Α.Ο. χορηγεί ρυθμίσεις με τα εξής χαρακτηριστικά:

(βα) διαγραφή του 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής

(ββ) καθορισμό του πλήθους και του ύψους των μηνιαίων δόσεων, βάσει των κάτωθι κανόνων:

(ι) ελάχιστο ποσό εκάστης δόσης 50 ευρώ (ιι) μέγιστος αριθμός δόσεων 120

(ιιι) ανάλογη μείωση του αριθμού των δόσεων βάσει του υπολογισμού της παρ. 4 του άρθρου 4 της παρούσας.

ΙV. EΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

1. Το Κ.Ε.Α.Ο. δεν προτείνει ρυθμίσεις σε περίπτωση που διαθέτει, σύμφωνα με τις εσωτερικές του διαδικασίες, δική του μελέτη βιωσιμότητας, βάσει της οποίας το χρέος του οφειλέτη χαρακτηρίζεται ως μη βιώσιμο.

*** Σημείωση: Θεωρούμε πως δεν υφίστανται τέτοιες μελέτες για ασφαλισμένους του τ. ΕΤΑΑ.

2. Το Κ.Ε.Α.Ο. δεν προτείνει ρυθμίσεις εφόσον η προς ρύθμιση συνολική οφειλή προς αυτό υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ και η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, υπερβαίνει το εικοσιπενταπλάσιο (25) αυτής.

*** Σημείωση: Θεωρούμε τη διάταξη αυτή αδικαιολόγητη καθόσον υπάρχει μεγάλη μερίδα ασφαλισμένων που διαθέτει ακίνητη περιουσία που όμως, λόγω της οικονομικής κρίσης, αδυνατεί να αξιοποιήσει ή ακόμη και να εκποιήσει.

3. Το Κ.Ε.Α.Ο. δύναται να προτείνει ρυθμίσεις ακόμα και χωρίς τη συνδρομή των κριτηρίων βιωσιμότητας των περιπτώσεων Β(α) των άρθρων 6 και 7 της παρούσας, όπου αυτά εφαρμόζονται, εφόσον διαθέτει, σύμφωνα με τις εσωτερικές του διαδικασίες, δική του μελέτη βιωσιμότητας, βάσει της οποίας το χρέος του οφειλέτη χαρακτηρίζεται ως βιώσιμο.

*** Σημείωση: Η διάταξη αυτή ευλόγως δημιουργεί ερωτηματικά και υπόνοιες εύνοιας ή διακριτικής μεταχείρισης ορισμένων ασφαλισμένων, αφού στην ουσία καταργεί αυτά τα ίδια τα κριτήρια της Υ.Α. κατά την απόλυτη εσωτερική κρίση του ΚΕΑΟ.

V. YΛΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

1. Η διαγραφή των οφειλών και η απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της ολοσχερούς αποπληρωμής των ρυθμιζόμενων οφειλών.

2. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την αποδοχή της πρότασης ρύθμισης από τον αιτούντα. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα αρχής γενομένης από την ημερομηνία αποδοχής της πρότασης ρύθμισης.

*** ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν υπάρχει πρόβλεψη για το πως υπολογίζεται το χρέος σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης και πως καταλογίζονται τα ποσά των δόσεων που έχουν καταβληθεί, ζήτημα που δημιουργεί τριβές και ενστάσεις μεταξύ ασφαλισμένων και ΦΚΑ.

VI. EΥΕΡΓΕΤΗΜΑΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΕΑΟ

1. Η υπαγωγή και συμμόρφωση στη ρύθμιση παρέχει στον οφειλέτη επί των ρυθμιζόμενων οφειλών τα ακόλουθα ευεργετήματα:

α. Δεν υπολογίζονται περαιτέρω τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

*** Σημείωση: Στο σημείο αυτό είναι ευνοϊκότερη η ρύθμιση έναντι της προηγούμενης που είχε επιτόκιο.

β. Χορηγείται στον οφειλέτη αποδεικτικό ενημερότητας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις των Φ.Κ.Α. Για την εξέταση της συνδρομής των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης του αποδεικτικού δεν λαμβάνονται υπόψη τυχόν προς διαγραφή/απαλλαγή βασικές οφειλές, τόκοι και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής όπως αυτές προσδιορίζονται στη ρύθμιση.

*** Σημείωση: Η διατύπωση είναι εσφαλμένη, αφού δεν προβλέπεται διαγραφή βασικής οφειλής.

γ. Αναστέλλεται η ποινική δίωξη για τα αδικήματα του α.ν. 89/1967 (Α’136) και αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε σύμφωνα με το νόμο αυτό ή, εφόσον άρχισε, η εκτέλεσή της διακόπτεται. Κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής της ποινικής δίωξης αναστέλλεται η παραγραφή του αδικήματος, χωρίς να ισχύει ο χρονικός περιορισμός της παραγράφου 3 του άρθρου 113 του Π.Κ.

*** Σημείωση: Η διάταξη αυτή δεν αφορά τους ασφαλισμένους του τ.ΕΤΑΑ και ΟΑΕΕ για τους οποίους ήδη έχει καταργηθεί το αξιόποινο.

δ. Αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών και ακινήτων του οφειλέτη. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για ληξιπρόθεσμες δόσεις της ρύθμισης καθώς και για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί έως την υπαγωγή της ρύθμισης στα χέρια τρίτων, τα αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης, εφόσον καταβάλλονται εντός της προθεσμίας αυτών και δεν πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις.

2. Το Κ.Ε.Α.Ο. διατηρεί το δικαίωμα και μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση:

α. να προβαίνει σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά των Φ.Κ.Α. και μέχρι του ύψους των οφειλών αυτού σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες περί συμψηφισμού διατάξεις.

β. να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη και συνοφειλετών, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη.

γ. να προβαίνει σε ελέγχους ακρίβειας των στοιχείων που δήλωσε ο οφειλέτης έως και ένα έτος μετά την αποπληρωμή και σε περίπτωση διαπίστωσης σημαντικών αποκλίσεων από τα πραγματικά, να προβαίνει μονομερώς σε έκπτωσή του από τη ρύθμιση και αναβίωση των οφειλών σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης μαζί με τους αναλογούντες τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Ποσά που καταβλήθηκαν σε συμμόρφωση προς τη ρύθμιση αφαιρούνται από τις απαιτήσεις που αναβίωσαν.

3. Με την υπαγωγή στη ρύθμιση αναστέλλεται η παραγραφή των ρυθμιζόμενων οφειλών καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος αυτής και δεν συμπληρώνεται πριν από την πάροδο έτους από τη λήξη της αναστολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 137 του ν. 3655/2008, όπως ισχύει.

*** ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δυστυχώς η διάταξη δεν περιέχει την προταθείσα από το ΔΣΑ και τον εκπρόσωπο των ασφαλισμένων επιστημόνων στο ΔΣ του ΕΦΚΑ και νυν Πρόεδρο της Ολομέλειας των Δ.Σ. Δημήτρη Βερβεσό ρύθμιση, που θα παρείχε τη δυνατότητα στους υπαχθέντες στη ρύθμιση να εισπράττουν παροχές και επιδόματα (μητρότητας, υγείας κλπ.) καθώς και αμοιβές από τον ΕΦΚΑ (εξωτερικοί συνεργάτες) το ΤΑΧΔΙΚ (νομική βοήθεια) και λοιπούς φορείς του Δημοσίου.

VII. AΠΩΛΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια να καθίσταται αμέσως ληξιπρόθεσμο και απαιτητό το σύνολο της οφειλής που παραμένει ανεξόφλητο σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης μαζί με τους αναλογούντες τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, στις εξής περιπτώσεις:

α. μη καταβολής δόσεων ή μερικής καταβολής δόσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται στην ρύθμιση, έως τη συμπλήρωση του ποσού που αντιστοιχεί σε τρεις (3) δόσεις,

*** Σημείωση: Ευνοϊκότερη της προηγούμενης ρύθμισης.

β. παράλειψης του οφειλέτη να υποβάλει την προβλεπόμενη Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.), εντός τριών (3) μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους,

γ. παράλειψης του οφειλέτη να εξοφλήσει ή να τακτοποιήσει με νόμιμο τρόπο, με αναστολή είσπραξης ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής τις οφειλές του προς το Κ.Ε.Α.Ο., οι οποίες βεβαιώθηκαν μετά την 31 Δεκεμβρίου 2016, εντός ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση ή, προκειμένου για οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση, εντός εξήντα (60) ημερών από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους.

*** Σημείωση: Πιο αναλυτικά διατυπωμένη η προηγούμενη προϋπόθεση της πληρωμής των τρεχουσών εισφορών.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Από την πρώτη μελέτη, η ρύθμιση κρίνεται το λιγότερο εσφαλμένη, καθόσον:

1. Εξαιρεί χιλιάδες ασφαλισμένους που έχουν κλείσει τα βιβλία τους.

2. Εξαιρεί χιλιάδες ασφαλισμένους που εργάζονται στο εξωτερικό και έχουν αφήσει εκκρεμότητες με ασφαλιστικές εισφορές στα Ταμεία τους.

3. Εξαιρεί τη συντριπτική πλειοψηφία ληξιπροθέσμων οφειλών ασφαλισμένων του τ. ΕΤΑΑ (νομικών, μηχανικών, υγειονομικών) για τις οποίες δεν υπάρχει βεβαιωμένη κατά ΚΕΔΕ οφειλή.

4. Εξαιρεί χιλιάδες ασφαλισμένους που εμφανίζουν ζημιογόνες τις τρεις τελευταίες χρήσεις και παρόλα αυτά αγωνίζονται να κρατήσουν τα γραφεία τους, καταβάλλοντας εισφορές στον ΕΦΚΑ και φόρους επί τεκμαρτού εισοδήματος.

5. Προσθέτει σωρεία δικαιολογητικών και προϋποθέσεων που ουσιαστικά ακυρώνουν τη δυνατότητα υπαγωγής, όπως πχ. στην περίπτωση ασφαλισμένου που διαθέτει ακίνητη περιουσία, την οποία αδυνατεί να αξιοποιήσει λόγω της κρίσης και αντίστοιχα έχει μειωμένη ρευστότητα.

6. Λειτουργεί αυστηρά έναντι των ασφαλισμένων και συνεργατών του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ αφού, παρά την υπαγωγή στη ρύθμιση, τους στερεί το δικαίωμα να απολαμβάνουν χρηματικές παροχές και επιδόματα, καθώς και αμοιβές εκ της συνεργασίας τους.

Αυτονόητο είναι πως η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων και οι λοιποί Επιστημονικοί Σύλλογοι, θα πρέπει, αφού εξετάσουν κάθε πτυχή της Υπουργικής Απόφασης, να ζητήσουν τη τροποποίηση αυτής ώστε να μπορούν να υπαχθούν σ’αυτήν όλοι οι ασφαλισμένοι, με ασφαλή, φιλικό και βιώσιμο τρόπο.


ΕΔΩ το ΦΕΚ 4640Β/29-12-17.

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις