Κατάταξη υπάλληλων της παρ. 8 του άρθρου 16 του Ν.3345/2005 (ΤΕ εργοδηγών χωρίς πτυχίο)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.4465/2017 οι υπάλληλοι της παρ.8 του άρθρου 16 του ν.3345/2005 εξελίσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια της Τ.Ε κατηγορίας του άρθρου 9 του ν.4354/2015. Για την τελική κατάταξη των ανωτέρω απαιτείται η προσθήκη πλασματικού χρόνου δύο ετών. Οποιαδήποτε αύξηση του βασικού μισθού συμψηφίζεται με την προσωπική διαφορά της παρ. Ι τον άρθρου 27 του ν.4354/2015.

Με τις ανωτέρω διατάξεις, σύμφωνα με το Υπ. Οικ. 2/40135/ΔΕΠ/26.07.2017, ρυθμίζονται τα ζητήματα μισθολογικής κατάταξης των υπάλληλων της παρ.8 του άρθρου 16 του ν.3345/2005 που ανήκουν βαθμολογικά στη κατηγορία ΤΕ Εργοδηγών χωρίς πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ, οι οποίοι είναι κάτοχοι απολυτηρίου εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου και πτυχιούχοι των μέσων τεχνικών σχολών εργοδηγών τουλάχιστον διετούς φοίτησης που καταργήθηκαν με το ν.576/1977 και οι οποίοι με τις διατάξεις του ν.4354/20Ι5 εντάχθηκαν στα μισθολογικά κλιμάκια της ΔΕ κατηγορίας με εισαγωγικό κλιμάκιο το ΜΚ2 της κατηγορίας αυτής. Ειδικότερα οι εν λόγω υπάλληλοι κατατάσσονται εκ νέου στα κλιμάκια της ΤΕ κατηγορίας με την προσθήκη πλασματικού χρόνου 2 ετών για την τελική κατάταξη τους δηλ θα επανακαταταχθούν στην κατηγορία ΤΕ αφού προστεθούν 2 επιπλέον έτη στον χρόνο που απαιτείται για την κατάταξη τούς στο αντίστοιχο μισθολογικό κλιμάκιο της κατηγορίας αυτής, προκειμένου να μην εξομοιωθούν πλήρως με τους κατόχους πτυχίου Τ.Ε.Ι. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω προσθήκη των πλασματικών ετών αφορά την αρχική κατάταξη των εν λόγω υπαλλήλων και όχι τη μισθολογική εξέλιξη τους στα μισθολογικά κλιμάκια.

Στο έγγραφο παρατίθεται πίνακας με τους βασικούς μισθούς των ΤΕ εργοδηγών χωρίς πτυχίο όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί μετά την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4465/20 17, ως εξής:

ΕΤΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΤΥΧΊΟ
0-4 ΜΚ1 1037
4-6 ΜΚ2 1092
6-8 ΜΚ3 1147
8-Ι0 ΜΚ4 1202
10-12 ΜΚ5 1257
12-14 ΜΚ6 1312
Ι4-16 ΜΚ7 1367
16-18 ΜΚ8 1422
18-20 ΜΚ9 1477
20-22 ΜΚ10 1532
22-24 ΜΚ11 1587
24-26 MK12 1642
26-28 ΜΚ13 1697
28-30 ΜΚ14 1752
30-32 ΜΚ15 1807
32-34 ΜΚ16 1862
34-36 ΜΚ17 1917
36-38 ΜΚ18 1972

Ο χρόνος εφαρμογής των ανωτέρω είναι η 4-4-2017 έναρξη ισχύος της ρύθμισης του άρθρου 28 του ν.4465/2017.

Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι το χρονικό διάστημα από 1.1.2016 έως 4.4.2017 δεν λαμβάνεται υπόψη για μισθολογική εξέλιξη, καθώς ισχύει η αναστολή για όλους τους υπαλλήλους σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 26 του ν.4354/2015.