Φορολογικές και εργατικές υποχρεώσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν έως το τέλος του 2017

Καθώς διανύουμε τον τελευταίο μήνα της χρονιάς, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε στους συναδέλφους τις φορολογικές και εργατικές υποχρεώσεις που πρέπει να ολοκληρωθούν έως το τέλος του έτους και που σε αντίθετη περίπτωση, είτε προβλέπονται κυρώσεις, ή δεν παράγουν κανένα αποτέλεσμα.

Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογουμένων που έχουν αποβιώσει

Οι δηλώσεις των αποβιωσάντων υποβάλλονται αποκλειστικά σε χειρόγραφη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εμπρόθεσμα έως 31.12.2017 (2.1.2018). Στην περίπτωση αυτή απαιτείται ενημέρωση του Τμήματος Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ του αποβιώσαντος πριν από την υποβολή της δήλωσης με την ημερομηνία θανάτου και τα στοιχεία των νόμιμων κληρονόμων/εγγυτέρων συγγενών, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά (παρ. 3 άρθ. 67 ν.4172/2013, ΠΟΛ.1034/2017)

Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογουμένων που έχουν μεταφέρει την κατοικία τους στο εξωτερικό το έτος 2016

Σε περίπτωση που φορολογικός κάτοικος Ελλάδας μετέφερε την κατοικία του στο εξωτερικό το έτος 2016, η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής του Taxisnet, εμπρόθεσμα καθ’ όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους και το αργότερο έως τις 31.12.2017 (2.1.2018) (παρ. 3 άρθ. 67 ν.4172/2013, ΠΟΛ.1058/18.3.2015, ΠΟΛ.1034/2017)

Υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τη δήλωση είσπραξης αναδρομικών προηγούμενων ετών μισθών ή συντάξεων

Για τις τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από μισθωτούς ή συνταξιούχους με αναδρομικά μισθών ή συντάξεων προηγουμένων ετών, αυτές θα παραλαμβάνονται χωρίς κυρώσεις μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους (2.1.2018) στο οποίο εκδόθηκαν κατά περίπτωση, οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων (ΠΟΛ.1255/11.12.2014, ΠΟΛ.1034/2017)

Για τις δηλώσεις με αναδρομικά φορολογικού έτους 2015, η υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής του Taxisnet, εφόσον υπάρχει η σχετική ηλεκτρονική πληροφόρηση. Σε διαφορετική περίπτωση οι δηλώσεις και γι’ αυτό το έτος υποβάλλονται στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

Υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τη δήλωση αγροτικών ενισχύσεων – επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Με την απόφαση ΔΕΑΦ Α 1122149 ΕΞ2016/11.8.2016 έγινε δεκτό ότι, λόγω της καθυστερημένης έκδοσης βεβαιώσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γεγονός ανυπαίτιο, έκτακτο και απρόβλεπτο για τον φορολογούμενο, οι τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για τα φορολογικά έτη 2014 και μετά, που υποβάλλονται ειδικά από όσους λαμβάνουν αγροτικές επιδοτήσεις / ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα υποβάλλονται χωρίς πρόστιμο στην περίπτωση που οι σχετικές βεβαιώσεις εκδόθηκαν καθυστερημένα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων με φορολογικό έτος από 1.7.2016 έως 30.6.2017

Βάσει της παρ. 2 του άρθ. 68 του ν.4172/2013, η δήλωση των νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων υποβάλλεται μέχρι και την τελευταία ημέρα του έκτου μήνα από το τέλος του φορολογικού έτους. Κατ’ επέκταση, η δήλωση των νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων που έχουν επιλέξει για φορολογικό έτος 1.7.2016 έως 30.6.2017, υποβάλλουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος έως το τέλος του 2017 (2.1.2018)

Υποβολή δηλώσεων για δωρεές χρημάτων (για κάλυψη αντικειμενικών δαπανών)

Στις περιπτώσεις που δίνονται χρηματικά ποσά από διάφορους συγγενείς ή τρίτους (εξωτικούς) σε κάποιο φορολογούμενο, τότε ο δωρεοδόχος, αυτός δηλαδή που λαμβάνει το χρηματικό ποσό, δύναται με το ποσό αυτό να καλύψει δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του άρθρου 32 του ν. 4172/2013. Όμως, σύμφωνα με ρητή διάταξη του άρθρου 34 (παρ. 2 περ. στ’), τα ποσά των δωρεών αυτών μπορούν να ληφθούν υπόψη για κάλυψη των δαπανών απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, μόνο όταν η οικεία φορολογική δήλωση έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη (ΠΟΛ.1076/26.3.2015)

Υποβολή δηλώσεων για γονικές παροχές χρημάτων (για κάλυψη αντικειμενικών δαπανών)

Στις περιπτώσεις που δίνονται χρηματικά ποσά από τους γονείς (ως γονική παροχή) προς τα τέκνα τους, τότε τα τέκνα δύνανται με τα ποσά αυτά να καλύψουν δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του άρθρου 32 του ν. 4172/2013.

Όμως, σύμφωνα με ρητή διάταξη του άρθρου 34 (παρ. 2 περ. στ’), τα ποσά των γονικών παροχών μπορούν να ληφθούν υπόψη για κάλυψη των δαπανών απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, μόνο όταν η οικεία φορολογική δήλωση έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη (ΠΟΛ.1076/26.3.2015).

Υποχρεωτική χορήγηση υπολοίπου κανονικής άδειας μισθωτών έως 31 Δεκεμβρίου 2017

Υποχρεωτική χορήγηση υπολοίπου κανονικής άδειας έως 31 Δεκεμβρίου 2017 στους μισθωτούς, ακόμα και αν αυτοί δεν την δέχονται.

Εάν παρέλθει η προθεσμία, η αξίωση μετατρέπεται σε χρηματική αφού δεν επιτρέπεται η μεταφορά σε επόμενο έτος (ΑΠ 1234/2003, ΑΠ 455/2010, ΑΠ 434/2011).