Περί κράτησης υπέρ ΕΜΠ (Ν.546/1943)

Σύμφωνα με το άρθρο μόνον του Ν.546/1943: «Οι πόροι της περιουσίας του Ε.Μ. Πολυτεχνείου ενισχύονται:

α) Δι’ επιπροσθέτων κρατήσεων και καταβολών ως αυταί καθορίζονται δια του άρθρου 7 παρ. 1 υπό στοιχεία β, γ, ε, στ, ζ, η, ια, ιβ, ιγ, ιε και ιστ του Αναγκ. Νόμου υπ’αριθμόν 2326/1940, οριζομένων όμως εις το ήμισυ των υπό των διατάξεων τούτων προβλεπομένων. Οι πρόσθετοι ούτοι πόροι συνεισπράττονται ομού μετά των αρχικών υπό του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών συνωδά ταις διατάξεσι του Α.Ν 2326/1940 και αποδίδονται εις του Ε.Μ.Π εις το τέλος εκάστης τριμηνίας εκάστου οικονομικού έτους μετά παρακράτησιν ενός επί τοις εκατόν δι’έξοδα βεβαιώσεως και εισπράξεως. Δια τους προσθέτους τούτους πόρους ισχύουσιν αι αυταί περί τρόπου καταβολής εισπράξεως και εξασφαλίσεως διατάξεις του Α.Ν 2326/1940 και των κατ’εκτέλεσιν τούτου εκδοθέντων Διαταγμάτων. Ομοίως ισχύουσιν άπασαι αι διατάξεις αι τροποποιήσασαι μεταγενεστέρως τας διατάξεις του άρθρου 7 παραγρ. 1 του Αναγκ. Νόμου 2326/1940 από της δημοσιεύσεως του και εφεξής. […]»

Οι περιπτώσεις της παρ.1 του άρθρου 7 του Ν.2326/1940, που αναφέρονται παραπάνω και αφορούν τα έργα και τις μελέτες των Δήμων είναι οι ακόλουθες:

«Οι πόροι του ταμείου αποτελούνται: […]

β) Εκ κρατήσεως 1% επί παντός ανεξαιρέτως λογαριασμού πληρωμής εργολάβου, φυσικού ή νομικού προσώπου, είτε ούτος κέκτηται πτυχίον εργολάβου δημοσίων έργων είτε μη, και επί των οπωσδήποτε εκτελουμένων έργων υπό του Δημοσίου, δήμων, κοινοτήτων και νομικών εν γένει προσώπων δημοσίου δικαίου, μη ισχυούσης ως πρός τάς κρατήσεις και τους πόρους εν γένει του ταμείου συντάξεως μηχανικών και εργοληπτών οιασδήποτε εναντίας διατάξεις γενικών ή ειδικών νόμων, καθιερούντων εξαιρέσεις ή απαλλαγάς. […]

ε) Εκ ποσοστού 2% επί της αμοιβής διά την εκπόνησιν οιασδήποτε μελέτης τεχνικής φύσεως, ως και την εκτέλεσιν ή επίβλεψιν του σχετικού έργου, του πληρωτέου ποσού των αμοιβών υπολογιζομένου πάντοτε βάσει των κειμένων εκάστοτε διατάξεων περί των αμοιβών των ιδιωτών μηχανικών κλπ. Επί τυχόν συμφωνηθείσης μείζονος αμοιβής το καταβλητέον υπέρ του ταμείου ποσοστόν υπολογίζεται βάσει του ποσού της συμφωνίας.»

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 4 του ΑΝ 440/1945: «Η υπέρ του Μετσοβίου Πολυτεχνείου βάσει του Ν. 546 του 1943 πρόσθετος κράτησις εξ ημίσεως επί των εν αυτών αναφερομένων πόρων του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων επιβάλλεται επί των πόρων τούτων ως καθορίζονται ούτοι εκάστοτε βάσει των κειμένων διατάξεων.»

Σύμφωνα με την περιπτ.Α6 της υποπαρ. Γ5 του Ν. 4254/2014: «Από 1.7.2014, καταργούνται: […] 6.Η απόδοση της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του άρθρου 4, του α.ν. 440/1945 κράτησης ποσοστού 1% υπέρ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στη Διεύθυνση Τοπογραφικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.»

Όπως προκύπτει από το κείμενο της διάταξης της παρ.1 του άρθρου 4 του ΑΝ 440/1945, σε αυτήν δεν αναφέρεται ποσοστό κράτησης, καθώς αυτή αναφέρεται γενικά στην κράτηση υπερ ΕΜΠ, ενώ η διάταξη του Ν.4254/2014 αναφέρεται συγκεκριμένα σε ποσοστό 1% υπερ ΕΜΠ, η οποία αντιστοιχούσε τότε στην κράτηση που διενεργούνταν στις μελέτες (μισό του 2% της περιπτ.ε της παρ.1 του άρθρου 7 του Ν.2326/1940)

Ακολούθησε το υπ’ αριθμ. 2/10035/ΔΠΓΚ/2015/06.02.2015 έγγραφο του Υπ. Οικονομικών, με το οποίο διευκρινίζεται ότι από τη γραμματική ερμηνεία των διατάξεων της περ. Α.6., υποπαράγραφος Γ.5., του ν. 4254/2014, προκύπτει ότι δεν έχει καταργηθεί η κράτηση καθεαυτή, ποσοστού 1% υπέρ ΕΜΠ, αλλά μόνον η απόδοση του ποσού της κράτησης προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Με την υποπερίπτ. ιθ’ της περίπτ. 2Α της υποπαρ. ΙΑ.3 του άρθρου πρώτου του ίδιου νόμου (Ν. 4254/14) καταργήθηκε από 01.01.2015 η ως άνω περίπτωση β’ της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν.2326/1940, δηλαδή η κράτηση 1% υπερ ΤΣΜΕΔΕ. Στη σχετική  Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. & Πρόνοιας Φ80020/οικ.8355/327/13.05.2014  που ακολούθησε, όπου γίνονταν καταγραφή των κρατήσεων που καταργούνται με το Ν.4254/2014 δεν γίνεται αναφορά σε κατάργηση της σχετιζόμενης κράτησης υπερ ΕΜΠ (0,5%), ενώ σε σχετική τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με το ΤΣΜΕΔΕ τότε μας απάντησαν ότι η κράτηση υπερ ΕΜΠ ισχύει κανονικά.

Ακολούθησε ο Ν.4393/2016, που με την παρ.6.α. του άρθρου δεύτερου κατήργησε ξανά την περίπτ. Β της παρ.1 του άρθρου 7 του Ν.2326/1940 (κράτηση 1% υπέρ ΤΣΜΕΔΕ στα έργα), αλλά και την περίπτ.ε της ίδια παραγράφου (κράτηση 2% υπέρ ΤΣΜΕΔΕ στις μελέτες).

Επανήλθε τότε το ερώτημα εάν οι κρατήσεις 1% υπερ ΕΜΠ (στις μελέτες) και 0,5% υπέρ ΕΜΠ (στα έργα) καταργούνται, λόγω παραπομπής του νόμου που τις ορίζει, στις διατάξεις που πλέον έχουν καταργηθεί. Μέχρι και λίγους μήνες πριν η Οικονομική Υπηρεσία του ΤΣΜΕΔΕ απαντούσε τηλεφωνικά ότι οι κρατήσεις υπέρ ΕΜΠ διενεργούνται κανονικά.

Ακολούθησαν τα εξής έγγραφα του Υπ. Υποδομών:

-Το Υπ. Υποδομών & Μεταφορών εγκ.9/ ΔΝΣβ΄/οικ.29145/Φ.ΕΓΚΥΚΛ./25.04.2017, με το οποίο παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με το άρθρο 53 παρ.7 περ. θ΄ (Γενικά έξοδα και εργολαβικό όφελος) του Ν.4412/2016, στο τέλος του οποίου αναφέρεται ότι «Στους φόρους έχει ληφθεί υπόψη μόνο ο φόρος εργοληπτών 3% (υπάρχει επίσης η κράτηση υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ με το σχετικό χαρτόσημο, ενώ η κράτηση υπέρ ΕΜΠ θεωρήθηκε ότι καταργήθηκε).

-Το Υπ. Υποδομών & Μεταφορών ΔΝΣγ/6635/ΦΝ 437/07.02.2017, με το οποίο απαντώντας σε ερώτημα εταιρίας, αναφέρει ότι η κατάργηση των κρατήσεων υπέρ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου επήλθε σύμφωνα με τον Ν. 4254/2014 υποπαράγραφο Γ.5 σημείο Α.6.

Μετά τα ανωτέρω έγγραφα και λόγω των συχνών ερωτημάτων σας για το θέμα, προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε με τους αρμόδιους φορείς για να διαπιστώσουμε ποια είναι η άποψη τους για το θέμα. Δυστυχώς, όλοι (ΤΣΜΕΔΕ, ΕΜΠ, Υπ. Οικονομικών, Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υπ. Παιδείας) δήλωσαν αναρμόδιοι, πλην του Υπ. Υποδομών, με το οποίο δεν καταφέραμε να επικοινωνήσουμε.

Αυτές είναι όλες οι πληροφορίες που έχουμε προς το παρόν. Οποιοδήποτε τυχόν σχετικό έγγραφο σας έχει κοινοποιηθεί θα είναι πολύ χρήσιμο για όλους μας. Για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε σχετικά.